Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh

Đề KSCL môn tiếng Anh 6 đầu năm 2020 - 2021 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh đầu năm lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh đã học giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho năm học mới hiệu quả. 

Xem thêm: Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 HOT

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. come B. month C. mother D. open
2. A. hope B. homework C. one D. post
3. A. brother B. judo C. going D. rode
4. A. fun B. student C. hungry D. sun
5. A. nice B. bicycle C. ride D. live
6. A. mine B. history C. exercise D. library
7. A. cold B. volleyball C. telephone D. open
8. A. subject B. club C. put D. lunch
9. A. science B. like C. music D. ice
10. A. farm B. after C. walk D. class
11. A. teacher B. chess C. lunch D. school
12. A. meat B. reading C. bread D. seat
13. A. photo B. going C. brother D. home

Choose the best answer (A, B, C or D).

1. At lunchtime, you can __________ lunch in the school canteen.

A. be

B. go

C. do

D. have

2. __________ morning exercise is good for you.

A doing

B. studying

C. having

D. playing

3. Look! The girls __________ in the schoolyard.

A are skipping

B. skips

C. skipping

D. to skip

4. At break time, I go to the library and _________ books.

A go

B. read

C. play

D. listen

5. Listen! Someone __________ at the door.

A knock

B. knocks

C. is knocking

D. are knocking

6. Nam __________ football now. He’s tired.

A doesn’t play

B. plays

C. is playing

D. isn’t playing

7. We are excited __________ the first day of school.

A at

B. with

C. about

D. in

8. My parents often help me __________ my homework.

A at

B. with

C. about

D. in

9. I am having a math lesson but I forgot my __________. I have some difficulty.

A. calculator

B. bike

C. pencil case

D. pencil sharpener

10. Cuong and Minh __________ their bicycles to school form Monday to Friday.

A ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

11. What is your _________ subject at school?

A like

B. excited

C. nice

D. favourite

12. In the afternoon, students __________ many interesting clubs.

A join

B. do

C. play

D. read

13. My sister and I __________our bicycles to school now.

A ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

14. Mr. Vinh __________ our class math.

A teach

B. teaches

C. does

D. plays

15. School __________ at 4.30 p.m every day.

A finish

B. finishes

C. go

D. have

16. Listen! Are they __________ in the classroom?

A sing

B. sings

C. singing

D. is singing

17. A good friend is ready to __________ things with his classmates.

A ride

B. read

C. share

D. go

ĐÁP ÁN

Find the word which has a different sound in the part underlined

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

6 - B; 7 - C; 8 - C; 9 - C; 10 - D;

11 - D; 12 - C; 13 - C;

Choose the best answer (A, B, C or D).

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - A;

11 - D; 12 - A; 13 - D; 14 - B; 15 - C;

16 - C; 17 - C; 

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
16 2.756
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm