Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 37

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 37 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được VnDoc xây dựng và biên soạn bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Câu 1: Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Phenolphthalein

C. Kim loại

D. Phi kim

Câu 2: Tên gọi của NaOH:

A. Natri oxit

B. Natri hidroxit

C. Natri (II) hidroxit

D. Natri hidrua

Câu 3: Gốc axit của axit HNO3 hóa trị mấy?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4: Bazơ không tan trong nước là:

A. Cu(OH)2

B. NaOH

C. KOH

D. Ca(OH)2

Câu 5: Công thức của bạc clorua là:

A. AgCl2

B. Ag2Cl

C. Ag2Cl3

D. AgCl

Câu 6: Muối nào trong đó có kim loại hóa trị II trong các muối sau: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4

A. K2SO4; BaCl2

B. Al2(SO4)3

C. BaCl2; CuSO4

D. Na2SO4

Câu 7: Chất không tồn tại là:

A. NaCl

B. CuSO4

C. BaCO3

D. HgCO3

Câu 8: Chọn câu đúng:

A. Các hợp chất muối của Na và K hầu như không tan

B. Ag2SO4 là chất ít tan

C. H3PO4 là axit mạnh

D. CuSO4 là muối không tan

Câu 9: Chọn câu sai:

A. Axit luôn chứa nguyên tử H

B. Tên gọi của H2S là axit sunfuhidric

C. BaCO3 là muối tan

D. NaOH bazo tan

Câu 10: Tên gọi của H2SO3

A. Hidro sunfua

B. Axit sunfuric

C. Axit sunfuhiđric

D. Axit sunfuro

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.A2.B3.C4.A5.D
6.C7.D8.B9.C10.D

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
2 1.647
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm