Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
          
       
i 䁐m    i    
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh……………………...
Cio myêm ử kiố H = ; C=2; N = 4; O = 6, N䁐 = 23; M = 24; A = 27; S = 32, C = 3,; K =39; C䁐
= 4; Mm = ; Fe = 6; C = 64; Br = 8; A = 8; B䁐 = 37.
 
 rom dãy iấ s䁐 N䁐
2
CO
3
, H
2
SO
4
, C䁐O, CC
2
, N䁐HSO
4
. Cá ố 
………………………………………………………………………………………………………………….
 Hom imi ảm s䁐
 
 
HNO
3
C䁐mx iđro䁐om䁐
  m vo iỗ rốm
. CO
2
+ C䁐OH
2dư
………………………+ ……………………………….
 …………….+ H
2
SO
4
N䁐
2
SO
4
+ …………….. + …………….
 Cio á dm dịi N䁐C, C䁐OH
2
, H
3
PO
4
, MSO
4
, HBr. Cá dm dịi  qỳ í iyểm  
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 Cio myêm ử
63
29
X
, số iạ 䁐m đệm rom myêm ử X  ………………………………………………
Y  đm vị ủ䁐 X ó mi iơm 2 iạ mơrom. iệ đm vị Y …………………..................................
 Hãy xá địmi số iạ eerom ủ䁐 á myêm ử v om s䁐
Nyêm
Số eerom
39
9
K
3 3

P
 
 Nyêm ử X ó ấ iìmi eerom im ớ mo ùm 4
2
. Cấ iìmi eerom đầy đủ ủ䁐 X
 …………………… .… ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
 Nyêm myêm A ó 26 iạ 䁐m đệm. Cấ iìmi eerom ủ䁐 A
………………………………………………………………………………………………………………..
Vị rí ủ䁐 A rom ảm ầm iom
 ………………………………………………………………………………………………………………..
 
 Cio á myêm ử s䁐
3
7
X
,
,
37
7
Z
,
24
2
T
,
27
3
M
. Niữm myêm  đm vị ủ䁐 mi䁐 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 Cio ấ iìmi eerom ủ䁐 á myêm ử s䁐
A. s
2
2s
2
2
6
3s
2
3
6
4s
2
B. s
2
s2s
2
6
3s
2
3
C. s
2
2s
2
2
6
3s
2
3
3
D. s
2
2s
2
2
6
3s
2
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nyêm ố k oạ
............................................vì ................................................. ........... ............... ....... ......................................
..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
  C ó 2 đm vị
63
29
Cu
,
6
29
Cu
myêm ử kiố rm ìmi  63,46. % số myêm ử ủ䁐 á đm vị
ươm ứm 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 Cio 32 䁐 dm dịi FeC
3
% vo dm dịi KOH vừ䁐 đủ . ími kiố ượm kế ủ䁐 i đượ .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 rm iò䁐  dm dịi H
2
SO
4
M ằm V  dm dịi KOH M vừ đủ. ími V
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 Nyêm ố R iộ mió VIA rom ảm ầm iom. Ox 䁐o miấ ủ䁐 R ó dạm………………………
………..……………………………………………………………………………………………………….
 Hò䁐 䁐m iom om iỗm iợ  Fe, Zm rom HC dư. Cio dm dịi N䁐OH vừ đủ để kế ủ䁐 ớm miấ
vo dm dịi s䁐 iảm ứm rêm i đượ kế ủ䁐 X. Nm X mo kiôm kií đếm kiố ượm kiôm đổ
đượ iấ rắm Y. Ciấ rắm Y 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
  Ho 䁐m iom om ,62 iỗm iợ  Fe
2
O
3
, MO, ZmO rom  dm dịi H
2
SO
4
,2M vừ䁐
đủ. ími kiố ượm ố rom dm dịi s䁐 iảm ứm?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
  Hợ iấ MX
2
ó
- ổm số á oạ iạ ơ ảm  86
- Số iạ 䁐m đệm mi iơm số iạ kiôm 䁐m đệm  4
- Số kiố ủ䁐 om M
2+
mi iơm ủ䁐 X
-
 2
- ổm số á oạ iạ rom M
2+
mi iơm rom X
-
 27
Xá địmi M, X v MX
2
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 376
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm