Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 41.1 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước lượng độ tan của muối Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước ở nhiệt độ:

a) 20oC b) 40oC

Lời giải:

Theo đồ thị, độ tan của muối vào khoảng:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Bài 41.2 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24lit và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

Lời giải:

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Bài 41.3 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750g nước ở 25oC. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 36,2g NaCl

750g H2O ở 25oC hòa tan tối đa x? NaCl

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Bài 41.4 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250g nước ở 25oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 25oC là 222g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 222g AgNO3

250g H2O ở 25oC hòa tan tối đa y? AgNO3

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Bài 41.5* trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Biêt độ tan của muối KCl ở 20oC là 34g. Một dung dịch KCl nóng có chưa 50g KCl trong 130g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20oC. Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

Lời giải:

a) 100g H2O ở 25oC hòa tan được 34g KCl

130g H2O ở 25oC hòa tan được x?g KCl

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch:

mKCl = 50 - 44,2 = 5,8(g)

Bài 41.6 trang 57 sách bài tập Hóa 8:

Một dung dịch có chứa 26,5g NaCl trong 75g H2O ở 25oC. hãy xác dịnh dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa?

Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25oC là 36g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan 36g NaCl

75g H2O ở 25oC hòa tan x?g NaCl

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hòa. Vì dung dịch này có thể hòa tan thêm: 27 - 26,5 = 0,5(g) NaCl ở 25oC.

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8:

Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200g dung dịch bão hòa NaNO3 ở 50oC, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20oC?

Biết: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Lời giải:

* Khối lượng chất tan NaNO3 trong 200g dung dịch ở 50oC

mdd =100+114=214(g)

Trong 214g dung dịch có thể hòa ttan 114g NaNO3

Vậy 200 g dung dịch có khối lượng chất tan:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

* Khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 20oC

Gọi x là khối lượng của NaNO3 tách ra khỏi dung dịch.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Khối lượng NaNO3 hòa tan trong (200-x)g dung dịch ở 20oC là

Mà theo đề bài: khối lượng dung dịch ở 20oC là: 100 + 88 = 188(g)

Trong 188g dung dịch có khối lượng NaNO3 hòa tan là:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nước

Giải phương trình ta có: x = 24,29(g)

Đánh giá bài viết
7 1.538
Sắp xếp theo

    Giải SBT Hóa 8

    Xem thêm