Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐẠI HỌC VINH
THPT CHUYÊN
(Đề thi gồm 4 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - LẦN II
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ & Tên: …………………………..
Số Báo Danh:………………………..
Câu 1. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tùy thuộc vào
A. bản chất của kim loại đó B. cường độ chùm sáng chiếu vào
C. bước sóng của ánh ng chiều vào D. điện thế của tấm kim loại đó
Câu 2. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số cùng pha biên độ
A.
2 2
1 2 1 2
A A A A A
B.
1 2
A A A
C.
1 2
A A A
. D.
2 2
1 2
A A A
.
Câu 3. Trong hình vẽ
A. động không đồng bộ ba pha
B. máy biến áp
C. động không đồng bộ một pha
D. Máy phát điện xoay chiều
Câu 4. Một sóng điện từ truyền trong chân không, phát biểu nào dưới đây sai?
A.
c f
B.
C.
2 c
D.
c
f
Câu 5. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí
A. dây treo khối lượng đáng kể B. trọng lực tác dụng lên vật
C. lực cản của môi trường D. lực căng của dây treo
Câu 6. Trong đồ khối của một máy phát thanh dùng tuyến không bộ phận nào dưới đây?
A. Anten B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. Mạch tách sóng
Câu 7. Một vật dao động điều hòa theo phương trình
cosx A t
(trong đó
A
,
các hằng số
dương,
hằng số). Tần số góc của dao động
A.
B.
2
C.
2
D.
Câu 8. Mức cường độ âm được xác định theo biểu thức
A.
0
10log
I
L
I
dB B.
0
10log
I
L
I
B C.
0
log
I
L
I
dB D.
0
log
I
L
I
B
Câu 9. Dòng điện xoay chiều không được sử dụng để
A. chạy trực tiếp qua bình điện phân B. thắp sáng
C. chạy qua dụng cụ tỏa nhiệt như nồi cơm điện D. chạy động không đồng bộ
Câu 10. Khi cho ánh ng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì
A. tần số thay đổi tốc độ thay đổi B. tần số không đổi tốc độ không đổi
C. tần số thay đổi tốc độ thay đổi D. tần số không đổi tốc độ thay đổi
Câu 11. Tốc độ của sóng truyền dọc theo trục của một xo phụ thuộc vào
A. biên độ sóng B. hệ số đàn hồi của xo C. tần số sóng D. bước sóng
Câu 12. Một con lắc xo dao động với phương trình
4cos 4
2
x t
cm (
t
tính bằng giây). Tại thời
điểm
0t
, vật nặng li độ bằng
A. 2 cm B.
2 3
cm C. 0 cm D. 4 cm
đ thi: 001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13. Quang phổ của ánh sáng mặt trời thu được trên mặt đất
A. Quang phổ liên tục
B. Quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển Trái Đất
C. Quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí bên ngoài của Mặt Trời
D. Quang phổ vạch phát xạ của Mặt Trời
Câu 14. Trong hiện tượng giao thoa sóng, gọi
độ lệch pha của hai sóng thành phần cùng tần số điểm
M
. Với
n
s nguyên, biên độ dao động tổng hợp tại
M
trong vùng giao thoa đạt cực đại khi
trị
số bằng
A.
2 1
2
n
B.
n
C.
2n
D.
2 1n
Câu 15. Nếu ánh sáng ch thích ánh sáng màu lam t ánh sáng huỳnh quang không thể ánh sáng nào
dưới đây?
A. Ánh sáng đỏ B. Ánh sáng lục C. Ánh sáng vàng D. Ánh sáng chàm
Câu 16. Hiện nay người ta thường dùng cách nào để làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng
A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải
B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ
C. Làm dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn
D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa
Câu 17. Cho đường đặc trưng Vôn Ampe của hai vật dẫn điện trở
1
R
,
2
R
như hình vẽ. Chọn kết luận
đúng
A.
1 2
R R
B.
1 2
R R
C. Không thể so sánh
1
R
,
2
R
D.
1 2
R R
Câu 18. Chu dao động của con lắc xo được xác định theo biểu thức
A.
m
T
k
B.
2
m
T
k
C.
k
T
m
D.
2
k
T
m
Câu 19. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng
A. quang điện trong B. tự cảm C. nhiệt điện D. cảm ứng điện từ
Câu 20. Đặt o hai đầu cuộn dây thuần cảm độ tự cảm
L
một điện áp xoay chiều tần số
f
. Cảm
kháng của cuộn dây biểu thức
A.
1
2
L
Z
fL
B.
2
L
f
Z
L
C.
2
L
Z fL
D.
2
L
L
Z
f
Câu 21. Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản
tụ điện độ lớn
8
10
C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần
20
mA. Tần số dao động
điện từ tự do của mạch
A.
3
10
kHz. B.
3
3.10
kHz. C.
3
2.10
kHz. D.
3
2,5.10
kHz.
Câu 22. Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi electron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra photon
bước sóng
1
, khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra photon bước sóng
2
. Khi
electron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra photon bước sóng là
A.
1 2
1 2
B.
1 2
2 1
C.
2 1
D.
2 1
I
U
O
1
R
2
R
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sóng dừng ổn định. Trên dây,
A
một điểm nút,
B
điểm bụng gần
A
nhất. Gọi
L
khoảng cách giữa
A
B
thời
điểm
t
. Biết rằng giá trị của
2
L
phụ thuộc vào thời gian được tả
bởi đồ thị như nh bên. Điểm
N
trên dây vị trí cân bằng là
trung điểm của
AB
khi dây duỗi thẳng. Gia tốc dao động của
N
giá trị lớn nhất bằng
A.
2
5
m/s
2
.
B.
2
2,5
m/s
2
.
C.
2
2,5 2
m/s
2
.
D.
2
10 2
m/s
2
.
Câu 24. Đồ thị biểu diễn chu dao động của con lắc đơn theo chiều dài dây treo đường
A. hypebol B. parabol C. elip D. thẳng bậc nhất
Câu 25. Hai nguồn phát sóng kết hợp
A
,
B
trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình
6cos 20
A
u t
mm;
4cos 20
B
u t
mm. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng
40v
cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn
20AB
cm. Số điểm dao động với tốc độ cực đại bằng
16
cm/s
trên đoạn
AB
A. 10 B. 9 C. 20 D. 18
Câu 26. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện. Nối đoạn mạch y
vào hai cực của một acquy suất điện động 12 V thì trên tụ được tính một điện tích bằng
Q
. Khi đặt vào
hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 12 V thì điện tích trên tụ biến thiên điều
hòa với giá trị cực đại bằng
2Q
chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch
3
. Hệ số công suất của cuộn dây
A.
2
2
B. 1 C. 0,5 D.
3
2
Câu 27. Cho hai điểm
A
B
cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm đặt tại
điểm
O
gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại
A
36 V/m, tại
B
9 V/m. Cường độ điện
trường tại điểm
M
khoảng cách
OM
thỏa mãn
2 2 2
2 1 1
OM OA OB
giá trị là
A. 18 V/m B. 45 V/m C. 16 V/m D. 22,5 V/m
Câu 28. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc,
trong đó bức xạ màu đỏ bước sóng
1
720
nm bức xạ màu lục bước sóng
2
560
nm. Hỏi trên
màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất bao nhiêu vân sáng màu lục?
A. 7 B. 9 C. 6 D. 8
Câu 29. Một con lắc xo gồm một vật nhỏ khối lượng m xo nhẹ có độ cứng
k
. Khi con lắc này
dao động điều hòa tự do theo phương thẳng đứng với biên độ
A
thì vị trí xo chiều dài tự nhiên, vật
tốc độ bằng 0. Nhưng khi con lắc này dao động điều hòa tự do trên mặt phẳng nghiêng
0
30
so với
phương ngang cũng với biên độ
A
thì vị trí xo chiều i tự nhiên, vật tốc độ bằng
v
. Nếu con lắc
này dao động điều hòa tự do theo phương ngang với biên độ
A
thì vị trí xo chiều dài tự nhiên, vật
tốc độ bằng
A.
3
2
v
B.
2
3
v
C.
2v
D. 0
Câu 30. Để đo độ sâu vực sâu nhất thế giới Mariana Thái Bình Dương, người ta dùng phương pháp định
vị hồi âm bằng sóng siêu âm. Sau khi phát ra siêu âm hướng xuống biển thì sau 14,53 giây, người ta mới
nhận được n hiệu phản xạ của tự đáy biển. Vận tốc truyền của siêu âm trong nước biển 1500 m/s,
trong không khí 340 m/s. Độ sâu vực Mariana
A. 2470,1m B. 4940,2m C. 21795m D. 10897,5m
169
( )t s
O
0,05
144
L (cm
2
)

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm