Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 31.1 trang 43 sách bài tập Hóa 8:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hỗn hợp hidro và oxi theo tỉ lệ 1 thể tích khí hidro và 2 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

B. Hỗn hợp hidro và oxi theo tỉ lệ thể tích bằng nhau là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

C. Hỗn hợp hidro và oxi theo tỉ lệ 2 thể tích khí hidro và 1 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

D. Hidro cháy mãnh liệt trong oxi nên gây tiếng nổ mạnh.

Lời giải:

Chọn C

Bài 31.2 trang 43 sách bài tập Hóa 8:

Phát biểu không đúng là:

A. Hidro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.

B. Hidro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. Hidro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, có tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. Hidro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 31.3 trang 43 sách bài tập Hóa 8:

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2 B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O D. 1,50 g NH4Cl.

Lời giải:

Chọn D

Bài 31.4 trang 43 sách bài tập Hóa 8:

Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì

A. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi.

B. phản ứng này toả nhiều nhiệt.

C. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngôt, gây ra sự chấn động không khí, đó là tiếng nổ mà ta nghe được.

D. hiđro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ.

Lời giải:

Chọn D

Bài 31.5 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Trong vỏ Trái đất, hidro chiếm 1% về khối lượng và sillix chiếm 26% về khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái đất?

Lời giải:

Gọi x(g là khối lượng vỏ Trái đất).

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Vậy số nguyên tử của hidro nhiều hơn số nguyên tử của sillic

Bài 31.6 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Điều chế hidro người ta cho ... tác dụng với Fe. Phản ứng này inh ra khí ….., hidro cháy cho ….., sinh ra rất nhiều …..Trong trường hợp này chất cháy là ….., chất duy trì sự cháy là ….Viết phương trình cháy:

…… + …… → ………

Lời giải:

HCl;hidro; nước; nhiệt; oxi

2H2 + O2 → 2H2O

Bài 31.7 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Có những khí sau: SO2, O2, CO2, CH4

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hidro bao nhiêu lần?

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Lời giải:

a) Những khí nặng hơn H2:

- Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng. Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Bài 31.8 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 và 40% CuO. Người ta dùng H2 (dư) để khử 20g hỗn hợp đó.

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính số mol H2 tham gia phản ứng.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Bài 31.9 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Trong các lễ hội, en thường thấy các trường thả bóng. Những quả bóng đó có thể bơm bằng khí gì? Em hãy giải thích vì sao sau khi bơm các khí đó thì quả bóng bay lên được, còn bơm không khí thì bóng không bay được?

Lời giải:

Những quả bóng có thể được bơm bằng khí hidro.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Nên khí hidro nhẹ hơn xấp xỉ bằng 1/15 không khí nên bóng bay được.

Bài 31.10 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Người ta dùng khí hidro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt (III) oxit thành sắt. Để điều chế 35g sắt, thể tích khí hidro và thể tích hí cacbon oxit lần lượt là:

A. 42 lit và 21 lit B. 42 lit và 42 lit

C. 10,5 lit và 21 lit D. 21 lit và 21 lit

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 31: Tính chất của Hidro và ứng dụng

Chọn D.

Bài 31.11 trang 44 sách bài tập Hóa 8:

Có 4 bình đựng riêng các khí sau: không khí, khí oxi,khí hidro, khí cacbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có).

Lời giải:

Lấy từng chất một mẫu thử:

- Cho lần lượt từng mẫu thử trên qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư, mẫu thử nào làm đục nước vôi trong đó là CO2:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

- Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử nào làm than hồng bùng cháy đó là oxi.

- Cho mẫu thử còn lại qua CuO nung nóng, khí nào đó có xuất hiện Cu (màu đỏ). Đó là H2. Mẫu thử còn lại là không khí không làm đổi màu CuO.

CuO + H2 → Cu + H2O

Đánh giá bài viết
2 975
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa 8 Xem thêm