Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GDĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
(Đề thi gồm có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2020- 2021
Bài thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 50 câu trắc nghiệm)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................
Câu 1. Phương trình tiệm cận ngang của đ th hàm số
43
45
x
y
x
A.
3
4
y
. B.
3
4
y 
. C.
3
4
x
. D.
5
4
x 
.
Câu 2. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
. Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
0
60
.
B.
0
30
.
C.
0
90
.
D.
0
45
.
Câu 3. nh bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
A.
10
.
B.
11
.
C.
12
.
D.
13
.
Câu 4. Cho
,,xyz
ba số thực dương lập thành cấp số nhân; còn
3
log ;log ;log
a
aa
xyz
lập thành cấp số
cộng. Tính giá trị của biểu thức
2017 2x yz
Q
y zx

?
A.
2019
.
B.
2021
.
C.
2020
.
D.
2018
.
Câu 5. Mặt cầu
S
tâm
I
bán kính
R
diện tích bằng
A.
2
4
3
R
. B.
2
4 R
. C.
2
2 R
. D.
2
R
.
Câu 6. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
42x
y
xx

A.
1
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
0
.
Câu 7. Đội văn nghệ của lớp 12A
5
học sinh nam và
7
học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra
2
học
sinh của đội văn nghệ sao cho
2
học sinh có
1
học sinh nam và
1
học sinh nữ
A.
35
.
B.
20
.
C.
12
.
D.
70
.
Câu 8. Gọi
S
tổng các nghiệm của phương trình
2
18
2
log 6 log 4 1 0xx 
. Tính giá trị của
.S
A.
6S
. B.
1S
. C.
17
2
S
. D.
2S
.
Câu 9. Gọi
12 1 2
,xx x x
hai nghiệm của phương trình
21
3 4.3 9 0
xx

. Giá trị của biểu thức
21
2Px x
bằng
A.
2P 
.
B.
1
P 
.
C.
0P
.
D.
2
P
.
Câu 10. Cho
9 9 47
xx

. Khi đó giá trị biểu thức
13 3 3
23 3
xx
xx
P


bằng
A.
5
2
. B.
2
. C.
4
. D.
3
2
.
Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình
1
3 27
x
A.
( ; 4)
. B.
(1; )
. C.
(4; )
. D.
( ;4]
.
Mã đề thi 101
ĐỀ THI CHÍNH THC
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 12. Cho hai số thực dương
,ab
thỏa mãn
23
64.ab
Giá trị của biểu thức
22
2 log 3 logP ab
bằng
A.
3
.
B.
4
.
C.
5
.
D.
6
.
Câu 13. Cho biểu thức với
4
35
P aa
với
0a
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
9
4
Pa
.
B.
17
4
Pa
.
C.
7
4
Pa
.
D.
5
4
Pa
.
Câu 14. Giá trị của biểu thức
ln 8 ln2aa
bằng
A.
ln 6
.
B.
ln 2
.
C.
2 ln 2
.
D.
ln 8
.
Câu 15. Một người gửi
200
triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất
0, 3% /
tháng. Biết rằng nếu không rút
tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo.
Hỏi sau ít nhất sau bao nhiêu tháng người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và số tiền lãi) hơn
225
triệu đồng?
(Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi người đó không rút tiền ra).
A.
41
.
B.
39
.
C.
42
.
D.
40
.
Câu 16. Cho lăng trụ đứng có đáy tam giác đều cạnh
2a
chiều cao
a
. Thể tích của khối lăng trụ bằng
A.
3
3
12
a
. B.
3
3
4
a
. C.
3
3a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 17. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2a
. Cạnh bên
SA
vuông góc với
( )
ABCD
. Góc giữa mặt phẳng
( )
SBC
đáy bằng
0
60 .
Tính thể tích của hình chóp?
A.
3
83
3
a
. B.
3
3a
. C.
3
63a
. D.
3
83a
.
Câu 18. Cho hàm số
(x)f
, bảng xét dấu của
'(x)f
như sau:
Hàm s
(1 2 x)yf
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 3
. B.
3;

. C.
2; 0
. D.
0;1
.
Câu 19. Phương trình tiếp tuyến của đ th hàm số
3
23yx x

tại điểm
2; 7M
A.
5yx

.
B.
10 27yx
.
C.
77yx
.
D.
10 13
yx
.
Câu 20. Cho hàm số
fx
đạo hàm
2
2
' 3 23f x xx x x 
. Số điểm cực đại của hàm số đã
cho là
A.
4
.
B.
3
.
C.
1
.
D.
2
.
Câu 21. Số nghiệm của phương trình
2
32
5 25
xx
A.
1
.
B.
2
.
C.
0
.
D.
3
.
Câu 22. Hình chóp có chiều cao
h
diện tích đáy
B
thể tích bằng
A.
=
1
3
V Bh
. B.
=
2
3
V Bh
. C.
=V Bh
. D.
=
2
V Bh
.
Câu 23. Đồ thị của hàm số
nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
42
2yx x
.
B.
3
3yx x
.
C.
3
3yx x
.
D.
42
2yx x
.
x
y
-1
1
-1
0
1
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 24. Gọi
,Mm
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
6 95
yx xx
tn
đoạn
1; 2



. Khi đó tổng
Mm
bằng
A.
24
.
B.
22
.
C.
6
.
D.
4
.
Câu 25. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
sin 2 4 sin 2 cos 4 0xxx 
trên đoạn
0;100



A.
100
.
B.
25
.
C.
2475
.
D.
2476
.
Câu 26. Đường thẳng
1yx

cắt đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
tại hai điểm phân biệt
,
AB
. Khi đó độ dài
đoạn thẳng
AB
bằng
A.
4AB
.
B.
8AB
.
C.
6AB
.
D.
22AB
.
Câu 27. Cho khối nón bán kính đường tròn đáy bằng
3ra
, đường sinh
5la
, thể tích của khối nón bằng
bao nhiêu?
A.
3
4
a
.
B.
3
9 a
.
C.
3
12 a
.
D.
3
36 a
.
Câu 28. Cho tdiện
ABCD
,,AB AC AD
đôi một vuông góc với nhau. Biết
= 3;AB a
= 2
AC a
và
= .AD a
Tính thể tích của khối tứ diện đã cho?
A.
3
14a
.
B.
3
a
.
C.
3
3a
.
D.
3
13a
.
Câu 29. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
A
; cạnh bên
SA
vuông góc với mặt
đáy
ABC
. Biết
2 ; 2 2.SA a BC a
Bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.S ABC
bằng
A.
Ra
.
B.
3Ra
.
C.
5Ra
.
D.
3Ra
.
Câu 30. Cho hàm số
y fx
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
4
.
B.
2
.
C.
1
.
D.
3
.
Câu 31. Cho
 
n
u
là một cấp số cộng có
1
3u
và công sai
2d
. Tìm
20
u
.
A.
41
.
B.
45
.
C.
43
.
D.
39
.
Câu 32. Hệ số của
5
x
trong khai triển biểu thức
56
2
2 21xx x

bằng
A.
152
.
B.
232
.
C.
232
.
D.
152
.
Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình
6.9 13.6 6.4 0
x xx

dạng
;S ab



. Giá trị biểu thức
22
ab
bằng
A.
2
.
B.
4
.
C.
5
.
D.
3
.
Câu 34. Cho hàm số
fx
có bảng biến thiên như sau:
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 1 thuộc chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm