Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO ®Ò kscl häc II N¨m häc: 2017-2018
trêng THCS t©n viªn M«n: HOÁ 8
Thêi gian: 45 phót (Kh«ng thêi gian giao đề)
I. Ma trËn
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Th«ng hiu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1.Oxi.
Kh«ng khÝ
NhËn biÕt ®îc
TCVL a Oxi
thµnh phÇn cña
KK,PL c loại
PƯ.
Dựa vào TCHH
cña oxi hoàn
thành PTHH
c©u
®iÓm
C,2;4
1,0
10%
C1.1,
1.4
0,5
5%
5
2
20%
2.
Hi®r«-
Níc
NhËn biết dãy
gồm các muối.
NB các axít, bazơ,
muối.PL c loại
PƯ.
HiÓu ®îc
®iÒu chÕ hidro
P¦thÕ , tỉ lệ
giữa ôxi với
hiđrô tạo ra hỗn
hợp nổ.
-Viết PTPƯ
VËn dông CTHH
để nh thể tích của
hiđrô.
VËn dông TCHH
để hoàn thành
PTHH, tính KL
của Zn.
c©u
®iÓm
C1;3 1,
0
10%
C5,6
1, 0
10%
C1.2,1.
3
0,5
5%
C2a
1,0
10%
C7
0,5
5%
C2b
1,0
10%
12
6,5
65%
3.Dung
dÞch.
Vận dụng
CTHH để tính
số mol của
NaOH
Vận dụng
CTHH để tính
C%
c©u
®iÓm
C8
0,5
5%
C2c
1,0
10%
2
1,5
15 %
Tæng c©u
Tæng ®iÓm
9
4,0
7
3,0
4
3,0
20
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
40%
30%
30%
100%
ii. §Ò bµi
I.
Tr¾c nghiÖm. (4 ®iÓm)
C©u 1: TÝnh chÊt vËt cña hi®r« :
A. ChÊt k kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong
níc.
B. ChÊt k kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nÆng h¬n kh«ng khÝ.
C. ChÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nặng h¬n kh«ng khÝ, tan rÊt Ýt trong níc.
D. ChÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ h¬n kh«ng khÝ, tan nhiÒu trong níc.
C©u 2.
Kh«ng khÝ hçn hîp gåm
:
A. 21% N
2
,78% O
2
,1% c¸c khÝ kh¸c. B. 21% N
2
, 78% c¸c khÝ kh¸c, 1% O
2
.
C. 21% O
2
,78% N
2
,1% c¸c khÝ kh¸c. D. 21% c¸c khÝ kh¸c, 78% O
2
, 1% N
2
.
C©u 3. Trong c¸c d·y díi ®©y, d·y nµo chØ gåm toµn muèi:
A. NaCl, Na
2
SO
4
, Na
2
O. C. NaCl, HCl, NaOH
B. CuSO
4
, CuCl
2
, Cu(OH)
2
D. NaCl, CuSO
4
, Na
2
SO
4
.
C©u 4.
Các
chÊt
trong dãy
nµo sau ®©y
đều
t¸c dông víi khÝ O
2
.
A. CuO, HgO, K
2
O,P B. H
2
SO
4
Ba, SO
3
, CaO,P.
C. HgO, HCl Na, SO
3
, CaSO
4
. D. Fe, P, S, Al, CH
4
C©u 5. PTP¦ ®iÒu chÕ H
2
trong PTN
A. H
2
+ O
2
-> H
2
O C. 2Na + 2H
2
O -> 2NaOH + H
2
B. HgO -> Hg + O
2
D. Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2
C©u 6. Hçn hîp khÝ nµo sau ®©y hçn hîp
A. H
2
N
2
B. H
2
O
2
C. CH
4
N
2
D. O
2
N
2
C©u 7
. Khö 48 g CuO b»ng khÝ hi®r«. ThÓ tÝch khÝ hi®r« cÇn dïng ë ®ktc lµ:
A. 13.44 lÝt B. 38,4 lÝt C. 384 lÝt D. 1344 lÝt .
C©u 8. mol NaOH cã trong 80 gam dung dÞch NaOH 25%lµ:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.1 mol. B.2 mol. C.0,5 mol. D. 0,25 mol.
II. luËn (6 điểm)
Bµi 1(2 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c PT HH sau, cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?
(Ghi §KP¦ nÕu cã)
1. .......... + O
2
-> ZnO
2. P
2
O
5
+ H
2
O -> . ......
3.
Fe
+
HCl
->
.....
+
.....
4 KMnO
4
-> ...... + ............+ ..........
Bµi 2 (3 ®iÓm)
Dùng khí hiđrô để khử hoàn toàn 12,15g kẽm oxit nhiệt độ cao.
a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng kẽm sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.
c. Nếu thả lượng kẽm trên vào một dd chứa 500g dung dich axit clohiđric. Tính nồng
độ % dung dịch sau phản ứng?
(Cho H=1 ,Cl=35,5,
Zn
=
65
, Al=27
;
0=16)
Bài 3: (1 điểm)
Nhận biết các lọ không nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: HCl, NaOH,
NaCl.
III. Đáp án biểu điểm:
I. Tr¾c nghiÖm.
II.Tù luËn
C©u
1
2
3
4
5
6
9
10
Tr¶ lêi
A
C
D
D
D
B
A
D
§iÓm
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa học được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Nam Trung Yên, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm