Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 6 có đáp án

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 5 giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Circle the odd one out.

1. a. wrote b. watched c. came d. bought
2. a. football b. badminton c. Maths d. volleyball
3. a. autumn b. winter c. summer d. season
4. a. week b. often c. never d. always

II. Circle A, B, C or D.

1. What _______________ name?

A. you

B. your

C. is your

D.are you

2. ___________ are you? - I’m 11 years old.

A. How

B. How old

C. What

D. Where

3. They _______to Phu Quoc island last week.

A. go

B. are going

C. went

D. to go

4.He goes to school ________bus.

A. by

B. in

C. on

D. with

5.We are going ________Ha Noi next Sunday.

A. visit

B. visited

C. to visit

D. visiting

6.________ is it? It’s white

A. what colour

B. Where

C. What time

D. When

7.What do you usually do ________Autumn?

A. on

B. in

C. at

D. to

8.What is the ______like today? - It's sunny.

A. seasons

B. matter

C. weather

D. summer

9.______did you go last weekend? - I went to the cinema.

A. Where

B. What

C. How

D. When

10.Where___________you yesterday? - I was at home.

A. are

B. were

C. is

D. was

11. What time do you get _____ ?

A. on

B. in

C. at

D. up

12. Peter doesn't want _________ football.

A. play

B. to play

C. playing

D. played

III. Read the passage and answer the questions

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her parents and she often go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. How many seasons are there in her country?

…………………………………………………………………

2. Is the weather cool in summer?

………………………………………………………………..

3. What does her family often do in autumn?

…………………………………………………………………

4. What is the weather like in spring?

…………………………………………………………………

IV. Reorder the words to make sentence.

1. isn't/ going/ to/ Hoi An/ He/ next week/ .

..........................................................................................

2. is/ it / here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ?

..........................................................................................

3. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ .

..........................................................................................

4. the/ swimming pool/ is/ Where/ ?

.......................................................................................…

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

II. Circle A, B, C or D.

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - B; 11 - D; 12 - B; 

III. Read the passage and answer the questions

1. There are four seasons in her country.

2. No, it isn’t.

3. They go fishing.

4. It is warm and beautiful

IV. Reorder the words to make sentence

1. He isn’t going to Hoi An next week.

2. How far is it from here to your house?

3. Go straight ahead and turn right.

4. Where is the swimming pool?

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 670
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm