Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG
ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN THI: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài 45 phút không k thời gian phát đề
(30 câu trắc nghiệm)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O =
16; P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =
40; Ba=137; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108.
đề thi 134
Câu 1: Số nơtron trong nguyên tử
19
9
F
A. 19 B. 28 C. 9 D. 10
Câu 2: Lớp vỏ nguyên tử chứa hạt:
A. Electron. B. Notron
C. Proton D. Proton vào electron
Câu 3: Điện tích hạt nhân Z luôn bằng:
A. số n e B. số n, e p C. số khối D. số p
Câu 4: Số electron trong nguyên tử
31
15
P
A. 16 B. 15 C. 31 D. 46
Câu 5: M có các đồng vị sau:
M
55
26
;
M
56
26
;
M
57
26
;
M
58
26
. Đồng v phù hợp với tỉ lệ số proton : số notron = 13 :
15 là
A.
M
55
26
. B.
M
56
26
. C.
M
57
26
. D.
M
58
26
.
Câu 6: Khối lượng nguyên tử tập trung ch yếu ?
A. lớp vỏ hạt nhân. B. lớp vỏ
C. hạt nhân D. khoảng giữa hạt nhân lớp vỏ.
Câu 7: Trộn 200 gam dung dịch NaOH 3% với 300 gam dung dịch NaOH 10% t thu được dung dịch
nồng độ bao nhiêu %.
A. 6525% B. 52,65% C. 72% D. 7,2%
Câu 8: a tan 10 gam mui NaCl vào 40 gam nước thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y :
A. 50 gam B. 40 gam C. 30 gam D. 25 gam
Câu 9: Hỗn hợp khí A gồm 0,1 mol khí O
2
( đktc) 0,05 mol khí NH
3
( đktc). Th ch của hỗn hợp khí
A
A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 5,6 lít D. 3,36 lít
Câu 10: Cacbon 2 đồng vị
11
C,
12
C . Oxi 3 đồng vị
16
O,
17
O
18
O. bao nhiêu loại phân tử
CO
2
khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ?
A. 9 B. 6 C. 12 D. 10
Câu 11: Cho 8g một hỗn hợp gồm Fe Mg tác dụng với dung dịch axit HCl, thì thu được 4,48 lit khí
H
2
(đktc). Xác định thành phần % về khối ợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
A. % Fe = 64%, % Mg = 36%. B. % Fe = 36%, % Mg = 64%.
C. % Fe = 30%, % Mg = 70%. D. % Fe = 70%, % Mg = 30%.
Câu 12: Cho 3 nguyên tử:
16
8
X
;
18
9
Y
;
18
8
Z
kết luận o sau đây đúng ?
A. X Y 2 đồng vị của nhau. B. Z Y 2 đồng vị của nhau.
C. X Z 2 đồng vị của nhau. D. Không chất nào là đồng vị của nhau.
Câu 13: Nguyên tố X hai đồng vị, đồng v th nhất
63
X chiếm 73% , đồng vị thứ hai là
65
X chiếm
a%. Giá trị của a
A. 73% B. 65% C. 27% D. 75%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 60 g C
6
H
12
O
6
vào nước thu được 100g dung dịch Y. Nồng độ phần trăm
của dung dịch Y
A. 60,0 % B. 6,0 % C. 37,5 % D. 73,5 %
Câu 15: Cặp nguyên tử nào cùng số proton ?
A. B. C. D.
Câu 16: Cho 11,2 g Fe tác dụng với ợng dư dung dịch HCl. Thể tích khí H
2
(đktc) thu được
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
Câu 17: Brom hai đồng vị
79
Br (chiếm 54,5%)
81
Br (chiến 45,5%). Nguyên tử khối trung nh của
brom
A. 81,81 B. 74,48 C. 79,91 D. 80,02
Câu 18: Khối lượng của 0,1 mol NaCl
A. 5,85 gam B. 0,585 gam C. 58,5 gam D. 585 gam
Câu 19: Khi hoà tan một lượng của một oxit kim loi hoá tr II vào một ợng vừa đủ dung dịch axit H
2
SO
4
9,8%, người ta thu đưc một dung dịch mui nồng độ 11,74%. c định ng thc của oxit trên
A. CaO B. MgO C. ZnO D. FeO
Câu 20: Nguyên tử natri 11 proton, 11 electron 12 nơtron. Số khối của nguyên tử natri
A. 11 B. 12 C. 23 D. 34
Câu 21: Những nguyên tử cùng s proton nhưng khác nhau số nowtron được gọi là:
A. Đồng vị. B. Dạng thù hình C. Đồng phân. D. Đồng đẳng.
u 22: Nguyên tử nguyên tố R tổng số hạt mang điện không mang điện 34, trong đó số hạt mang
điện nhiều n s hạt không mang điện 10 . R nguyên tử nào dưới đây?
A.
23
11
Na B.
24
12
Mg C.
19
9
F D.
20
10
Ne
Câu 23: Nguyên tử nitơ 7n, 7p 7e. Điện tích hạt nhân của nguyên t nitơ
A. 7 B. 7+ C. 7- D. 14+
Câu 24: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt bản ?
A. electron, proton, tron B. electron.
C. proton, tron D. tron
Câu 25: Cho các chất sau: NaOH , HCl , NaCl , H
2
SO
4
Điều nào sau đúng ?
A. HCl, NaCl thuộc hợp chất muối.
B. dung dịch NaOH bazơ và làm quì tím a xanh.
C. NaCl , H
2
SO
4
các axit.
D. dung dịch HCl bazơ làm quì tím hóa xanh.
Câu 26: Cho 2,4 g một kim loại R tác dụng vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
loãng. Sau phản ứng thu được
dung dịch X 2,24 lít khí không màu (đktc). Kim loại R
A. Cu B. Zn C. Mg D. Fe
Câu 27: Số khối của nguyên tử
56
26
Fe
A. 82 B. 26 C. 30 D. 56
Câu 28: Nguyên tố hóa học tập hợp các nguyên tử cùng:
A. số khối B. số nơtron C. số electron D. điện tích hạt nhân
Câu 29: Nguyên tử đường nh lớn gấp 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân
lên thành một quả bóng đường kính 60cm thì đường kính nguyên tử sẽ là.
A. 100000cm B. 600000cm C. 60000cm D. 6000cm
Câu 30: Trong nguyên tử, hạt không mang điện
A. tron B. electron và proton C. electron và nơtron D. proton nơtron
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-----------------------------------------------
ĐÁP ÁN
đề
134
210
356
483
1
D
C
C
D
2
A
D
C
C
3
D
A
A
A
4
B
D
B
A
5
B
A
A
B
6
C
D
B
C
7
D
B
D
D
8
A
B
B
D
9
D
B
D
A
10
A
B
C
C
11
D
C
D
C
12
C
A
A
C
13
C
D
D
D
14
A
D
A
B
15
A
C
D
A
16
C
C
A
A
17
C
A
C
D
18
A
B
D
D
19
B
C
B
C
20
C
A
C
D
21
A
C
D
B
22
A
D
D
B
23
B
A
D
C
24
A
B
A
A
25
B
C
B
B
26
C
B
C
B
27
D
D
D
B
28
D
A
D
A
29
B
B
B
D
30
A
A
A
A
Xem thêm c i tiếp theo tại:
https://vndoc.com/giai-bai-tap-hoa-10-nang-cao

Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm