Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án và ma trận được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

I. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers. (2 ps.)

1. Susie ……… being at a girls’school.

A. likes

B. doesn’t like

2. Susie’s favourite teacher is her ……… teacher.

A. maths

B. science

3. Susie studies ……… for three hours a week.

A. English

B. Vietnamese

4. Susie does her homework ……….

A. at break time

B. in the evening

II. Odd one out :(1p)

1. a. fine b. good c. night. d.old

2. a. children b.we c. you d. I

3. a. am b. are c. is d. yes

4. a.pencil b. ruler c. window d. eraser

Đáp án: 1. c; 2. a; 3. d; 4. c

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences. ( 2,5 ps.)

1. ……………your house have an attic? - ……………, it doesn’t.

A. Do/ Yes

B. Do/ No

C. Does/ Yes

D. Does/ No

2. When do you have English? ................ Monday and Tuesday.

A. In

B. At

C. On

D. for

3.. …………….. are four books on the desk.

A. This

B. These

C. There

D. Those

4. Bao and Hoa are doing …………….. homework

A. her

B. his

C. they

D. their

5. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

A. books

B. fridges

C. desks

D. laughs

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

A. compass

B. computer

C. colour

D. come

7. Ngoc talks a lot. She is a __________ girl.

A. funny

B. talkative

C. cheerful

8. What ___________ at the moment?

A. are you doing

B. you are doing

C. do you do

9. John ___________ a dog and a cat.

A. is having

B. do have

C. has

10. Duy normally ___________ to school, but today he ___________ by bus.

A. walks - goes

B. is walking - goes

C. walks - is going

Đáp án:

1. B; 2. C; 3.C; 4. D; 5. B; 6.B; 7. B; 8. A; 9. C; 10. A

IV. Give the correct form of the verbs. (1 p.)

1. Look! A man (run)……..……………after the train.

2. I ……………………(visit) my grandparents every Friday.

3. What ………………………………… (you/ usually/ do) at weekends?

4. Hoa and Mai (go) …………………. out tonight.

Đáp án

1. is running

2. visit

3. do you usually do

4. go

V. Read the following passage and answer the questions. ( 2,5 ps.)

My name's Lan. My best friend is Mi. She's 12 years old, like me! She has brown hair and brown eyes. Her favourite colour is blue. That's my favourite colour, too. She likes roller skating and cycling in summer. She has a dog called Tuti. I think that's a funny name! Mi is really nice. She is very funny because she makes me laugh a lot and tells good jokes. Mi helps me in my lessons because sometimes I don't understand everything. We meet after school and do our homework together. We have a lot of fun. She's a good friend. She's always there for me. She understands my feelings and she cheers me up when I'm sad.

1. What is the passage about?

2. What is Lan's favourite colour?

3. Why does Lan say Mi is funny?

4. Why does Mi help Lan in the lessons?

5. What does Mi do when Lan is sad?

Đáp án

1. It is about Lan's best friend.

2. It is blue.

3. Because she makes Lan laugh a lot and tells good jokes.

4. Because sometimes Lan doesn't understand everything.

5. She cheers Lan up when Lan is sad.

V. Write meaningful sentence by choosing A, B or C, using the cues. (1,0 p)

1. He/ live/ house/ Nguyen Trai Street.

a. He live in a house on Nguyen Trai Street.

b. He lives in a house on Nguyen Trai Street.

c. He living on a house in Nguyen Trai Street.

2. I/ English/ three/ week.

a. I have English three times a week.

b. I has English three times a week.

c. I having English three times a week.

3. My classroom/ be/ second floor.

a. My classroom are on the second floor.

b. My classroom is the second floor.

c. My classroom is on the second floor.

4. There/ flower garden/ front/ the hotel?

a. Is there a flower garden in front of the hotel?

b. There is a flower garden in front of the hotel?

c. Is there a flower garden front the hotel?

Đáp án:

1. a; 2. a; 3. c; 4. a

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lần 1 học kì 1 lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com..

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 6, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 6 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường THCS trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
17 4.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 Xem thêm