Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am, Long Biên

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
PHÒNG GD ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
HƯỚNG DẪN «n tËp to¸n 8
Năm học 2018 2019
A/ §¹i
I/ thuyÕt:
1. PhÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc, c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
2. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n .
3. Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc, ®a thøc cho ®¬n thøc. Chia ®a thøc mét biÕn ®· p xÕp.
4. §Þnh nghÜa ph©n thøc ®¹i sè, ph©n thøc b»ng nhau. TÝnh chÊt b¶n cña ph©n thøc. Rót
gän ph©n thøc. Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc.
5. C¸c phÐp to¸n céng, trõ, nh©n, chia ph©n thøc ®¹i .
6. BiÕn ®æi c biÓu thøc h÷u tØ, gi¸ trÞ cña ph©n thøc.
II/ Bµi tËp
Bµi 1:
Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x
3
- 2x
2
+ x b) x
2
-2x - 15 c) 3x
3
y
2
- 6x
2
y
3
+ 9x
2
y
2
d) 5x
2
y
3
- 25x
3
y
4
+ 10x
3
y
3
e) 12x
2
y - 18xy
2
- 30y
2
f) 5(x-y) - y.( x - y)
g) y .( x - z) + 7(z - x) h) 27x
2
( y- 1) - 9x
3
( 1 - y) i) 36 - 12x + x
2
k) 4x
2
+ 12x + 9 m) xy + xz + 3y + 3z n) xy - xz + y - z
Bµi 2: Rút gọn biểu thức:
A = (x - 6)
2
- 16(3 - x
2
) B = (x + 2)( x
2
- 2x + 4) - x(x - 2)
2
C =(x - 1)(x
2
+ x + 1) + (x + 3)(x
2
- 3x + 9) D =
)52)(2.(2)52()2(
22
xxxx
Bµi 3: T×m x:
a) 2x(x-5) - x(3+2x) =26 b) 5x(x-1) = x-1 c) 2(x+5) - x
2
-5x = 0
d) (2x-3)
2
-(x+5)
2
=0 e) 3x
3
- 48x = 0 f) x
3
+ x
2
- 4x = 4
Bµi 4: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a)
62
1
x
x
+
xx
x
3
32
2
b)
62
3
x
xx
x
62
6
2
c)
yx
x
2
+
yx
x
2
+
d)
23
1
x
2
94
63
23
1
x
x
x
e)
1
3
x
x
+
1
12
x
x
+
1
5
2
x
x
; f)
2
36 3
.
2 10 6
x
x x
2
2
1 4 2 4
h) :
4 3
x x
x x x
Bµi 5: Cho biÓu thøc
2
9
6
33
2
x
x
x
x
x
x
P
a, Rót gän biÓu thøc P(víi x
3)
b, nh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P t¹i |x + 1| = 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
c, T×m x khi P = 0
d, T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P gi¸ trÞ
nguyªn
Bµi 6: Cho biÓu thøc
xx
x
xx
xx
P
3
5
2
65
3
2
2
a, Rót gän biÓu thøc P (víi x
2; 3).
b, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P t¹i x = - 4.
c, m x khi P = 1/3
d, T×m g trÞ nguyªn a x ®Ó P gi¸ trÞ
nguyªn
Bài 7: Một số i nâng cao (HSG)
1. Tìm tất cả các số nguyên n để 2n
2
+ n 7 chia hết cho n - 2 ?
2. T×m c¸c cÆp (x; y) tho¶ m·n
a/ x
2
+ y
2
= 0 b/ (x-1)
2
+ (y+2)
2
= 0 c/ 4x
2
+ y
2
- 2(2x+y - 1) = 0
3. T×m GTLN, GTNN (nÕu ) cña c¸c biÓu thøc sau:
A = x
2
- 8x + 20 B = -3x
2
- 6x - 9
C = (1 - 2x)(x - 1) - 5 D = x
2
- 2x +y
2
+4y +6
4.
Cho x + y + z = 0; x, y, z
0. nh gi¸ trÞ cña A =
1 1 1
x y z
y z x
B/ h×nh häc
I/ thuyÕt
1. §Þnh nghÜa gi¸c, gi¸c låi.
2. §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vÒ ®êng trung b×nh trong tam gi¸c, trong h×nh thang.
3. §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n, h×nh b×nh hµnh, h×nh
ch÷ nhËt, h×nh thoi, h×nh vu«ng.
4. Hai ®iÓm ®èi xøng qua t ®êng th¼ng, hai ®iÓm ®èi xøng qua mét ®iÓm (®Þnh nghÜa,
c¸ch vÏ).
5. §Þnh nghÜa ®a gi¸c låi, ®a gi¸c ®Òu.
6. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tam gi¸c, h×nh thang, nh b×nh hµnh, h×nh thoi.
II/ Bµi tËp:
Bµi 1
: Cho
ABC n tại A. H đường cao AH, gọi M trung điểm của cạnh n AB. Gọi E
điểm đối xứng với điểm H qua điểm M.
a) Chứng minh t giác AHBE hình chữ nhật
b) T M kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AH tại N. Chứng minh
1
MN HC
2
c) m thêm điều kiện của tam giác cân ABC để tứ giác AHBE là hình vuông.
d/*) Chứng minh rằng nếu AH cố định, B C di động trên đường thẳng vuông góc với AH
tại H sao cho tam giác ABC n tại A thì điểm M sẽ di động trên một đường thẳng c định
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Bµi 2
: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. LÊy ®iÓm D bÊt thuéc ®o¹n BC (D kh¸c B, C). Qua D
DM vu«ng c i AB; DN vu«ng gãc víi AC.
a) gi¸c AMDN h×nh g×? sao?
b) T×m trÝ ®iÓm D ®Ó AMDN h×nh vu«ng
c) Gäi P ®iÓm ®èi xøng víi D qua AB; Q ®iÓm ®èi xøng víi D qua AC. Chøng minh P
®èi xøng i Q qua ®iÓm A?
Bµi 3
:
ABC vu«ng t¹i A, ®êng cao AH. D E lÇn lît h×nh chiÕu cña H xuèng AB, AC
a) CM: DE = AH
b) M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña BH HC. CM: DMNE h×nh thang vu«ng
c) Cho BH = 4cm; HC = 9cm. T×m S
DMNE
.
Bài 4: Cho ABC vuông tại A, D trung điểm của BC. Gọi M N lần lượt chân đường
vuông góc của D trên AB, AC.
a) Tứ giác AMDN nh gì? sao?
b) Chứng minh: M trung điểm của AB.
c) Gọi E điểm đối xứng với D qua M. Tứ giác AEBD hình ? sao?
d) Đường thẳng CM cắt EB tại K. Chứng minh
1
3
EK
EB
.
BAN GIÁM HIỆU
duyệt
Th Ngọc Anh
TỔ TRƯỞNG CM
duyệt
Nguyễn Thế Mạnh
NGƯỜI LẬP
Khổng Thu Trang
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019. Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 8 môn Toán này sẽ giúp các bạn ôn tập là củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới, mời các bạn tham khảo.

............................................

Mời các bạn tải: Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 743
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm