Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32 với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

Câu 1: Tên gọi khác của chất khử là:

A. Chất oxi hóa

B. Chất bị khử

C. Chất bị oxi hóa

D. Chất lấy Oxi

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. Sự tách Oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa

B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử

C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác

Câu 3: Cho phản ứng sau, xác định chất khử

Fe2O3 + 3H2to→ 2Fe + 3H2O

A. Fe2O3

B. H2

C. Fe

D. H2O

Câu 4: Oxit nào bị khử bởi Hiđro:

A. Na2O

B. CaO

C. Fe3O4

D. BaO

Câu 5: Cho phản ứng:

3Fe + 2O2to→ Fe3O4

Chất nào là chất khử?

A. Fe

B. O2

C.Fe3O4

D.Cả A & B

Câu 6: Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử:

A. 4Na + O2to→ 2Na2O

B. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

C. NH3 + HCl → NH4Cl

D. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Câu 7: Phát biểu nào không đúng:

A. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

B. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 1 số nguyên tố

C. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả nguyên tố

D. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự trao đổi e giữa các nguyên tử

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

A. 8,96 (l)

B. 8,96 (ml)

C. 0,896 (l)

D. 0,48l

Câu 9: Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

S + O2to→ SO2 (1)

CaCO3to→ CaO + CO2 (2)

CH4 + 3O2to→ CO2 + 2H2O (3)

NH3 + HCl → NH4Cl (4)

A.(1) & (2)

B.(2) & (3)

C.(1) & (3)

D.(3) & (4)

Câu 10: Chọn đáp án sai:

A. Sự khử và oxi hóa là 2 quá trình giống nhau

B. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

C. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác

D. Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.C2.C3.B4.C5.A
6.C7.C8.A9.C10.A

Hướng dẫn:

Câu 8:

nC = m/M = 4,8/12 = 0,4 (mol)

PTHH: C + O2to→ CO2

Ta thấy: nC = nCO2 = 0,4 mol

→ VCO2 = n .22,4 = 8,96 (l)

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
4 923
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm