Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 43.1 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch MgSO4 0,4M?

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Thể tích dung dịch MgSO4 2M trong đó có thể hòa tan 0,04 mol MgSO4:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* Cách pha chế:

 • Đong lấy 20ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình chứa.
 • Cho thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100ml. Lắc đều ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,4mol/l.

Bài 43.2 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250ml dung dịch NaCl 0,2M.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* Cách pha chế:

 • Đong lấy 50ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình chứa.
 • Cho thêm từ từ nước cất vào bình cho đến đủ 250ml, lắc đều, ta được 250ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.

Bài 43.3 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Hãy trình bày cách pha chế 150ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* Cách pha chế:

 • Đong lấy 7,5ml dung dịch HNO3 5M cho vào bình chứa.
 • Cho thêm dần dần nước cất vào bình cho đến đủ 150ml lắc đều, ta được 150m dung dịch HNO3 cần pha chế.

Bài 43.4 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Từ glucozo (C6H12O6) vào nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200g dung dịch glucozo 2%.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* Cách pha chế:

 • Cân 4g glucozo cho vào bình chứa.
 • Cho vào 196g nước cất, đổ vào bình đứng trên. Lắc mạnh cho C6H12O6 tan hết, ta được 200g dung dịch glucozo 2%.

Bài 43.5 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau:

a) 250ml dung dịch có nồng độ 0,1M của những chất sau:

 • NaCl;
 • KNO3;
 • CuSO4.

b) 200g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

Lời giải:

n = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025(mol)

* NaCl: mNaCl = n.M = 0,025.58,5 = 1,4625(g)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 1,4625g NaCl cho cốc và khuây nhẹ cho đủ 250ml dung dich. Ta được 250ml dung dịch NaCl 0,1M.

* KNO3: mKNO3 = n.M = 0,025.101 = 2,525(g)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 2,525g KNO3 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 300ml. Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy đều cho đến khi đủ 250ml dung dịch, ta được 250ml dung dịch KNO3 0,1M.

* CuSO4: mCuSO4 = 0,025.160=4(g)

- Cách pha chế: Cân lấy 4g CuSO4 cho vào bình chia độ có dung tích 300ml, đổ từ từ nước cât vào bình và khuấy nhẹ cho đến khi đủ 25ml dung dịch CuSO4 0,1M.

b)

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* NaCl: Cân lấy 20g NaCl cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ cho NaCl tan hết. Được 200g dung dịch NaCl 10%.

* KNO3: Cân lấy 20g KNO3 cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ vao bình. Lắc mạnh cho HNO3 tan hết, ta dược 200g dung dịch KNO3 10%.

* CuSO4; Cân lấy 20g CuSO4 cho vào bình tam giác. Cân lây 180g nước cất rồi đổi vào bình. Lắc mạnh cho CuSO4 tan hết ta được 200g dung dịch CuSO4 10%.

Bài 43.6 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Có những dung dịch ban đầu như sau:

a) NaCl 2M.

b) MgSO4 0,5M.

c) KNO3 4M.

Làm thế nào có thêr pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau:

 • 500m dung dịch NaCl 0,5M
 • 2 lit dung dịch MgSO4 0,2M
 • 50ml dung dịch KNO3 0,2M.

Lời giải:

a) Pha chế 500ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M

 • Phần tính toán:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

 • Cách pha chế:
  • Đong lấy 125ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình.
  • Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500ml, lắc đều, ta sẽ được 500ml dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) Pha chế 2 lit dung dịch MgSO4 0,2M từ MgSO4 0,5M.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

 • Cách pha chế:
  • Đong lấy 800ml dung dịch MgSO4 0,5M đổ vào bình
  • Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 2 lit, lắc đều, ta sẽ được 2 lit dung dịch MgSO4 0,2M cần pha chế.

c) Pha chế 50ml dung dịch KNO3 0,2M từ KNO3 4M.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

 • Cách pha chế:
  • Đong lấy 2,5ml dung dịch KNO3 4M vào bình.
  • Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 50ml, lắc đều, ta được 50ml dung dịch KNO3 0,2M cần pha chế.

Bài 43.7 trang 59 sách bài tập Hóa 8:

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:

a) 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%

b) 50g dung dịch MgCl2 4%

c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Lời giải:

a) 2,5kg dung dich NaCl 0,9%:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

- Cách pha chế:

 • Cân lấy 22,5g NaCl tinh khiết cho vào chậu thủy tinh có dung tích khoảng 3 lit.
 • Đổ thêm 2477,5g nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%.

b) 50g dung dịch MgCl2 4%:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

- Cách pha chế:

 • Cân lấy 2g MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100ml.
 • Đổ thêm 48g nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50g dung dịch MgCl24%.

c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

- Cách pha chế:

 • Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300ml.
 • Đổ thêm 249,75g nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Bài 43.8* trang 60 sách bài tập Hóa 8:

Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1mol/l, lọ thứ hai có nồng độ 3 mol/l. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 5ml dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5mol/l từ 2 dung dịch axit đã cho.

Lời giải:

a) Pha chế 50ml dung dịch H2SO4 1,5M.

- Số mol H2SO4 cần pha chế 50ml dung dịch H2SO4 1,5M:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Gọi x(ml) là thể tích của dung dịch H2SO4 1M (1)

Gọi y(ml) là thể tích của dung dịch H2SO4 3M (2)

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Ta có:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Giải hệ phương trình ta có: x = 37,5ml; y = 12,5ml

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 37,5ml dung dịch H2SO4 1M và 12,5ml dung dịch H2SO4 3M cho vào bình, lắc đều, ta được 50ml dung dịch H2SO4 1,5M.

Bài 43.9* trang 60 sách bài tập Hóa 8:

Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05g/ml và bao nhiêu mililit dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml để pha chế được 2 lit dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,10g/ml.

Lời giải:

* Phần tính toán:

Khối lượng dung dịch NaOH: mdd = D.V = 1,1.2000 = 2200(g)

Khối lượng NaOH có trong 2 lit dung dịch:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Gọi x(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 3% → mdd = 1,05x

Y(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 10% → mdd = 1,12x

Khối lượng NaOH trong các dung dịch là:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Ta có hệ phương trình sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch

* Cách pha chế:

Đong lấy 569,3ml dung dịch NaOH 3% và 1430,7ml dung dịch NaOH 10% vào bình có dung dịch khoảng 3 lit. Trộn đều ta được 2 lit dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng 1,1g/ml.

Đánh giá bài viết
2 1.044
Sắp xếp theo

  Giải SBT Hóa 8

  Xem thêm