Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 41

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 41 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Câu 1: Axit không tan trong nước là

A. H2SO4

B. H3PO4

C. HCl

D. H2SiO3

Câu 2: Bazo không tan?

A. Cu(OH)2

B. Ca(OH)2

C. Ba(OH)2

D. NaOH

Câu 3: Chọn kết luận đúng

A. Muối clorua đều là muối tan

B. Muối sắt là muối tan

C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan

D. BaSO4 là muối tan

Câu 4: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ

B. Áp suất

C. Loại chất

D. Môi trường

Câu 5: Độ tan là gì

A. Số kilogam chất đó tan được trong một lít nước để tạo ra dung dich bão hòa để nhiệt độ xác định

B. Là số gam chất đó tan ít nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định

C. Là số gam chất đó tan nhiều nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định

D. Là số gam chất đó không tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định

Câu 6: Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 g. Khi mới hòa tan 15 g NaCl và 50 g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl để dung dịch bão hòa?

A. 3 gam

B. 40 g

C. 5 gam

D. 9 gam

Câu 7: Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ này hòa tan hết 45 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa

A. 20 gam

B. 30 gam

C. 45 gam

D. 12 gam

Câu 8: Muối không tan trong nước là

A. Na2S

B. KCl

C. K2CO3

D. HgS

Câu 9: Muối tan trong nước là

A. Cu3(PO4)2

B. AlPO4

C. Na3PO4

D. Ag3PO4

Câu 10: Kim loại chứa tất cả các gốc muối đều tan là

A. Sắt

B. Đồng

C. Nhôm

D. Na

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.D2.A3.C4.A5.A
6.C7.B8.D9.C10.D

Câu 6: số gam NaCl tối đa có thể hòa tan trong 50 gam nước là (36.50)/100 = 20 g

số gam NaCl cần phải thêm là 20 - 15 = 5 gam

Câu 7: 150 g nước thì hòa tan tối đa 45 gam K2CO3

100 gam nước thì hòa tan tối đa (45.100)/150 = 30 gam

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
1 847
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm