Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
Mã đề thi: 132 - ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu Số trang: 05 trang
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Biết
1
34
a bi
i
= +
+
,
(
)
,ab
. Tính
ab
.
A.
12
625
. B.
12
25
. C.
12
625
. D.
.
Câu 2: Nguyên hàm của hàm số
( )
3
29
fx x=
là:
A.
4
49
x xC
−+
.
B.
4
1
4
xC
+
. C.
4
1
9
2
x xC−+
.
D.
3
49x xC−+
.
Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
+
=
và các trục tọa độ bằng
A.
5
3ln 1
2
B.
3
2 ln 1
2
C.
3
5ln 1
2
D.
3
3ln 1
2
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, các véctơ đơn vị trên các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần lượt là
i
,
j
,
k
, cho điểm
( )
2; 1; 1M
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2
OM k j i=++

.
B.
2OM k j i= −+

.
C.
2
OM i j k= −+

. D.
2OM i j k=++
 
.
Câu 5: Một vật chuyển động có phương trình
( )
3
31vt t t=−+
( )
m/s
. Quãng đường vật đi được kể từ khi
bắt đầu chuyển động đến khi gia tốc bằng
24
2
m/s
A.
15
m
4
.
B.
19 m
. C.
20 m
.
D.
39
m
4
.
Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho
1
: 22
3
xt
dy t
zt
= +
=
= +
( )
t
. Điểm nào sau đây không
thuộc đường thẳng
d
?
A.
(
)
0; 4;2M
. B.
( )
1; 2; 3N
. C.
(
)
1; –2; 3P
. D.
( )
2;0; 4Q
.
Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bới hai đường thẳng
0x =
,
πx =
, đồ thị hàm số
cos
yx=
trục
Ox
A.
π
2
0
cos dS xx=
B.
π
0
cos dS xx=
C.
π
0
cos dS xx=
D.
π
0
cos dS xx
π
=
Câu 8: Cho hàm số
( )
fx
đạo hàm liên tục trên đoạn
[ ]
1; 3
thỏa mãn
( )
12f =
( )
39f =
. Tính
( )
3
1
dI fxx
=
.
A.
18I =
.
B.
7I =
.
C.
11I
=
.
D.
2I
=
.
Câu 9: Tính mô đun của số phức
5 10
12
i
z
i
=
+
.
A.
25z =
.
B.
5z =
.
C.
5z =
.
D.
25z =
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 10: Trong mặt phẳng phức, gọi
M
điểm biểu diễn cho s phức
( )
2
zz
với
z a bi= +
( )
, , 0ab b
∈≠
. Chọn kết luận đúng.
A.
M
thuộc tia
Oy
.
B.
M
thuộc tia
Ox
.
C.
M
thuộc tia đối của tia
Oy
.
D.
M
thuộc tia đối của tia
Ox
.
Câu 11: Số phức
z a bi= +
( với
a
,
b
là số nguyên) thỏa mãn
( )
13iz
là số thực
25 1
zi−+ =
. Khi
đó
ab+
A.
6
B.
7
C.
8
D.
9
Câu 12: Cho hai số phức
1
12zi=
,
2
2zi=−+
. Tìm số phức
12
z zz=
.
A.
5zi=
.
B.
5
zi=
.
C.
45zi=
.
D.
45zi=−+
.
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
cos 2fx x=
A.
cos 2 d 2sin 2xx x C= +
B.
cos 2 d sin 2xx x C= +
C.
1
cos 2 d sin 2
2
xx x C=−+
D.
1
cos 2 d sin 2
2
xx x C= +
Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, viết phương trình mặt phẳng
( )
P
đi qua
( )
2; 1; 1M −−
và
vuông góc với đường thẳng
d
:
11
32 1
x yz−+
= =
.
A.
3 2 70x yz −−=
.
B.
2 70xyz
+−+=
.
C.
2 70
xyz
+−−=
.
D.
3 2 70x yz
−+=
.
Câu 15: Tích phân
( )
3
0
cos df x xx
π
=
bằng
A.
1
2
B.
3
2
C.
3
2
D.
1
2
Câu 16: Gi sử
2
2
4
1
11
d
xb
x aa b
x c bc
+

=

+

với
,,abc
;
1 ,, 9abc
≤≤
. Tính giá trị của biểu
thức
2
ba
ac
C
+
.
A.
165
.
B.
715
.
C.
5456
.
D.
35
.
Câu 17: Tính môđun của số phức
43zi=
.
A.
7z =
.
B.
25z =
. C.
7
z
=
. D.
5z =
.
Câu 18: Cho hình phẳng được giới hạn bởi các đường
2
4yx=
,
2y =
,
yx=
diện tích
.S ab
π
= +
. Chọn kết quả đúng:
A.
22
45ab+≥
.
B.
1a >
,
1b >
.
C.
1ab+<
.
D.
23ab+=
.
Câu 19: Tích phân
2
1
1
2dIx
x

= +


bằng
A.
ln 2 2I = +
.
B.
ln 2 1I =
.
C.
ln 2 3I = +
.
D.
ln 2 1I = +
.
Câu 20: Tìm số phức liên hợp của số phức
( )( )
23 32z ii=−+
.
A.
12 5zi= +
.
B.
12 5zi=−+
.
C.
12 5zi=−−
.
D.
12 5zi=
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 34xy z + ++ =
có tâm và bán kính lần lượt là
A.
( )
1; 2; 3I −−
;
4R =
. B.
( )
1; 2; 3I
;
2R =
.
C.
( )
1; 2; 3I
;
4R =
. D.
( )
1; 2; 3I −−
;
2R =
.
Câu 22: Cho số phức
23=−+zi
. Số phức liên hợp của
z
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
A.
32= zi
. B.
23= zi
. C.
23=−−zi
.
D.
13=z
.
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
( )
3; 2; 3A
( )
1; 2; 5B
. Tìm tọa độ trung
điểm
I
của đoạn thẳng
AB
.
A.
( )
2; 0;8I
. B.
( )
1; 0; 4I
. C.
( )
2; 2; 1−−I
. D.
( )
2; 2;1I
.
Câu 24: Tất cả nguyên hàm của hàm số
( )
1
23
fx
x
=
+
A.
ln 2 3xC++
.
B.
1
ln 2 3
2
xC++
. C.
( )
1
ln 2 3
2
xC++
. D.
1
ln 2 3
ln 2
xC++
.
Câu 25: Gọi
,ab
lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức
(
) (
)
1 312 3 4 2 3.z ii ii= + +− +
Giá trị
của
ab
A.
7
.
B.
31
.
C.
7
.
D.
31
.
Câu 26: Biết tích phân
1
0
23
d ln 2
2
x
xa b
x
+
= +
(
a
,
b
), giá trị của
a
bằng:
A.
3
B.
7
C.
2
D.
1
Câu 27: Tính môđun của số phức
34zi
= +
.
A.
7
.
B.
7
.
C.
5
. D.
3
.
Câu 28: Điểm
A
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức
z
.
Khi đó mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
2zi= +
B.
12zi= +
C.
22zi= +
D.
2
zi=
Câu 29: Tính diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi các đường
e
x
y =
,
2y =
,
0x =
,
1x =
.
A.
4 ln 2 e 5S = +−
B.
e3S =
C.
4 ln 2 e 6S = +−
D.
2
e7S =
Câu 30: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
2
3 sinfx x x= +
A.
3
sinx xC++
.
B.
3
3 sinx xC−+
.
C.
3
cosx xC−+
.
D.
3
cosx xC++
.
Câu 31: Tìm tất cả các số thực
m
sao cho
( )
( )
2
42m mi−+ +
là số thuần ảo.
A.
2m =
.
B.
2m =
.
C.
2m = ±
.
D.
4m =
.
Câu 32: Tìm phần ảo của số phức
z
, biết
(
)
13iz i+=
.
A.
2
B.
1
C.
2
D.
1
Câu 33: Cho số phức
z
thỏa mãn
2
zz zz z++− =
. Giá trị lớn nhất của biểu thức
52Pz i
= −−
bằng:
A.
2 53+
.
B.
2 35+
.
C.
5 23+
.
D.
5 32+
.
Câu 34: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
(
)
:2 1 0P xy+ −=
. Mặt phẳng
( )
P
có một vectơ pháp tuyến là
A.
( )
2;1; 1n =
. B.
( )
2; 1;1n =−−
. C.
( )
1; 2; 0n =
. D.
( )
2;1; 0n =
.
Câu 35: m số
( )
2
sinFx x x= +
là một nguyên hàm của hàm số:
A.
( )
3
1
cos
3
fx x x=
.
B.
( )
2 cosfx x x= +
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 12, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 56
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm