Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 24:Tínhcht ca oxi
Bài 24.1 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Oxi là chất khí tan ít trong nước nhẹ n không khí.
B. Oxi chất khí tan hạn trong nước nặng n không khí.
C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim)
hợp chất.
D. nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại,
phi kim) hợp chất.
Lời giải:
Chọn D.
Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình hóa học của phản
ứng giữa O
2
với:
a) 3 kim loại hóa tr I, II, III.
b) 3 phi kim, thí d như C, S, P,…
c) 3 hợp chất, thí dụ như:
Khí ga (butan C
4
H
10
) sinh ra khí cacbonic nước.
Khí ammoniac (NH
3
) sinh ra khí nito ớc.
Khí hidro sunfua (H
2
S) sinh ra khí sunfuaro ớc.
Lời giải:
Phương trình hóa học của phản ứng giữa O
2
với:
a) Ba kim loại:
b) Ba phi kim:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c) Ba hợp chất:
Bài 24.3 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Oxi trong không khí đơn chất hay
hợp chất? sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của con
người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hấp?
Lời giải:
- Oxi trong không khí đơn chất.
- Cá sống được trong nước trong ớc có hòa tan khí oxi.
- Những lĩnh vực hoạt động của của con người cần dùng bình n oxi để
hấp: Thợ lặn, phi công trụ, bệnh nhân khó thở,…
Bài 24.4 trang 32 ch i tập Hóa 8: Trong 3 bình giống hệt nhau
chứa th tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: Bình 1 một cục than
đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy (các
cục than kích thước như nhau).
Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?
Lời giải:
Trong ba hình trên thì cục than bình 1 cháy lâu hơn cục than nh 2 cục
than bình 2 cháy lâu n bình 3.
lượng oxi trong 3 bình là n nhau.
Bài 24.5 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Người động vật trong quá trình
hấp hấp thụ O
2
, thở ra khí CO
2
. Nguyên liệu ng, dầu trong quá trình đốt cháy
cũng cần O
2
thải CO
2
. Như vậy ợng O
2
phải mất dần, nhưng trong thực tế
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
hàng nghìn năm nay, tỉ lệ về thể tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xỉ
bằng 20%. y giải thích.
Lời giải:
Lượng oxi không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí
CO
2
tạo ra lượng oxi rất lớn. Do đó tỉ lệ oxi trong khôg khí (tính theo thể
tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 20%.
Bài 24.6 trang 33 sách bài tập a 8: những chất sau: O
2
, Mg, P, Al, Fe.
Hãy chọn một trong những chất trên hệ số thích hợp điền vào ch trống
trong phương trình phản ứng sau:
Lời giải:
Bài 24.7 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Đổ đầy nước vào hộp cat-tông (hộp
đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cát-tông không
cháy mà ớc lại sôi.
a) nhiệt độ nào thì ớc i?
b) Trong thời gian ớc sôi nhiệt độ thay đổi không?
c) V cac-tông cháy nhiệt độ trên hay ới 100
o
C. Tại sao?
d) Điều xảy ra nếu trong hộp không chứa nước?

Giải bài tập Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi

Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa.

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 24.1 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) 3 kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,…

c) 3 hợp chất, thí dụ như:

• Khí ga (butan C4H10) sinh ra khí cacbonic và nước.

• Khí ammoniac (NH3) sinh ra khí nito và nước.

• Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) Ba kim loại:

Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi

b) Ba phi kim:

Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi

c) Ba hợp chất:

Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi

Bài 24.3 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất? Vì sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp?

Lời giải:

- Oxi trong không khí là đơn chất.

- Cá sống được trong nước vì trong nước có hòa tan khí oxi.

- Những lĩnh vực hoạt động của của con người cần dùng bình nén oxi để hô hấp: Thợ lặn, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở,…

Bài 24.4 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: Bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau).

Giải bài tập trang 32 SGK Hóa học lớp 8: Tính chất của oxi

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

Lời giải:

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.

Vì lượng oxi trong 3 bình là như nhau.

Bài 24.5 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O2, thở ra khí CO2. Nguyên liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần O2 và thải CO2. Như vậy lượng O2 phải mất dần, nhưng trong thực tế hàng nghìn năm nay, tỉ lệ về thể tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xỉ bằng 20%. Hãy giải thích.

Lời giải:

Lượng oxi không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí CO2 và tạo ra lượng oxi rất lớn. Do đó tỉ lệ oxi trong khôg khí (tính theo thể tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 20%.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 8: Oxit

Đánh giá bài viết
2 1.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 8 Xem thêm