Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
Trêng thcs t©n viªn
KiÓm tra kh¶o s¸t häc k× II n¨m häc 2017 - 2018
M«n vËt 8
(Thêi gian 45 phót kh«ng thêi gian giao ®Ò)
I. Ma trËn ®Ò kiÓm tra
Tên ch
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNK
Q
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TL
TNK
Q
TL
1.Cấu
tạo chất,
nhiệt
năng
Biết được đặc
điểm cấu tạo
chất
Biết được hai
cách làm biến
đổi nhiệt năng
Hiểu được mối
liên hệ giữa
chuyển động của
phân tử nhiệt
độ của vật
Hiểu được các
hình thức truyền
nhịêt của các chất
Hiểu được sự biến
đổi nhiệt năng của
các vật trong qúa
trình truyền nhiệt
Giải thích được một
số hiện tượng xảy ra
do đặc điểm cấu tạo
chất
Giải thích được một
số hiện tượng do sự
truyền nhiệt của các
chất
Số u
hỏi
3
8
Số điểm
0,75
2,0
Tỉ lệ %
7,5%
20%
2. c
hình
thức
truyền
nhiệt,PT
cân bằng
nhiệt
Biết được các
hình thức
truyền nhiệt
chủ yếu của các
trạng thái chất
Hiểu được quá
trình biến đổi
nhiệt năng trong
quá trình truyền
nhiệt
Vận dụng được CT
tính nhiệt lượng của
chất tính được nhiệt
lượng cần cung cấp
để một vật nóng lên
Dựa vào PT cân bằng
nhiệt tính các đại
lương cßn lại
Vận dụng
được CT tính
nhiệt lượng
của chất tính
được nhiệt
lượng cần
cung cấp để
một vật nóng
lênDựa vào PT
cân bằng nhiệt
tính các đại
lương cßn lại
Số u
hỏi
4
1
1
10
Số điểm
1
2,5
3,5
8,0
Tỉ lệ %
10%
25%
35%
80%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TS câu
hỏi
7
8
3
18
TS điểm
1,75
2,0
6,25
10,0
Tỉ lệ %
17,5%
20%
62,5%
(100%)
II. §Ò bµi:
PhÇn I. tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm )
I. Khoanh trßn (hoÆc viÕt vµo bµi lµm) ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n tr¶ lêi em cholµ
®óng
(Mỗi câu 0,25 điểm).
C©u 1.
* TÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i tÝnh chÊt cña chuyÓn ®éng cña ph©n chÊt láng.
A. Hçn ®én. B. Kh«ng ngõng.
C.
Kh«ng liªn quan ®Õn nhiÖt ®é.
D
. Lµ nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng khuyÕch t¸n.
C©u 2.
* Nhá mét giät níc nãng vµo mét cèc níc l¹nh th× nhiÖt n¨ng cña giät níc cña níc trong
cèc thay ®æi nh thÕ nµo? Coi nh kh«ng cã thay ®æi nhiÖt ®é cña i trêng xung quanh.
A. NhiÖt ng cña giät níc t¨ng, cña níc trong cèc gi¶m.
B. NhiÖt n¨ng cña giät níc gi¶m, cña níc trong cèc t¨ng
C. NhiÖt ng cña giät níc cña níc trong cèc ®Òu gi¶m
D. NhiÖt ng cña giät níc cña níc trong cèc ®Òu t¨ng
C©u 3.
* Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp vËt liÖu dÉn nhiÖt tèt h¬n ®Õn m h¬n sau ®©y, c¸ch nµo lµ ®óng.
A. §ång, níc, thuû ng©n, kh«ng khÝ. B. §ång, th ng©n , níc kh«ng khÝ.
C
. Thuû ng©n, ®ång, níc kh«ng khÝ.
D
. Kh«ng khÝ, níc, thuû ng©n, ®ång.
C©u 4.
* §èi lu truyÒn nhiÖt x¶y ra.
A.
ChØ ë chÊt láng
B
. ChØ ë chÊt khÝ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. ChØ ë chÊt láng khÝ D. ë chÊt láng, chÊt khÝ chÊt r¾n.
C©u 5.
§æ 100 cm
3
rîu vµo 100 cm
3
níc, thÓ tÝch hçn p rîu níc thu ®îc thÓ nhËn
gi¸ trÞ o sau ®©y?
A.
100 cm
3
B.
200 cm
3
C
. n h¬n 200 cm
3
D
. nhá h¬n 200 cm
3
C©u 6.
* Ngêi ta th¶ 3 miÕng kim lo¹i ®ång, nh«m, ch× cã cïng khèi lîng vµo mét cèc níc nãng.
Hái nhiÖt ®é cuèi cïng cña 3 miÕng kim lo¹i trªn nh thÕ nµo?
A. NhiÖt ®é cña miÕng nh«m cao nhÊt, råi ®Õn cña miÕng ®ång, cña miÕng ch×
B
. NhiÖt ®é cña miÕng ch× cao nhÊt, råi ®Õn cña miÕng ®ång, a miÕng ch×
C. NhiÖt ®é cña miÕng ®ång cao nhÊt, råi ®Õn cña miÕng nh«m, cña miÕng ch×.
D. NhiÖt ®é cña 3 miÕng b»ng nhau
C©u 7.
* Ngêi ta th¶ 3 miÕng kim lo¹i ®ång, ch×, nh«m cïng khèi lîng cïng ®îc nung nãng
®Õn 100
0
C vµo mét c níc l¹nh. H·y so s¸nh nhiÖt lîng do 3 miÕng kim lo¹i trªn truyÒn cho
níc tíi khi c©n b»ng nhiÖt.
A.
NhiÖt lîng cña miÕng nh«m truyÒn cho níc lín nhÊt, råi ®Õn cña miÕng ®ång, cña miÕng
ch×.
B.
NhiÖt lîng cña miÕng ch× truyÒn cho níc lín nhÊt, råi ®Õn cña miÕng ®ång, a miÕng
nh«m
C.
NhiÖt lîng cña miÕng ®ång truyÒn cho níc lín nhÊt, råi ®Õn cña miÕng nh«m, cña miÕng
ch×.
D
. NhiÖt lîng cña 3 miÕng truyÒn cho níc b»ng nhau.
C©u 8.
* Khi c¸c nguyªn , ph©n cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh lªn th× ®¹i lîng nµo sau ®©y
t¨ng n? Chän c©u tr¶ lêi ®óng.
A
. Träng lîng a vËt
B
. Khèi lîng cña vËt.
C
. C khèi lîng träng lîng cña vËt
D.
NhiÖt ®é cña vËt

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 8 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 8 môn Vật lý lớp 8 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
5 1.378
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm