Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM HỌC 2018-2019
BÀI SỐ 1: CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:……………………………lớp 10A… ĐỀ 001
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đồng có 2 đồng vị
63
Cu và
65
Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63,54.
Thành phần phần trăm của đồng vị
65
Cu
A. 20% B. 70% C. 73% D. 27%
Câu 2: Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là:
A. 7 B. 4 C. 8 D. 5
Câu 3: Selectron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là:
A. 2, 8, 18, 32. B. 2, 6, 10, 14. C. 2, 6, 8, 18 D. 2, 4, 6, 8.
Câu 4: Có các đồng vị sau
1 2 35 37
1 1 17 17
H; H; Cl; Cl
. Có thể tạo ra số phân tử hidroclorua HCl là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 5: Nguyên t đưc cu to bi số loi ht cơ bn:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6: Trong ngun tử, loại hạt có khi lượng không đáng kể so với các ht còn li:
A. proton. B. nơtron. C. electron. D. nơtron và electron.
Câu 7: Selectron tối đa trong lớp thứ 3 là:
A. 18e. B. 9e. C. 32e. D. 8e.
Câu 8: Trong nguyên t, ht mang đin là:
A. electron B. proton, electron C. proton, nơtron D. electron, nơtron
Câu 9: Dựa vào thứ tự mức năng lượng, xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai:
A. 1s < 2s. B. 4s > 3s. C. 3d < 4s. D. 3p < 3d.
Câu 10: Phát biểu nào sau đâysai
A. Nguyên tử được cấu tạo bởi 2 loại hạt là proton và nơtron.
B. Trong nguyên tử, số proton và số electron bằng nhau.
C. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron.
D. Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số hiệu nguyên tử Z.
Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang
điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là
A. 18 B. 17 C. 15 D. 16
Câu 12: S khi ca nguyên t bằng tng:
A. số n và e B. số p và e C. tổng số n, e, p. D. số p và n
Câu 13: S nơtron trong nguyên t
39
19
K
là:
A. 20 B. 39 C. 19 D. 58
Câu 14: Cấu hình electron của nguyên tố S (Z = 16) là:
A. 1s²2s²2p
6
3s²3p². B. 1s²2s²2p
6
3s²3p
4
. C. 1s²2s²2p
6
3s²3p
6
. D. 1s²2s²2p
6
3s²3p
5
.
Câu 15: Đồng vị là những nguyên tử có cùng:
A. số electron nhưng khác nhau số điện tích hạt nhân.
B. số proton nhưng khác nhau số nơtron.
C. số khối nhưng khác nhau số nơtron.
D. cùng điện tích hạt nhân và số khối.
Câu 16: Cấu hình electron chưa đúng là:
A. Na
+
(Z = 11): 1s² 2s²2p
6
3s². B. Na (Z = 11): 1s² 2s²2p
6
3s
1
.
C. F (Z = 9): 1s² 2s²2p
5
. D. F
(Z = 9): 1s² 2s²2p
6
.
Câu 17: Số phân lớp e của của lớp M (n = 3) là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 18: Cấu hình electron của Mg
2+
(Z = 12) là:
A. 1s² 2s²2p
6
3s² B. 1s² 2s²2p
6
3s²3p². C. 1s² 2s²2p
6
3s²3p
6
. D. 1s² 2s²2p
6
.
Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở các phân
lớp p là 9. Nguyên tố A là:
A. S(Z=16) B. Si(Z=12) C. P(Z=15) D. Cl(Z=17)
Câu 20: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại:
A. 1s²
2s²2p
6
3s²3p
3
. B. 1s²
2s²2p
6
3s²3p
1
. C. 1s²
2s²2p
6
3s²3p
5
. D. 1s²
2s²2p
6
3s²3p
4
.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1(3,0đ):Nguyên tử R tổng số hạt 48. Trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt
không mang điện.
a/Xác định số electron, số proton, số nơtron, điện tích hạt nhân, số khối viết hiệu
nguyên tử R
b/Viết cấu hình electron nguyên tử R. R là nguyên tố s, p, d hay f? Vì sao?
c/ R là kim loại hay phi kim? Giải thích?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Câu 2(1,0đ):Nguyên tố Magiê 3 đồng vị khác nhau ứng với số thành phần % tương
ứng như sau :
24
Mg (78,99%) ;
25
Mg (10%)
26
Mg (11,01%). Tính nguyên tử khối trung
bình của Mg.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 3(1,0đ):Oxi 3 đồng vị
O
16
8
,
O
17
8
,
O
18
8
Cacbon 2 đồng vị
C
12
6
,
C
13
6
. Hãy viết công
thức các loại phân tử cacbonđioxit (CO
2
)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------
----------- HẾT ---------
TRƯNG THCS-THPT BN TRE ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA MÔN HOÁ HC 10
BÀI S1: CHƯƠNG NGUYÊN T
Phn I: Trc nghim
STT
001
Mã 002
003
004
1
D
C
C
D
2
D
C
C
C
3
B
B
D
A
4
D
B
B
D
5
C
C
B
D
6
C
C
B
A
7
A
B
A
C
8
B
A
A
C
9
C
D
B
D
10
A
B
D
A
11
A
D
A
A
12
D
A
C
B
13
A
B
D
C
14
B
D
C
C
15
B
A
C
D
16
A
C
D
B
17
C
D
D
B
18
D
D
A
B
19
C
A
B
A
20
B
A
A
B
Phn II: Tlun Đề 001
Câu
1
T d kin ca bài toán ta có h phương trình
2ZN48
2Z 2N
+=
=
Gii phương trình ta đưc: N=Z=16
a/ Z=S proton=s electron=16
0,5đ
0,25đ

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 800
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm