Đề kiểm tra định kì lần 2 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Trang 1/8 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TOÁN –TIN
(Đề thi gồm có 08 trang)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Câu 1: Cho hàm số
3
3y x x=
. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1;1
. B.
( )
; 1−
. C.
. D.
( )
;− +
.
Câu 2: Trong khai triển
( ) ( )
6
2
n
a n
+
+
có tất cả
17
số hạng. Tìm
n
.
A.
n
=
12
. B.
n
=
9
. C.
n
=
10
. D.
n
=
11
.
Câu 3: Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số
điện thoại không phải thử quá hai lần (giả sử người này không gọi thử 2 lần với cùng một số điện
thoại)
A.
1
10
. B.
19
90
. C.
2
9
. D.
1
5
.
Câu 4: Cho hàm số
( )
y f x=
có đạo hàm trên
( )
;a b
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Nếu hàm số
( )
y f x=
nghịch biến trên
( )
;a b
thì
( )
0f x
với mọi
( )
;x a b
.
B. Nếu
( )
0f x
với mọi
( )
;x a b
thì hàm số nghịch biến trên
( )
;a b
.
C. Nếu
( )
0f x
với mọi
( )
;x a b
thì hàm số đồng biến trên
( )
;a b
.
D. Nếu hàm số
( )
y f x=
đồng biến trên
( )
;a b
thì
( )
0f x
với mọi
( )
;x a b
.
Câu 5: Cho hình lăng trụ
.ABC A B C
 
có thể tích bằng
3
48cm
. Gọi
, ,M N P
theo thứ tự là trung
điểm các cạnh
,CC BC
B C
. Tính thể tích của khối chóp
.A MN P
.
A.
3
8 .cm
B.
3
12 .cm
C.
3
24 .cm
D.
3
16
.
3
cm
Câu 6: Cho hàm số
5, 2
2
( )
2
, 2
7 3
x
x
f x
x
x
x
+
=
+
. Tính
2
lim ( )
x
f x
Hỏi kết quả nào sau đây là đúng?
A. 4 B. 6 C. Không tồn tại D. 5
Câu 7: Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây?
A.
3;3
B.
3;4
C.
4;3
D.
5;3
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
. Đường thẳng
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy,
SA a=
. Gọi
M
trung điểm của
CD
. Khoảng cách từ
M
đến
( )
SAB
nhận giá trị nào
trong các giá trị sau?
A.
2
.
2
a
B.
2 .a
C.
2.a
D.
.a
Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường
thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Trang 2/8 - Mã đề thi 132
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường
thẳng kia.
Câu 10: Hàm số
3 2
y ax bx cx d= + + +
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
0, 0, 0, 0a b c d
. B.
0, 0, 0, 0a b c d
.
C.
0, 0, 0, 0a b c d
. D.
0, 0, 0, 0a b c d
.
Câu 11: Cho khối lăng trụ đứng
.ABC A B C
 
BB a
=
, đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
B
BA BC a= =
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
6
a
V =
. B.
3
2
a
V =
. C.
3
3
a
V =
. D.
3
V a=
.
Câu 12: Cho tứ diện
ABCD
có
AC AD=
BC BD=
. Gọi I trung điểm của
CD
. Khẳng định
nào sau đây sai?
A. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
ABC
( )
ABD
CBD
.
B. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
ACD
( )
BCD
là góc giữa hai đường thẳng AIBI.
C.
( )
( )
BCD AIB
.
D.
( )
( )
ACD AIB
.
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị hàm số
8
2
mx
y
x
=
+
hai đường tiệm cận.
A.
4.m
B.
4.m
C.
4.m =
D.
4.m =
Câu 14: Cho hình chóp
.S ABC
SA SB SC AB AC a= = = = =
2=BC a
. Tính góc giữa hai
đường thẳng
AB
SC
.
A.
( )
0
, 30=AB SC
. B.
( )
0
, 90=AB SC
. C.
( )
0
, 60=AB SC
. D.
( )
0
, 45=AB SC
.
Câu 15: Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như hình dưới đây, trong đó
.m
Chọn khẳng định đúng:
A. Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang với mọi
.m
B. Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi
\ 2 .m
C. Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi
.m
D. Đồ thị hàm số có đúng 1 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi
.m
Trang 3/8 - Mã đề thi 132
Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác
.ABC A B C
 
các cạnh bên hợp với đáy những góc bằng
60
,
đáy
ABC
tam giác đều cạnh a
A
cách đều
A
,
B
,
C
. Tính khoảng cách giữa hai đáy của hình
lăng trụ.
A.
a
. B.
2a
. C.
2
3a
. D.
3
2a
.
Câu 17: Tìm tổng tất cả các giá trị của tham số thực
m
để đồ thị hàm số
1x
y
x m
=
hai đường tiệm
cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 5.
A.
2.
. B.
4.
C.
0.
D.
5.
Câu 18: Đồ thị hàm số trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây
A.
3
2
x
y
x
=
+
. B.
3
2
x
y
x
=
. C.
1 3
2
x
y
x
+
=
. D.
1
2
x
y
x
+
=
.
Câu 19: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
. Biết
( )
SA ABCD
3SA a=
. Thể tích của khối chóp
.S ABCD
là:
A.
3
3
12
a
. B.
3
3a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
4
a
.
Câu 20: Giá trị cực đại của hàm số
4 2
1 y x x= +
A.
0
. B.
3
4
. C.
1
. D.
3
4
.
Câu 21: Cho hàm số
( )
y f x=
xác định và liên tục trên có bảng biến thiên như hình sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1;+
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1; +
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
; 2−
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;1−
.
Câu 22: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác cân ti
A
,
AB AC a= =
,
120BAC =
. Mt bên
SAB
là tam giác đều và nm trong mt phng vuông góc vi mặt đáy. Th tích
V
ca khi chóp
.S ABC
là
A.
3
8
a
V =
. B.
3
V a=
. C.
3
2
a
V =
. D.
3
2V a=
.
Câu 23: Cho hàm số
sin 2 2021y x x= + +
. Tìm các điểm cực tiểu của hàm số.
x
−
1
1
+
y
+
0
0
+
y
−
2
1
+

Đề KSCL Toán 12 có đáp án

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra định kì lần 2 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em thử sức giải đề, làm quen với nhiều dạng đề thi Toán khác nhau.

Đề kiểm tra định kì lần 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh mã đề 132 gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kì 1 năm học 2021 – 2022. Mời các em tham khảo, ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 môn Toán đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra định kì lần 2 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 122
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm