Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 6

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 6

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 6. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 8 bài luyện tập 6. Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi.

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 5: Oxi - không khí

Giải bài tập trang 109 SGK Hóa lớp 8: Tính chất - ứng dụng của hidro

Giải bài tập trang 113 SGK Hóa lớp 8: Phản ứng oxi hóa - khử

Giải bài tập trang 117 SGK Hóa lớp 8: Điều chế hiđro - phản ứng thế

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Bài luyện tập 6

1. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong các chất khí), tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Do hiđro là chất khí ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí nên có thể thu hiđro vào bằng hai cách: Đẩy không khí hoặc đẩy nước (miệng bình úp xuống dưới).

2. Có thể điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm bằng dung dịch axit clohiđric HCl hoặc dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng tác dụng với kim loại như Zn, Al, Fe.

3. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp hiđro không những hóa hợp với được các đơn chất oxi mà còn có thể hóa hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt.

4. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

5. Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

6. Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa. Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.

7. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8

Bài 1. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Giải bài 1

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 2H2O (1)
4H2 + Fe3O4Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 4H2O + 3Fe (2)
3H2 + Fe2O3Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 4H2O + 3Fe (3)
H2 + PbO Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 H2O + Pb (4)

 • Phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp.
 • Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế.
 • Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì đều có đồng thời cả sự khử và sự oxi hóa.

Bài 2. Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?

Giải bài 2: Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:

 • Lọ cho que đóm sang bùng lên: lọ chứa oxi.
 • Lọ không làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa không khí.
 • Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hiđro (hoặc lọ còn lại chứa hiđro)

Bài 3. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8.

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8

a. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

b. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

c. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

d. Có thể dùng để diều chế hiđro nhưng không thu được khí hiđro.

Giải bài 3: Câu c đúng (có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro).

Bài 4.

a. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

 • Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)
 • Lưu huỳnh đioxit + nước → Axit sunfurơ (H2SO3)
 • Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2
 • Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4)
 • Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O

b. Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

Giải bài 4

a. Phương trình phản ứng.

CO2 + H2O → H2CO3 (1)
(kém bền)

SO2 + H2O → H2SO3 (2)
(kém bền)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2O (3)

P2O5 + HCl → 2H3PO4 (4)

CuO + H2 → Cu + H2O (5)

b.

 • Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng kết hợp.
 • Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế.
 • Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.

Bài 5

a. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?

b. Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c. Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,80 gam sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxi và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

Giải bài 5

a. Phương trình phản ứng:

CuO + H2 Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 Cu + H2O (1)
1mol 1mol 1mol 1mol

Fe2O3 + 3H2 Giải bài tập trang 118, 119 SGK Hóa lớp 8 3H2O + 2Fe (2)
1mol 3mol 3mol 2mol

b.

 • Chất khử là H2 vì chiếm oxi của chất khác;
 • Chất oxi hóa: CuO, Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.

c. Số mol đồng thu được là: nCu = (6 - 2,8)/64 = 0,5 (mol)

Số mol sắt là: nFe = 2,8/56 = 0,05 (mol)

Thể tích khí hiđro cần dùng để khử CuO theo phương trình phản ứng (1) là: nH2 = nCu = 0,05 mol => VH2 = 22,4.0,05 = 1,12 lít.

Khí H2 cần dùng để khử Fe2O3 theo phương trình phản ứng (2) là: nH2 = 3/2nFe = 3/2.0,05 = 0,075 mol

=>VH2 = 22,4.0,075 = 1,68 (lít)

Bài 6

Cho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

c. Nếu thi được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Giải bài 6

a. Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑ (3)

b. Theo các phương trình phản ứng (1), (2) và (3), cùng một lượng kim loại tác dụng với lượng axit dư thì kim loại nhôm sẽ cho nhiều khí hiđro hơn như sau:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)
65g 22,4 lít

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)
2.27g = 54 g 3.22,4 = 67,2 lít

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑ (3)
56g 22,4 lít

c. Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro (ví dụ là 22,4 lít) thì khối lượng kim loại nào nhỏ là nhôm (54/3 = 18g), tiếp theo là sắt (56g) và cuối cùng là kẽm (65g).

Đánh giá bài viết
12 2.718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm