Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Hóa học - Đề 1
Đề 01
Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình Chiểu năm
học 2017 - 2018
Bài 1: (2,0 điểm):
a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố trong hợp chất Fe
2
(SO
4
)
3
;
b) Một hợp chất gồm 3 nguyên tố Cu; S O; trong đó Cu S lần lượt
chiếm 40% 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết rằng trong một phân tử hợp
chất 4 nguyên tử O. y xác định công thức hóa học của hợp chất trên.
Bài 2: (3,0 điểm): Hoàn thành các PTHH (ghi điều kiện phản ứng nếu có):
a) P
2
O
5
+ H
2
O ……………………………………………..
b) H
2
+ Fe
2
O
3
……………………………………………..
c) Mg + HCl ……………………………………………..
d) KClO
3
……………………………………………..
e) K + H
2
O ……………………………………………..
f) CH
4
+ O
2
……………………………………………..
Bài 3: (5,0 điểm): Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi.
a) Viết phương trình a học của phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 160 gam dung
dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.
d) Cần thêm bao nhiêu gam Na vào A để nồng độ dung dịch tăng thêm 5%.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đáp án đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
năm học 2017 - 2018
Bài 1: (2,0 điểm) Mỗi câu 1,0 điểm
a) 28%Fe; 24%S; 48%O
b) CuSO
4
.
Bài 2: (3,0 điểm)
Hoàn thành các phương trình a học (ghi điều kiện phản ứng nếu có):
a) P
2
O
5
+ 3H
2
O 2H
3
PO
4
b) 3H
2
+ Fe
2
O
3
o
t

2Fe + 3H
2
O
c) Mg + 2HCl
MgCl
2
+ H
2
d) 2KClO
3
2
,
o
MnO t

2KCl + 3O
2
e) 2K + 2H
2
O 2KOH + H
2
f) CH
4
+ 2O
2
o
t

CO
2
+ 2H
2
O
Bài 3: (4,0 điểm).
a) 0,5 điểm
4Na + O
2
2Na
2
O
b) (1,5 điểm)
n
Na
= 0,2 mol
4Na + O
2
2Na
2
O
0,2 0,05 0,1 (mol)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề 01

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Bài 1: (2,0 điểm):

a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3;

b) Một hợp chất có gồm 3 nguyên tố là Cu; S và O; trong đó Cu và S lần lượt chiếm 40% và 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết rằng trong một phân tử hợp chất có 4 nguyên tử O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên.

Bài 2: (3,0 điểm): Hoàn thành các PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) P2O5 + H2O → ……………………………………………..

b) H2 + Fe2O3 →……………………………………………..

c) Mg + HCl → ……………………………………………..

d) KClO3 → ……………………………………………..

e) K + H2O → ……………………………………………..

f) CH4 + O2 → ……………………………………………..

Bài 3: (5,0 điểm): Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).

c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 160 gam dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

d) Cần thêm bao nhiêu gam Na vào A để nồng độ dung dịch tăng thêm 5%.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

Bài 1: (2,0 điểm) Mỗi câu 1,0 điểm

a) 28%Fe; 24%S; 48%O

b) CuSO4.

Bài 2: (3,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) P2O5 + 3H2O →2H3PO4

b) 3H2 + Fe2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3H2O

c) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

d) 2KClO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2KCl + 3O2

e) 2K + 2H2O → 2KOH + H2

f) CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + 2H2O

Bài 3: (4,0 điểm).

a) 0,5 điểm

4Na + O2 → 2Na2O

b) (1,5 điểm)

nNa = 0,2 mol

4Na + O2 → 2Na2O

0,2   0,05   0,1 (mol)

Suy ra: VO2 = 0,2 (1)

c) 1,5 điểm

Na2O + H2O → 2NaOH

0,1         0,2 (mol)

d) 1,5 điểm

Gọi số mol Na thêm vào dung dịch A là x (mol)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x           x       0,5x (mol)

Nồng độ % của dung dịch sau khi thêm Na là: 5% + 5% = 10%

Số gam dung dịch mới là: 160 + 23x - 0,5x.2 = 160 + 22x (gam)

Từ đó suy ra: \frac{{8 + 40x}}{{160 + 22x}}.100\% = 10\%

Tìm x = 0,212 và tính được số gam Na là 4,876 gam

Đề 02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

GIỮA HỌC KÌ II

MÔN THI: HÓA HỌC 8


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Chất có công thức hóa học nào sau đây là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 và H2O.

D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

1) CaCO3 → CaO + CO2

2) Fe + S → FeS

3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Trong các phản ứng trên: số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).

C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) cần dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy xác định 1, 2, 3, 4

Đề thi giữa học kì 2 hóa 8 có đáp án
Câu 2 (1 điểm): Giải thích tại sao: Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): Cho các oxit có công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3. Chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit. Gọi tên các oxit đó?

Câu 4 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) S + O2 ---> ………

b) Fe + O2 ---> ……..

c) KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + …..

d) ……… ---> KCl + O2.

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,48 gam photpho trong bình chứa khí oxi, tạo thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?

b) Nếu trong bình chứa 4 gam khí oxi. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: P = 31; O = 16; C =12; H = 1)

Để xem và tải toàn bộ tài liệu mời các bạn ấn link TẢI VỀ phía dưới 

.......................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học giữa kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
76 32.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm