Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Câu 1: Khí nào nặng nhất trong các khí sau

A. CH4

B. CO2

C. N2

D. H2

Câu 2: Khí A có dA/kk > 1 là khí nào

A. H2

B. N2

C. O2

D. NH3

Câu 3: Có thể thu khí N2 bằng cách nào

A. Đặt đứng bình

B. Đặt úp bình

C. Đặt ngang bình

D. Cách nào cũng được

Câu 4: Cho X có dX/kk = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

A. CO

B. NO

C. N2O

D. N2

Câu 5: Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 7: Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 9: Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2

A. N2 nặng hơn O2 1,75 lần

B. O2 nặng hơn N2 1,75 lần

C. N2 = O2

D. Không đủ điều kiện để kết luận

Câu 10: Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

A. CO2, CH4, NH3

B. CO2, H2O, CH4, NH3

C. CO2, SO2,N2O

D. N2, H2, SO2,N2O, CH4, NH3

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.B2.C3.B4.C5.B
6.D7.C8.A9.B10.C

Câu 1: dCO2/kk = 1,5 (1), dCH4/kk = 0,55; dN2/kk = 0,96; dH2/kk = 0,07

Ta thấy dCO2/kk lớn nhất nên khí CO2 nặng nhất

Câu 2: vì dO2 = 32/29 > 1

Câu 3: Do dN2/kk = 28/29 < 1 → N2 nhẹ hơn không khí

Câu 4: Có 2 nguyên tố Nito nên đáp án có thể là c hoặc d.

Tính dN2O/kk = 1,52

Câu 5: Có 2 cách:

+ so sánh M

+ so sánh dA/kk vs dB/kk

Câu 6: Tỉ khối của khí nito và hidro so với không khí bé hơn 1 nên là khí nhẹ hơn không khí

Câu 7: Chỉ có tỉ khối của khí nito và hidro so với không khí bé hơn 1 nên là các khí còn lại là nặng hơn không khí

Câu 8: dSO2/kk = 64/29 = 2,2 > 1 nên SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần

Câu 9: dO2/N2 = 32/28 = 1,75 > 1 nên khí oxi nặng hơn khí nito 1,75 lần

Câu 10: Vì tỉ khối của 3 khí CO2, SO2, N2O so với không khí lớn hơn 1 nên có thể thu đứng bình

Đánh giá bài viết
5 1.464
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm