Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi thử học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp huyện lớp 5

Nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 - 2020 trên VnDoc.com, đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 5 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Tài liệu ôn thi môn tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh thường xuất hiện trong đề thi chính thức như: Sửa lỗi sai; Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh; Viết đoạn văn theo chủ đề cho trước, ... liên quan đến các chuyên đề Từ vựng, Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5, cũng như các kỹ năng tiếng Anh cơ bản như: Đọc, Viết, ... hiệu quả.

I. VOCABULARY

A. Give two more examples for each

No.

Words

Example

1

Animal

Tiger,..................................................................

2

Event

Sports Day,..........................................................

3

Ball games

Play football,.......................................................

4

Subject

Maths,..................................................................

5

Character

Gentle,..................................................................

B. Circle the word that has different word

1. A. enjoy

B. python

C. loudly

D. Monday

2. A. peacock

B. tennis

C. clever

D. invite

3. A. contest

B. Independence

C. singing

D. Christmas

4. A. fairy

B. practice

C. engineer

D. funny

5. A. visit

B. begin

C. finish

D. listen

II. SENTENCE PATTERNS

A. Arrange these sentences to make the correct dialogue.

a. Hello, Linh. Nice to meet you again! What subjects do you have today?

b. How often do you have Maths?

c. Hi, Lan.

d. No, I don’t. I have Vietnamese, English and Science.

e. I have it on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.

f. I have Maths, Vietnamese and Art.

g. So when do you have Maths?

h. I have it four times a week: on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Do you have Maths today?

B. Identify the mistakes in each sentence by circling a, b, c or d.

1. How often does(a) Lan have English? – She has (b) it three times a week (c): in (d) Monday, Wednesday and Friday.

2. What(a) does (b) your sister like? – She (c) is funny (d).

3. I think(a) I will climb (b) the mountain (c) slow (d).

4. I go(a) to (b) Nha Trang on (c) my last weekend (d).

5. I saw(a) gorillas (b) on (c) the zoo (d) last Sunday.

III. LISTENING

A. Listen and circle a or b.

1. Did he go to a party last weekend?

A. Yes, he did.

B. No, he didn’t.

2. When will the Singing Contest be?

A. It’ll be on Saturday.

B. It’ll be on Sunday.

3. How often does he brush his teeth?

A. Twice a day.

B. Three times a day.

4. Did he go to a party last weekend?

A, Yes, he did.

B. No, he didn’t.

5. Why does he learn Japanese?

A. Because he wants to read Japanese comic books.

B. Because he wants to study abroad.

B. Listen and number.

SUMMER CAMP

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

IV. READING

A. Read and complete.

MY TIMETABLE

My name’s Hoa. I’m a student in class 5A at Le Duan Primary School. At school, I have many subjects: Maths, Vietnamese, English, Music, Art, Physical Education and Science. On Monday, Wednesday and Thursday, I have both Maths and Vietnamese. I have another Maths on Friday and another Vietnamese on Tuesday. I have English on Tuesday, Wednesday and Friday. I have Music, Art, Physical Education and Science, each once a week. I have Music on Tuesday and I have Art on Monday. Finally, I have Physical Education on Thursday and Science on Friday.

TIMETABLE

Days

Mon.

Tues.

Wed.

Thurs.

Fri.

Subject

B. Read again and answer.

1. What subjects does Hoa have on Monday?

.................................................................................................................................

2. When does she have Maths?

.................................................................................................................................

3. How often does she have English?

.........................................................................................................................

4. How often does she have Art?

.........................................................................................................................

5. Does she have Science on Thursday?

.........................................................................................................................

V. WRITING

Write about a story that you know. (about 70 words.)

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi thử HSG môn Anh 5 cấp huyện. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
9 1.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm