Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2021 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 901
Họ và tên thí sinh:………….……………………………………………….Số báo danh:…………………
Câu 1: Đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
có tiệm cận đứng là đường
A.
2
y
. B.
1
y
. C.
1
x
. D.
1
2
x
.
Câu 2: Cho khối nón có chiều cao bằng
3
và đường kính đáy bằng
8
. Thể tích của khối nón đã cho bằng
A.
48
. B.
64
. C.
36
. D.
16
.
Câu 3: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
?
A.
3
1y x x
. B.
1
1y x
x
. C.
3
2 1
x
y
x
. D.
4 2
2 3
y x x
.
Câu 4: Tập xác định của hàm số
3
logy x
A.
0;
. B.
\ 0
. C.
0;
. D.
.
Câu 5: Lớp 12A1 có 40 học sinh gồm 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2
học sinh của lớp 12A1 sao cho trong 2 học sinh chọn ra có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ?
A.
1560
. B.
40
. C.
375
. D.
780
.
Câu 6: Cho mặt cầu có bán kính
3
R
. Diện tích mặt cầu đã cho bằng
A.
27
. B.
9
. C.
108
. D.
36
.
Câu 7: Bất phương trình
3 81 0
x
có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
A.
3
. B.
5
. C.
4
. D. Vô số.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
có bảng biến
thiên như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây
đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
0
x
.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
0
x
.
D. Hàm số đạt cực đại tại
5
x
.
Câu 9: Hình chóp lục giác đều có bao nhiêu cạnh?
A.
10
. B.
11
. C.
12
. D.
6
.
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 7 1y x x x
trên đoạn
2;1
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
4
. D.
6
.
Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
3; 2;2
M
trên trục
Oy
có toạ độ là
A.
3;0;2
. B.
0; 2;0
. C.
0;0;2
. D.
3;0;0
.
Câu 12: Họ nguyên hàm của hàm số
sin 2y x
A.
cos 2
2
x
C
. B.
cos 2
2
x
C
. C.
cos 2
x C
. D.
cos 2
x C
.
Câu 13: Cho
a
là số thực dương khác
1
. Giá trị của
3
log
a
a
bằng
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 05 trang
MÃ ĐỀ THI: 901
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 03 NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2/5 - Mã đề thi 901
A.
0.
B.
3
. C.
1
3
. D.
3
.
Câu 14: Cho cấp số cộng
n
u
1 5
2; 14
u u
. Công sai của cấp số cộng đã cho là
A.
7
d
. B.
3
d
. C.
4
d
. D.
12
d
.
Câu 15: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong
trong hình vẽ?
A.
3 2
1
y x x
. B.
4 2
1
y x x
.
C.
3 2
1
y x x
. D.
4 2
1
y x x
.
Câu 16: Cho hình trụ có chiều cao bằng
5a
, cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục
một khoảng bằng
3a
được thiết diện có diện tích bằng
2
20a
. Thể tích của khối trụ bằng
A.
3
65
3
a
. B.
3
5
a
. C.
3
65
a
. D.
3
125
a
.
Câu 17: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2
y x
x
trên khoảng
0;
.
A.
0;
min 1
x
y

. B. Không tồn tại. C.
0;
min 1
x
y

. D.
0;
min 3
x
y

.
Câu 18: Cho lăng trụ đứng
.
ABC A B C
có đáy là tam giác đều cạnh
a
. Mặt phẳng
AB C
tạo với mặt
đáy góc
60
. Tính theo
a
thể tích khối lăng trụ
.
ABC A B C
.
A.
3
3
.
2
a
V
B.
3
3 3
.
8
a
V
C.
3
3
.
8
a
V
D.
3
3 3
.
4
a
V
Câu 19: Cho
2
log 6
a
,
2
log 7
b
. Tính
3
log 7
theo
a
,
b
.
A.
1
b
a
. B.
1
b
a
. C.
1
a
b
. D.
1
a
b
.
Câu 20: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến
thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến
trên khoảng
A.
1; 3
. B.
3;
.
C.
2; 2
. D.
;1

.
Câu 21: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm
2 3
1 1
f x x x x
,
x
. Số điểm cực trị của hàm
số đã cho là
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 22: Cho tứ diện
OABC
, ,
OA OB OC
đôi một vuông góc và
2 , 2OA OB a OC a
. Khoảng
cách từ
O
đến mặt phẳng
ABC
bằng
A.
a
. B.
2a
. C.
2
a
. D.
3
4
a
.
Câu 23: Phương trình
2 2
log log 3 2
x x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3/5 - Mã đề thi 901
Câu 24: Đạo hàm của hàm số
2
lny x x
là hàm số nào dưới đây?
A.
1 2 lny x x
. B.
2
1
ln
y
x x
. C.
1 2lny x
. D.
2ln
1
x
y
x
.
Câu 25: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
2 2
log 8log 3 0
x x
A.
1
. B.
5
. C.
4
. D.
7
.
Câu 26: Cho hình chóp tứ giác
.
S ABCD
có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng
SA
CD
bằng
A.
ο
90
. B.
ο
45
. C.
ο
30
. D.
ο
60
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hình bình hành
ABCD
với
2; 3; 1 ,
A
3; 0; 1 ,
B
6; 5; 0
C
. Tọa độ đỉnh
A.
1; 8; 2
D
. B.
1; 8; 2
D
. C.
11; 2; 2
D
. D.
11; 2; 2
D
.
Câu 28: Tìm nguyên hàm
y F x
của hàm số
6 sin3y f x x x
, biết
2
0
3
F
.
A.
2
cos3 2
3
3 3
x
F x x
. B.
2
cos3
3 1
3
x
F x x
.
C.
2
cos3
3 1
3
x
F x x
. D.
2
cos3
3 1
3
x
F x x
.
Câu 29: Gọi
M
,
N
là giao điểm của đường thẳng
: 1d y x
và đường cong
2 4
:
1
x
C y
x
. Hoành
độ trung điểm
I
của đoạn thẳng
MN
bằng
A.
5
.
2
B.
2.
C.
1.
D.
5
.
2
Câu 30: Cho hình chóp
.
S ABC
có tam giác
ABC
vuông tại
B
,
SA
vuông góc với mặt phẳng
ABC
5, 3, 4
SA AB BC
. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.
S ABC
.
A.
100
3
S
. B.
50
S
. C.
100
9
S
. D.
100
S
.
Câu 31: Biết
2
1
ln 1 ln 2
3 2
x
dx a x b x C
x x
 
với
,a b
nguyên. nh giá tr
P a b
?
A.
1T
. B.
0
T
. C.
6
T
. D.
5
T
.
Câu 32: Cho lăng trụ
.
ABC A B C
có khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng
( )A BC
bằng
6a
. Khoảng cách từ
trung điểm
M
cạnh
B C
đến mặt phẳng
( )A BC
bằng.
A.
4a
. B.
2a
. C.
3a
. D.
6a
.
Câu 33: Tìm các giá trị của tham số
m
để hàm số
3 2
1
2 4 2 8
3
y x m x m x
đồng biến trên
khoảng
1
;
2

.
A.
2
m
. B.
2
m
. C.
2
m
. D.
2
m
.
Câu 34: Cho
n
là số nguyên dương thỏa mãn
1 2
78
n n
C C
. Số hạng không chứa
x
trong khai triển
3
2
n
x
x
bằng
A.
59136
. B.
3960
. C.
1760
. D.
220
.
Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
1 1
2 8
x x
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2021 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2021 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc thuộc chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2021 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 112
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm