Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6 số 3

Đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 6 2020 - 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 6 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra CL đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp khác nhau giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Gạch chân câu trả lời đúng (A, B, C hoặc D) và viết câu

1. What do you do when _________________ warm?

A. there’s

B. there

C. its

D. it’s

2. There is _______________ink-pot on the desk.

A. the

B. a

C. an

D. ø

3. Look ___________ that man. He is looking ____________Jane but Jane isn’t here.

A. for - at

B. at - for

C. at - up

D. for - up

4. This sign says “Stop”. You _______________ go straight ahead.

A. mustn’t

B. must

C. can

D. can not

5. Tom and Tim are _____________ good friends. ____________ are very kind to us.

A. ours - They

B. our - They

C. our - Theirs

D. ours – Them

II. Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân trong các câu sau. (2.5 điểm)

1. Mr. Hai travels to work by car every morning.

…………………………………………………………………………………………

2. They often go swimming in the summer.

…………………………………………………………………………………………

3. My mother needs an apple.

...................................................................................................................................

4. Jane’s sister works in a hospital.

…………………………………………………………………………………………

5. These students have English on Tuesday and Friday.

…………………………………………………………………………………………

III. Chọn từ thích hợp điền vào câu. (2.5 điểm)

work, not eat, speak, sing, watch

1. Listen! The little girl __________________________ in the next room.

2. Erika usually ______________________________ television before going to bed.

3. ____________ the Pikes _______________________ in the garden now?

4. My grandmother _____________________________ meat at all.

5. _____________ you __________________________ any other languages apart from English?

IV. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Gạch chân dưới các lỗi sai và chữa chúng. (2.5 điểm)

1. What would you like buying at the school canteen?

2. She goes shopping always in the afternoon.

3. They have rice, meat and vegetables in lunch.

4. I want some breads and a bottle of milk.

5. The toy-store is to the left the bakery.

V. Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp để hoàn thành đoạn vn sau. Chữ cái đầu tiên của từ được cho sẵn. (5 điểm)

Herry likes fishing. He fishes in the (1) r____________ near our house. On Sunday (2)

a_____________, when he has no (3) w___________, he goes down to the river with a little water and some sandwiches and (4) f_________ until it is quite dark.

(5)T________ are always a few other (6) p_________ there. They love fishing, (7) t_____________ , and they all sit there quietly for (8) h__________. Sometimes they catch some fish, (9) s__________ they do not. I do not like that kind of sport (10) b___________ I am not very patient.

VI. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu cho trước, bắt đầu bằng những từ gợi ý. (5 điểm)

1. My sister often walks to the supermarket.

=> My sister often goes .........................................................................................

2. Does your class have fifty students?

=> Are ............................................................................................................ ?

3. Mrs. Hoa goes to work at six forty-five.

=> Mrs. Hoa goes to work at a ....................................................................................

4. He is in the bath at the moment.

=> He is .............................. a ..............................................................................

5. What is the price of the tickets ?

=> How much ...................................................................................................... ?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 273
Sắp xếp theo

    Khảo sát CL đầu năm

    Xem thêm