Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức. Đề thi môn Sinh có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi học kì 1 lớp 6 sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

UBND HUYỆN LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Sinh học 6

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2.5 điểm)

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Câu 2: (3.0 điểm)

Rễ gồm có mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Câu 3: (2.0 điểm)

Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp?

Câu 4: (2,5 điểm)

Thân cây gồm những bộ phận nào? Có mấy loại thân kể tên?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Câu 1: (2.5 điểm)

 • Tế bào gồm có:
  • Vách tế bào
  • Màng sinh chất
  • Chất tế bào
  • Nhân
  • Không bào
  • Lục lạp

Câu 2: (3.0 điểm)

 • Rễ có 4 miền: Miền trưởng thành; miền hút; miền sinh trưởng; miền chóp rễ (1 đ)
 • Chức năng của mỗi miền
  • Miền trưởng thành: Có chức năng dẫn truyền. (0,5 đ)
  • Miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng. (0,5 đ)
  • Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra. (0,5 đ)
  • Miền chóp rễ: Che chở cho đầu rễ. (0,5 đ)

Câu 3: (2,0 điểm)

 • Ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng khí cacbônic, nước đều ảnh hưởng đến quang hợp (1,5đ).
 • Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó không giống nhau (0,5 đ).

Câu 4: (2,5 điểm)

 • 4 Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách, chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa.
 • Có ba loại thân:
  • Thân đứng có ba dạng: thân gỗ, thân cột và thân cỏ.
  • Thân leo: leo bằng thân quấn hoặc tua cuốn.
  • Thân bò
Đánh giá bài viết
1 789
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 6

  Xem thêm