Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội

Trang 1/23 - Mã đTOAN12
THPT CHU VĂN AN
TỔ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM HỌC 2018-2019
CHỦ ĐỀ 1: Ứng dụng của đạo hàm – Khảo sát và vđồ thị của hàm s
Câu 1: Cho hàm s
1
.
2
x
y
x
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm s có hai đường tiệm cận. B. m số nghịch biến trên
\ 2 .
C. Hàm s có mt cực trị. D. Giao đim của đồ th với trục tung là
1;0 .
Câu 2: Hai đồ th
4 2
3
y x x
2
3 1
y x
bao nhiêu đim chung?
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
0.
Câu 3: Hàm số nào sau đây đồng biến trong khoảng
0; ?

A.
2
.
1
x
y
x
B.
4
2 3.
y x
C.
4 2
.
y x x
D.
3 2
.
y x x
Câu 4: Viết phương trình các đường tim cận của đồ thị hàm s
3
?
2
x
y
x
A.
2
x
1.
y
B.
1
x
2.
y
C.
2
x
1
.
2
y
D.
1
x
1
.
2
y
Câu 5: Đường thẳng y = 1 là tiệm cận của đồ th hàm snào dưới đây?
A.
3
.
2
x
y
x
B.
1
.
1
y
x
C.
2 1
.
2
x
y
x
D.
2
3
.
1
x
y
x
Câu 6: Cho hàm s
4 2
2 4 1
y x x
. Xác định ta độ đim cực đại của đồ thị hàm số?
A.
1;1 .
B.
1; 1 .
C.
0;1 .
D.
1; 1 .
Câu 7: Đồ thị hàm s
4 2
2 3
y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu đim?
A.
2.
B.
4.
C.
1.
D.
3.
Câu 8: Tìm giá tr lớn nhất của hàm s
sin 3 cos ?
y x x
A.
2 2.
B.
1.
C.
2.
D.
1 3.
Câu 9: Cho hàm s
3
( ) 3 1
y f x x x
đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhnhất của hàm strên
đoạn [0;2] là bao nhiêu?
A.
3.
B.
1.
C.
1.
D. 2.
Câu 10: Hàm s
2 1
y x
đồng biến trên khoảng nào?
A.
.
B.
1
; .
2

C.
1
; .
2

D.
0; .

Câu 11: Tìm giá tr cực đại của hàm s
3
3 2?
y x x
A.
1.
B.
1.
C.
0.
D.
4.
Trang 2/23 - Mã đTOAN12
Câu 12: Cho hàm s
3 2
3 9 2.
y x x x
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm s không có cực trị.
B. Điểm
( 1;3)
là đim cực đại của đồ thị hàm s.
C.
1
x
là điểm cực tiểu của hàm số.
D.
3
x
là điểm cực đại của hàm số.
Câu 13: Tìm tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm s
3
?
2 5
x
y
x
A.
1 5
; .
2 2
B.
5 3
; .
2 2
C.
5 1
; .
2 2
D.
1 5
; .
2 2
Câu 14: Tìm giá tr lớn nhất của hàm s
2
1
x
y
x
trên đoạn
0;2 ?
A. Không tn tại.
B.
0.
C.
2.
D.
2.
Câu 15: Hàm s
3
3 2
y x x
nghịch biến trong khoảng nào sau đây?
A.
; 1 .

B.
; .
 
C.
1;1 .
D.
1; .

Câu 16: Tìm giá tr nh nhất của hàm s
4 2
2 3
y x x
trên đoạn
3;2 ?
A.
11.
B.
0.
C.
1.
D.
2.
Câu 17: Cho hàm s
( ) 2 2 .
f x x x
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Giá tr lớn nhất của hàm sbằng
2 2.
B. m số đạt giá tr nh nhất tại
0.
x
C. Giá tr nhỏ nhất của hàm s bằng 0. D. Hàm s đạt giá trị lớn nhất tại
2.
x
Câu 18: Cho hàm s
3 2
3 9 3 1.
y x x mx
Với giá tr nào của
m
t hàm số đạt cực trị tại
1?
x
A.
3.
m
B.
3.
m
C. Vi mọi
.
m
D. Không tn tại
.
m
Câu 19: Cho hàm s
y f x
xác đnh và liên tục trên
bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm s đồng biến trên mt khoảng có độ dài bằng 4.
B. m số có cực tiểu là -1 và không có giá tr cực đại.
C. Hàm s có cực tiểu là -1 và cực đại là 3.
D. Hàm s đạt cực tr tại
5
x
.
Câu 20: Hàm s
2
4 3
y x x
đồng biến trên khoảng nào?
A.
( ;1)

B.
( ;3)

C.
(3; )

D.
(2; )

Câu 21: Cho hàm s
2
4 7
( ) .
1
x x
f x
x
Gi
,
M m
ln lượt là g tr lớn nhất và nhỏ nhất của hàm s
trên đoạn
2;4 .
Tính
?
M m
A.
7.
M m
B.
16
.
3
M m C.
13
.
3
M m D.
5.
M m
Câu 22: Cho hàm s
3 2
3 1.
y x x
Tìm ta đ trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của
đồ thị hàm s?
A.
1; 1 .
B.
1;1 .
C.
0;1 .
D.
2; 3 .
Trang 3/23 - Mã đTOAN12
Câu 23: Cho hàm s
y f x
đạo hàm cấp hai trên
;
a b
0
;
x a b
. Khng định nào sau đây
là khẳng định đúng?
A. Nếu hàm số đạt cực trị ti
0
x x
t
0
0
f x
0
0
f x
.
B. Nếu hàm s đạt cực đại ti đim
0
x
thì
0
0
f x
0
0
f x
.
C. Nếu
0
0
f x
0
0
f x
t hàm sđạt cực tiểu tại
0
x
.
D. Nếu
0
0
f x
0
0
f x
t hàm số đạt cực đại tại
0
x x
Câu 24: Đồ thị hàm s
2
2 1
2
x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Câu 25: Tìm giá tr lớn nhất của hàm s
2
cos2 3sin 2sin ?
y x x x
A.
4.
B.
6.
C.
5.
D.
2.
Câu 26: Đồ thị hàm s
4 2 2
2 2 5
y x m m x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
0.
Câu 27: Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm snào?
A.
3 2
3
1.
2
y x x
B.
3 2
2 3 1.
y x x
C.
4 2
2 1.
y x x
D.
3 2
2 3 1.
y x x
Câu 28: Cho hàm s
2
y x x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm s đạt cực tiểu ti
1.
x
B. m số có hai điểm cực tiểu.
C. Hàm s có mt đim cực đại. D. Hàm s có ba điểm cực tr.
Câu 29: Đường thẳng
1
x
không là tim cận của đồ thị hàm s nào dưới đây?
A.
2
.
1
x
y
x
B.
3
1
.
1
y
x
C.
2
2
.
1
x x
y
x
D.
2
2
.
3 2
y
x x
Câu 30: Đồ thị hàm snào sau đây có hai điểm cực đại và một đim cực tiểu?
A.
4 2
2 10 3.
y x x
B.
4 2
2 5 1.
y x x
C.
3
9 2.
y x x
D.
4 2
10 2.
y x x
Câu 31: Cho hàm s
cos2 2 1 .
y x x
Khng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm s đồng biến trên
.
B. m số nghịch biến trên
.
C. Hàm s có vô s đim cực tiểu. D. Hàm s có vô s đim cực đại.
Câu 32: Đồ thị hàm snào sau đây không cóm đối xứng:
A.
1
.
3 1
y
x
B.
3
( 1) .
y x
C.
3
2 1.
y x x
D.
4 2
2 3.
y x x
Câu 33: Cho hàm s
f
đạo hàm
 
2 3
1 2
f x x x x
với mi
x
. Hàm s f nghịch biến trên khoảng nào sau đây
A.
( ; 2);(0;1)

B.
( 2;1);(0; )

C.
( 2;0)
D.
( ; 2);(0; )
 
Câu 34: Cho hàm s
4 2
y ax bx c
đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề
o sau đây đúng?
A.
0, 0, 0.
a b c
B.
0, 0, 0.
a b c
C.
0, 0, 0.
a b c
D.
0, 0, 0.
a b c

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 755
Toán lớp 12 Xem thêm