Giải SBT Hóa 8 bài 10: Hóa trị

Giải SBT Hóa 8 bài 10: Hóa trị tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

A. Giải sách bài tập Hóa 8 bài 10: Hóa trị

Bài 10.1 trang 14 SBT Hóa 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung.

Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử. "Hóa trị là con số biểu thị ... của ... nguyên tố này (hay ...) với ... nguyên tố khác. Hóa trị của một ... (hay ...) được xác định theo ... của H chọn là đơn vị và ... của O là hai đơn vị".

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Khả năng liên kết; nguyên tử (hay nhóm nguyên tử); nguyên tử; nguyên tố(hay nhóm nguyên tố); hóa trị; hóa trị.

Bài 10.2 trang 14 SBT Hóa 8

Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa kí hiệu biểu thị một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau:

a) Tính hóa trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì và X = O → X có hóa trị II.

Vì → Y có hóa trị I.

b) Y-O-Y; Y-X-Y.

Bài 10.3 trang 14 SBT Hóa 8

Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau: HCl; H2O; NH3; CH4.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) HCl: H-Cl

b) H2O: H-O-H

c) NH3:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

d) CH4:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Bài 10.4 trang 14 SBT Hóa 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau. Cho biết S hóa trị II:

K2S; MgS; Cr2S3; CS2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) K2S: Ta có Ka2SII 

Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a = (II.1)/2= I

Vậy K có hóa trị I.

b) MgS: Ta có MgbSII 

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b =  (II.1)/I = II

Vậy Mg có hóa trị II.

c, Cr2S3: Ta có Crb2S3II

Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c = (II.3)/2  = III

Vậy Cr có hóa trị III.

d, CS2: Ta có CdSII2 Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d = (II.2)/1 = IV

Vậy C có hóa trị IV.

Bài 10.5 trang 14 SBT Hóa 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hóa trị O và nhóm (CO3) hóa trị II:

Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3; Li2CO3.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Ba(NO3)2: Ta có Baa(NO3)I3

Theo quy tắc hóa trị: a.1 = II.2 → a = (I.2)/1  = II

Vậy Ba có hóa trị II.

b) Fe(NO3)3: Ta có Feb(NO3)I3 

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b = (I.3)/1  = III

Vậy Fe có hóa trị III.

c) CuCO3: Ta có Cuc(CO3)II

Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c = (II.1)/1 = II

Vậy Cu có hóa trị II.

d) Li2CO3: Ta có Lid(CO3)II

Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d = (II.1)/2 = I

Vậy Li có hóa trị I.

Bài 10.6 trang 14 SBT Hóa 8

Lập công thức hóa học của những chất hai nguyên tố như sau:

Si(IV) và H; P(V) và O;

Fe(III) và Br(I); Ca và N(III).

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Si(IV) và H: Ta có: SiIVxHIy 

Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị.

Vậy công thức hóa học của SixHy là SiH4.

b) P(V) và O: Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị.

Vậy công thức hóa học của PxOy là P2O5.

c) Fe(III) và Br(I): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị.

Vậy công thức hóa học của FexBry là FeBr3.

d) Ca và N(III): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị.

Vậy công thức hóa học của CaxNy là Ca3N2.

Bài 10.7 trang 14 SBT Hóa 8

Lập công thức hóa học của những chất hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Ba và nhóm (OH); Al và nhóm (NO3);

Cu(II) và nhóm (CO3) Na và nhóm (PO4)(III).

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Ba và nhóm (OH): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Bax(OH)y là Ba(OH)2.

b) Al và nhóm (NO3): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Alx(NO3)y là Al(NO3)3.

c) Cu(II) và nhóm (CO3): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Cux(CO3)y là CuCO3.

d) Na và nhóm (PO4)(III): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Nax(PO4)y là Na3PO4.

Bài 10.8 trang 15 SBT Hóa 8

Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:

(1) CrSO4; (2) Cr2S04; (3) CrO; (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2; (6) Cr2(SO4)3. (7) Cr2O; (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Những công thức hoá học đúng:

Cr hoá trị II: CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III: Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4 . 16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2 . 52 + 3 . (32 + 4 . 16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2 . 52 + 3 .16 = 152 (đvC).

Bài 10.9* trang 15 SBT Hóa 8

Người ta xác định được rằng nguyên tố silic(Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hidro.

a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

b) Xác định hóa trị của Silic trong hợp chất.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Gọi công thức của hợp chất là SixHy.

Theo đề bài ta có:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

CTHH của hợp chất là SiH4.

Phân tử khối là: 28 + 4.1 = 32 (đvC)

b) Hóa trị của Si trong hợp chất SiH4 là IV.

Bài 10.10* trang 15 SBT Hóa 8

Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Công thức chung của hợp chất FexOy.

Theo đề bài ta có:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy CTHH của hợp chất là Fe2O3.

Phân tử khối là: 56.2 + 16.3 = 160 (đvC)

b) Hóa trị của Fe trong hợp chất là III.

>> Mời các bạn tham khảo nội dung giải bài tậpsách bài tập hóa 8 bài tiếp theo tại: Giải SBT Hóa 8 bài 11: Luyện tập chương 1

B. Giải Hóa 8 bài 10 SGK: Hóa trị

Để giúp các em học sinh học tốt môn Hóa học 8 hơn cũng như biết cách giải các dạng bài tập hóa 8. VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa tại: Giải Hóa 8 Bài 10 Hóa trị

C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 10 

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa cũng như sách bài tập, các bạn học sinh làm thêm các dạng câu hỏi bài tập dưới hình thức trắc nghiệm, giúp rèn luyện kĩ năng thao tác làm bài tập trắc nghiệm, từ đó ghi nhớ nội dung kiến thức bài học nhanh hơn. Mời các bạn tham khảo chi tiết bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 bài 10 tại: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10

.................................................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
14 9.443
Sắp xếp theo

Giải SBT Hóa 8

Xem thêm