Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5

Đề luyện tập hè Tiếng Anh 3 có đáp án

Tài liệu bài tập hè lớp 3 lên 4 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được xây dựng bám sát chương trình Tiếng Anh 3 giúp học sinh lớp 3 ôn tập lại kiến thức hiệu quả đồng thời chuẩn bị cho năm học mới thật tốt. 

Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu

1. A. Hi B. Nice C. Hello

2. A. Fine B. Meet C. Read

3. A. How B. What C. See

4. A. David B. I C. You

5. A. Bye B. Goodbye C. Later

6. A. Book B. New C. Pen

7. A. Rubber B. Small C. Big

8. A. Ruler B. Pencil C. My

9. A. Library B. Fine C. Classroom

10. A. Open B. Close C. Please

Exercise 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. Your/ what/ is/ name?……………………………………………………………

2. To/ you/ nice/ meet.……………………………………………………………..

3. Are/ how/ you?..…………………………………………………………………

4. Fine/ thank/ you/ I’m.…………………………………………………………...

5. My/ is/ she/ friend.………………………………………………………………

6. Is/ this/ new/ my/ school............…………………………………………………

7. Your/ is/ book/ small.………………………………………………………........

8. Out/ may/ go/ I? ………………………………………………………........……

9. Your/ close/ please/ book.………………………………………………………

10. Please/ your/ open/ book.………………………………………………….

Exercise 3: Tìm lỗi sai và sửa lại

1. This is Minh. It is my friend. …………………………………………………..

2. Nice too meet you. ……………………………………………...

3. Sit up, please. …………………………………………………

4. Who is she? He is Lan. …………………….…………………………..

5. May I come out? ………………………………………………..

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

A: Hi. My name 1. …………. Lan. What is your 2. ………………?

B: 3. ……………….. I’m Hoa. How 4. …………….you?

A: I’m fine, 5. ………………………………. Nice to 6. ………………………you.

B: nice to 7. ………………………..you, too.

Exercise 5: Chọn và khoanh tròn từ trả lời đúng:

1. ………………………… I go out?

A. My B. May C. Can

2. ……………………….. is Linda.

A. He B. It C. She

3. Lan is my friend,………………………..

A. That B. Thanks C. Too

4. What is ……………………… name?

A. It B. Its C. She

5. Sit ……………….., please.

A. Down B. Up C. On

6. It …………… Sao Mai school.

A. Is B. Are C. Am

Exercise 6: Trả lời các câu hỏi

1. How are you?

…………………………………………………………………………………

2. Who is she? (Mai)

…………………………………………………………………………………

3. What is its name? (Le Loi)

…………………………………………………………………………………

4. Is your pen small?

…………………………………………………………………………………

5. Good afternoon, Lan.

…………………………………………………………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
1 920
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm