Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Câu 1: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 50%

Câu 2: Bari oxit có công thức hóa học là

A. Ba2O

B. BaO

C. BaO2

D. Ba2O2

Câu 3: Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

A. H2SO4

B. BaCl2

C. H2O

D. HCl

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi nhẹ hơn không khí

B. Oxi cần thiết cho sự sống

C. Oxi không mùi và không vị

D. Oxi chiếm chiếm 20,9% về thể tích trong không khí

Câu 5: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?

A. SO2, MgSO4, CuO

B. CO, SO2, CaO

C. CuO, HCl, KOH

D. FeO, CuS, MnO2

Câu 6: Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên phi kim

B. Một nguyên tố kim loại

C. Nhiều nguyên tố hóa học

D. Một nguyên tố hóa học khác

Câu 7: Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,8 g nito trong không khí thì thu được bao nhiêu lít khí NO2(đktc)?

A. 4,48 l

B. 1,024 l

C. 3,36 l

D. 1,12 l

Câu 8: Số gam KClO3 để điều chế 2,4 g Oxi ở dktc?

A. 18

B. 17,657 g

C. 18,375 g

D. 9,17 g

Câu 9: Tỉ lệ khối lượng của Nitơ và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

A. NO

B. NO2

C. N2O5

D. N2

Câu 10: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

A. Oxi tan trong nước

B. Oxi nặng hơn không khí

C. Oxi không mùi, màu, vị

D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.C2.B3.C4.A5.B
6.D7.A8.C9.A10.B

Hướng dẫn:

Trắc nghiệm Hóa 8

Câu 3: Cho 3 chất rắn tác dụng với nước

+ Chất rắn tan là Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

+ Chất rắn không tan là Al2O3 và MgO

Cho 2 chất còn lại tác dụng với dung dịch NaOH vừa thu được

+ Chất rắn tan là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

+ chất rắn không tan là MgO

Trắc nghiệm Hóa 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
1 935
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm