Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND
UBND
HUY
HUY
N
N
AN
AN
L
L
Ã
Ã
O
O
TR
TR
ƯỜ
ƯỜ
NG
NG
THCS
THCS
T
T
Â
Â
N
N
VI
VI
Ê
Ê
N
N
A.
A.
MA
MA
TR
TR
N
N
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
CU
CU
I
I
H
H
C
C
K
K
Ì
Ì
II
II
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
2017-2018
2017-2018
M
M
Ô
Ô
N:
N:
ĐỊ
ĐỊ
A
A
L
L
Ý
Ý
L
L
p:
p:
8
8
T
T
ê
ê
n
n
ch
ch
đề
đề
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
Th
Th
ô
ô
ng
ng
hi
hi
u
u
V
V
n
n
d
d
ng
ng
T
T
ng
ng
V
V
n
n
d
d
ng
ng
th
th
p
p
V
V
n
n
d
d
ng
ng
cao
cao
TN
TN
TN
TN
TL
TL
TN
TN
TL
TL
TN
TN
TL
TL
Ch
Ch
đề
đề
:
:
đị
đị
a
a
h
h
ì
ì
nh
nh
v
v
à
à
th
th
y
y
v
v
ă
ă
n,
n,
kho
kho
á
á
n
n
g
g
s
s
n
n
Vi
Vi
t
t
Nam
Nam
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
v
v
đị
đị
a
a
h
h
ì
ì
nh
nh
Vi
Vi
t
t
Nam
Nam
Hi
Hi
u
u
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
v
v
đị
đị
a
a
h
h
ì
ì
nh,
nh,
th
th
y
y
v
v
ă
ă
n
n
Vi
Vi
t
t
Nam
Nam
c©u
®iÓm
lÖ%
C1,2,4,
C1,2,4,
5
5
1
1
10%
10%
C3,6
C3,6
0,5
0,5
5%
5%
7
3,5
35%
Chñ
®Ò:
Sinh
vật
Việt
Nam
Học
sinh
tìm
những
nguyê
n
nhân
chính
suy
giảm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TN
rừng
đưa ra
biện
pháp
bảo vệ
c©u
®iÓm
lÖ%
C2
2
20%
1
1
2
2
20%
20%
Chñ
®Ò :
Đất
Việt
Nam
Hi
Hi
u
u
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
v
v
đấ
đấ
t
t
Vi
Vi
t
t
Nam
Nam
v
v
bi
bi
u
u
đồ
đồ
h
h
ì
ì
nh
nh
tr
tr
ò
ò
n
n
th
th
hi
hi
n
n
c
c
á
á
c
c
lo
lo
i
i
đấ
đấ
t
t
ch
ch
í
í
nh
nh
v
v
à
à
nh
nh
n
n
x
x
é
é
t
t
c
c
ơ
ơ
c
c
u
u
c
c
á
á
c
c
lo
lo
i
i
đấ
đấ
t
t
c
c
a
a
n
n
ướ
ướ
c
c
ta
ta
c©u
®iÓm
lÖ%
C7,8
0,5
5%
C3
4
40%
3
3
4,5
4,5
45%
45%
§Þnh híng ph¸t triÓn n¨ng lùc
- N¨ng lùc chung: nghiªn cøu, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
- N¨ng lùc riªng: T duy, tæng hîp
Tæng
c©u:
5
5
3
3
5
5
3
3
1
1
4
4
11
11
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tæng
®iÓm:
lÖ%
30%
30%
30%
30%
40%
40%
100
%
B. ĐỀ BÀI KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm(2đ)
Câu 1. Loài người xuất hiện trên vào giai đoạn nào?
A. Cổ kiến tạo.
B. Tân kiến tạo.
C. Tiền Cam bri.
D. Cổ trung sinh của cổ kiến tạo.
Câu 2. Giai đoạn tân kiến tạo mỏ bô xít được hình thành vùng nào của nước ta?
A. Tây Nguyên
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 3. Đồi núi bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam :
A. 3/4 đồi núi tập trung phía bắc.
B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ đất liền.
C. Địa hình đồng bằng chiếm 1/4 diện tích.
D. 85% địc hình nước ta đồi núi thấp.
Câu 4. Mùa trên các sông Bắc Bộ bắt đầu kết thúc vào thời gian nào?
A. Từ tháng 9 đến tháng 12.
B. Từ tháng 6 đến tháng 10.
C. Từ tháng 7 đến tháng 11
D. Từ tháng 5 đến tháng 12.

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Địa lý lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Địa lý được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 8 Xem thêm