Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 5, đề ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những dạng bài tập tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em hoc sinh ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Complete the sentence.

1. Hello, my name’s Kate. I am ten _____ old.

2. _____ are you? I’m fine, thanks.

3. There ____ one living room, one kitchen in the house.

4. ____ do you often go after school?

Đáp án: 1 - years; 2 - how; 3 - is; 4 - Where

Bài 2. Arrange the words to make the sentences.

1. English/ Can/ songs/ sing/ you/ ?/

2. Name/ What/ her/ is/ ?/

3. Ten/ old/ I’m/ years/ ./

4. Penfriend/ This/ my/ new/ is/ ./

5. Up/ I/ 6.30 a.m/ get/ ./

6. Your/ What/ is/ job/ ?/

7. Would/ some/ like/ orange juice/ you/ ?

8. Am/ Hanoi/ from/ I/ ./

9. Animals/ What/ like/ Nam/ does/ ?/

10. Name/ my/ Quan/ is/ ./

Đáp án:

1. Can you sing English songs?

2. What is her name?

3. I’m ten years old.

4. This is my new penfriend.

5. I get up at 6.30 a.m.

6. What is your job?

7. Would you like some orange juice?

8. I am from Hanoi.

9. What animals does Nam like?

10. My name is Quan.

Bài 3. Leave me out.

1. Tirede

2. Moother

3. Reda

4. Sciencse

5. Vietneamese

6. Ugely

7. Engliesh

8. Memmber

9. Americian

10. Helsp

Đáp án:

1. Tired

2. Mother

3. Red

4. Science

5. Vietnamese

6. Ugly

7. English

8. Member

9. American

10. help

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 2. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
14 1.713
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm