Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7 là tài liệu tổng hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao dành cho các bạn học sinh tham khảo, tự luyện tập nhằm củng cố lại kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt.

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

\[a)3\frac{4}{5}+0,2\\ b)3,5 + \frac{2}{7}\\ c) 9.\left ( -\frac{1}{3} \right )+\frac{1}{3}\]

Bài 2: Tìm x, y: (3đ)

\[a)\left | x \right |=2,1\\ b)-\frac{3}{5}.y=\frac{21}{10}\\ c)\left | x-1,7 \right |=2,3\]

Bài 3: Tính giá trị biểu thức: (2đ)

\[a) A=\sqrt{100}-\sqrt{4}\\ b) B=1\frac{4}{23}+\frac{5}{21}-\frac{4}{3}+0,5+\frac{16}{21}\]

Bài 4: (2đ)

Số kẹo của Tâm, An, Bình tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số kẹo của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 24 viện kẹo?

Chúc các bạn làm bài tốt!

Đánh giá bài viết
15 2.563
Toán lớp 7 Xem thêm