Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Địa 7
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ
cao
T
N
TL
TN
TL
1. Châu
Âu
- HS nhận
biết được
vị t tiếp
giáp ,diện
tích,
thành
phần
chủng tộc
của Châu
Âu
-HS
giải
thích
khí hậu
phía
Tây
ấm ,
nhiều
mưa
hơn
phía
Đông
Vận dụng
kiến thức
kỹ năng
đã học để
rút ra
nhận xét
về cấu
kinh tế
của một
số quốc
gia
Châu Âu
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3 câu
0,75 đ
7,5%
1 câu
0,25đ
2,5%
1 câu
3 đ
3o%
6 câu
6 đ
6o%
2. Châu
Nam Cực
HS nhận
biết được
thời gian
“Hiệp
ước Nam
Cực”,loài
động vật
nao
nguy
tuyệt
chủng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2câu
0,5đ
5%
2câu
0,5đ
5%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Châu
Đại Dương
- HS nhận
biết tỉ lệ
dân nhập
cư, mật độ
dân số
thấp nhất
- HS
giải
thích
được
nguyên
nhân
khiến
cho các
đảo
quần
đảo
của
Châu
Đại
Dương
....
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
0,5 đ
5%
1 câu
30%
3 câu
3,5 đ
35%
Định hướng phát triển ng lực:
- Chung: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề
- Chuyên biệt: Năng lực xử số liệu thống kê, duy
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7 câu
1,75đ
17,5%
1 câu
2.0đ
20%
1 câu
0,25đ
2,5%
1 câu
3 đ
30%
1 câu
3 đ
3o%
11câu
10đ
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Địa 7
Thời gian làm bài: 45phút
Đề thi 01 trang
A/ Phần trắc nghiệm (2.0 điểm):
Câu1 :Diện tích Châu ÂU bao nhiêu?
A. 10 triệu km
2
B.14,1 triệu km
2
C..30 triệu km
2
D. 42 triệu km
2
Câu 2: Châu Âu tiếp giáp với châu lục đại dương nào?
A. Châu Á, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương.
B. Châu Á , Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải.
C. Châu Á , Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Bắc Băng Dương.
D. Châu Á , Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương
Câu 3: Loài động vật nào sau đây Nam Cực đang nguy tuyệt chủng cần được
bảo vệ nghiêm ngặt?
A. Hải báo B. Hải cẩu C. Chim cánh cụt D. voi xanh
Câu 4. “Hiệp ước Nam cực” được 12 quốc gia trên thế giới kết vào năm nào?
A. 1949 B.1959 C. 1969 D. 1979
Câu 5. Người n nhập châu Đại dương chiếm khoảng bao nhiêu %?
A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%
Câu 6: Châu lục mật độ dân số thấp nhất?
A. Châu Âu C.Châu
C. Châu Phi D. Châu Đại Dương
Câu 7: Dân Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Ơ-rô-pê-ô-ít B. Môn-gô-lô-it
C. Nê-grô-it D. Ô-xtra-lô-it
Câu 8: Phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm, nhiều mưa hơn phía Đông vì?
A. Ven biển phía Tây dòng biển nóng chảy ven bờ
B. Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa lý có đáp án. Đề thi môn Địa lý học kì 2 lớp 7 này dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
4 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 7 Xem thêm