Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 22

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 22 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Câu 1: Cho thanh magie cháy trong không khí thu được hợp chất magie oxit. Biết mMg = 7,2 g. Tính khối lượng hợp chất

A. 2,4 g

B. 9,6 g

C. 4,8 g

D. 12 g

Câu 2: Cho phương trình CaCO3 → CO2 + H2O

Để điều chế 2,24 l CO2 thì số mol CaCO3 cần dùng là

A. 1 mol

B. 0,1 mol

C. 0,001 mol

D. 2 mol

Câu 3: Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Để thu được 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl

A. 0,04 mol

B. 0,01 mol

C. 0,02 mol

D. 0,5 mol

Câu 4: Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric loãng thu được bao nhiêu ml khí H2

A. 2,24 ml

B. 22,4 ml

C. 2, 24.10-3 ml

D. 0,0224 ml

Câu 5: Cho 13,7g Ba tác dụng với 3,2 g oxi thu được hợp chất oxit. Tính khối lượng oxi sau phản ứng

A. 3,2 g

B. 1,6 g

C. 6,4 g

D. 0,8 g

Câu 6: Cho 98g H2SO4 loãng 20% phản ứng với thanh nhôm thấy có khí bay lên. Xác định thể tích khí đó

A. 4,8 l

B. 2,24 l

C. 4,48 l

D. 0,345 l

Câu 7: Cho 8,45g Zn tác dụng với 5,376 l khí Clo (đktc). Hỏi chất nào sau phản ứng còn dư

A. Zn

B. Clo

C. Cả 2 chất

D. Không có chất dư

Câu 8: Nhiệt phân 2,45 g KClO3 thu được O2. Cho Zn tác dụng với O2 vừa thu được . Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng

A. 2,45 g

B. 5,4 g

C. 4,86 g

D. 6,35 g

Câu 9: Đốt cháy 11,2 l CH4 trong không khí thu được khí và nước. Xác định khí và cho biết số mol

A. CO và 0,5 mol

B. CO2 và 0,5 mol

C. C và 0,2 mol

D. CO2 và 0,054 mol

Câu 10: Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit. Tính mFeO và VO2

A. 1,344 g và 0,684 l

B. 2,688 l và 0,864 g

C. 1,344 l và 8,64 g

D. 8,64 g và 2,234 ml

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.C2.B3.A4.C5.B
6.C7.B8.D9.B10.C

Hướng dẫn:

Câu 1: nMg = 7,2/24 = 0,3 mol

2Mg + O2 → 2MgO

0,3 → 0,3 mol

mMgO = 0,3.40 = 4,8 g

Câu 2: nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

CaCO3 → CO2 + H2O

0,1 ← 0,1 (mol)

Câu 3: nBaCl2 = 4,16/208 = 0,02 mol

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

0,04 ← 0,02 mol

Câu 4: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Nhìn vào phương trình thấy nFe = nH2 = 5,6/56 = 0,1 mol

VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 l = 2,24.10-3 l

Câu 5:

Trắc nghiệm Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa học 8

Câu 9: nCH4 = V/22,4 = 0,5 (mol)

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

0,5 → 0,5 mol

Câu 10:

2Fe + O2 → 2FeO

0,12→0,06→ 0,12 mol

mFeO = 0,12.72 = 8,64 g

VO2 = 0,06.22,4 = 1,344 l

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
3 1.290
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm