Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 4, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. this

B. that

C. it

D. they

2. A. school

B. teacher

C. student

D. pupil

3. A. pork

B. fat

C. chicken

D. beef

4. A. hospital

B. police station

C. worker

D. factory

5. A. thick

B. lucky money

C. thin

D. slim

II/ Look at the picture and complete the word

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. c l _ m _

2. _ a c t _ r _

3. d _ _ t o r

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4

4. t _ l l

5. f _ _ t b a l l _ r

6. h _ s p i t _ l

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Interview your friends about the jobs of his or her family ___________.

A. members

B. people

C. students

D. nurses

2. What _______ your mother? - She is a teacher

A. does

B. is

C. do

D. are

3. __________ play a game of jobs

A. Do

B. Does

C. Are

D. Let’s

4. His mother is ____________ his father

A. short than

B. shorter than

C. tall than

D. short

5. It is six fifty-five. Choose the sentence that has the same meaning

A. It is five to six

B. It is five past six

C. It is five to seven

D. It is five past eleven

IV/ Read the following text and choose True (T) or False (F)

People eat different types of food at Christmas. One of the main courses for Christmas is turkey. They eat turkey with potatoes and vegetables. For desserts, people often eat pumpkin and apple pies and Christmas pudding. Children like to eat candy canes and gingerbread.

1. People eat one thing at Christmas

2. People often eat turkey on Christmas Day

3. They eat chicken with potatoes and vegetables

4. People often eat Christmas pudding

5. Adults like to eat candy canes

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ National/ the/ Teacher’s Day/ When/ ?

__________________________________________

2. brother/ your/ or/ tall?/ Is/ short/

__________________________________________

3. you/ Would/ coffee?/ like/ some/

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 - Đề 4

I/ Choose the odd one out

1. D

2. A

3. B

4. C

5. B

II/ Look at the picture and complete the word

1. climb

2. factory

3. doctor

4. tall

5. footballer

6. hospital

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. D

4. B

5. B

IV/ Read the following text and choose True (T) or False (F)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. When is the National Teacher’s Day?

2. Is your brother short or tall?

3. Would you like some coffee?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.532
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm