Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Câu 1: Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

A. 1,2 mol

B. 2,4 mol

C. 1,5 mol

D. 4 mol

Câu 2: Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

A. 20,52 gam

B. 2,052 gam

C. 4,75 gam

D. 9,474 gam

Câu 3: Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

A. 0,225 mol

B. 0,22 mol

C. 0,25 mol

D. 0,252 mol

Câu 4: Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

A. 0,32 M

B. 0,129 M

C. 0,2 M

D. 0,219 M

Trắc nghiệm Hóa 8

Câu 7: Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

A. 8M

B. 8,2M

C. 7,9M

D. 6,5M

Câu 8: Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

A. 11%

B. 12,2%

C. 11,19%

D. 11,179%

Câu 9: Hòa tan 40 g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

A. 150 gam

B. 170 gam

C. 200 gam

D. 250 gam

Câu 10: Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

A. 250 gam

B. 450 gam

C. 50 gam

D. 500 gam

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.B2.A3.A4.D5.A
6.A7.B8.C9.C10.B

Câu 1: Hướng dẫn giải: n = CM.V = 0,6.4 = 2,4 (mol)

Câu 2: Hướng dẫn giải:

+ nBa(OH)2 = 0,4.0,3 = 0,12 mol

+ mBa(OH)2 = 0,12.171 = 20,52 g

Trắc nghiệm Hóa 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
1 1.236
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm