Đề rà soát Toán 9 trường THCS Tản Hồng, Hà Nội năm 2022 - 2023

PHÒNG GD & ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HNG
ĐỀ RÀ SOÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
m hc: 2022-2023
Môn: Toán
Ngày rà soát: 27/5/2023
Thi gian làm bài: 120 phút
Bài I. (2,0 đim) Cho hai biu thc
2
3
x
A
x
=
3 9 10
4
22
xx
B
x
xx
=+−
−+
(vi
0; 4, 9xxx≥≠
)
a) Tính giá tr ca biu thc A khi x = 36.
b) Rút gn biu thc B.
c) m các giá tr ca x để biu thc P = B:A có giá tr nguyên.
Bài II. (2,0 đim):
1) Gii bài toán sau bng cách lp phương trình hoc h phương trình:
Mt ca nô chuyn đng xuôi dòng t A đến B sau đó ngưc dòng t B v A hết tng cng
5 gi. Biết quãng đưng sông t A đến B dài 60 kmvn tc ca dòng c là 5km/h.
Tính vn tc thc ca ca nô (Vn tc thc ca ca nô khi nưc đng yên).
2) Mt qu bóng tennis đưng kính 6,5 cm. Tính din tích nguyên
liu cn dùng đ làm mt xung quanh ca qu bóng (làm tròn đến
ch s thp phân th 2, gi thiết rng nguyên liu làm các mi ni
là không đáng k, ly
3,14
π
).
Bài III. (2,5 đim) 1) Cho h phương trình:
1
31
x my m
mx y m


a) Gii h phương trình khi m = 2
b) m các giá tr ca m đ phương trình nghim duy nht (x; y) sao cho x, y có giá
tr nh nht.
2) Cho ba đưng thng: d
1
: y
1
= 5x + 1; d
2
: y
2
= 2x + 4; d
3
: y
3
= (m
2
+ 1)x + m – 1
a) Tìm giá tr ca m đ d
1
// d
3
b) Tìm các giá tr ca m đ 3 đưng thng trên ct nhau ti 1 đim.
Bài IV: (3 đim)
Cho tam giác ABC nhn ni tiếp đưng tròn (O), các đưng cao AD, BE, CF ct nhau ti
H. K đưng kính AQ ca đưng tròn (O) ct cnh BC ti I.
1) Chng minh bn đim A, F, H, E cùng thuc mt đưng tròn.
2) Chng minh:
3) Gi P là giao đim ca AH và EF. Chng minh
AEP
đồng dng vi
ABI
PI HQ
.
Bài V. (0,5 đim)
Cho 3 s a, b, c dương. Chng minh rng:
1
22 2
abc
bccaab
++
++ +
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~HT~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HƯỚNG DN CHẤM THI RÀ SOÁT LỚP 9
NĂM HC 2022 - 2023
Bài
Ni dung
Biểu
điểm
Bài I
2 đ
a) Tính giá tr ca biu thc A khi x = 36
Ta có x = 9 (TMĐK) thay vào biu thc A ta đc
36 2
36 3
4
3
A
A
=
=
Vy giá tr ca biu thc
4
3
A
=
khi x = 36
0,25
0,25
b) Rút gn B
2
3 9 10
4
22
( 2) 3( 2) 9 10
( 2)( 2) ( 2)( 2) ( 5)( 5)
2 3 6 9 10
( 2)( 2)
44
( 2)( 2)
( 2)
( 2)( 2)
2
2
xx
B
x
xx
xx x x
xx xx xx
xxx x
xx
xx
xx
x
xx
x
x
=+−
−+
+−
=+−
−+ −+ +
+ + −− +
−+
−+
=
−+
=
−+
=
+
Vậy .......................
0,25
0,25
0,25
0,25
c) Tìm các giá tr ca x đ biu thc P = B:A có giá tr
nguyên:
:
22
:
23
3
2
P BA
xx
xx
x
x
=
−−
=
+−
=
+
35
1
22
x
P
xx
= =
++
Để P Z
5
2
Z
x
+
Xét
5
2x +
> 0 và có
22x +≥
vi mi x 0, 4, 9
=> 0 <
5
2x +
5
2
5
2
Z
x
+
=>
5
2x +
= 1 hoặc
5
2x +
= 2
5
2
x +
= 1 => x = 9(TM)
5
2
x +
= 2 => x =
1
4
(TM)
Kết luận: Vậy x = 9 hoặc x =
1
4
0,25
0,25
Bài II
2,0 đ
1) 1,5 đ
Gäi vËn tèc thùc cña ca n« lµ x ( km/h) ( x>5)
VËn tèc xu«i dßng cña ca n« lµ x + 5 (km/h)
VËn tèc ngîc dßng cña ca n« lµ x - 5 (km/h)
Thêi gian ca n« ®i xu«i dßng lµ :
60
5x
+
( giê)
Thêi gian ca n« ®i xu«i dßng lµ :
60
5
x
( giê)
Theo bµi ra ta cã PT:
60
5
x
+
+
60
5x
= 5
<=> 60(x-5) +60(x+5) = 5(x
2
25)
<=> 5 x
2
120 x 125 = 0
x
1
= -1 ( kh«ng TM§K)
x
2
= 25 ( TM§K)
VËy v©n tèc thùc cña ca n« lµ 25 km/h.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2. 0,5
Áp dng công thc:
2
4Sxq R
π
=
Thay s tính đưc :
22
4 .(6,5 : 2) 4.3,14.10,5625 132,665 132,67( )
xq
S cm
π
=≈=
Din tích nguyên liu cn dùng đ m mt xung quanh ca qu
bóng tennis khong 132,67cm
2
0,25
0,25
Bài
III
(2,0 đ)
1) a. Thay m = 2 h đã cho tr thành:
23
25
xy
xy


..................
7
3
1
3
x
y
Vy......
0,25
0,5
0,25
b.
............................
Vy m = ±1 là giá tr cn tìm
Giá tr nh nht ca S = -1 khi m=0
0,25
0,25

Đề KSCL Toán 9 trường THCS Tản Hồng, Hà Nội năm 2022 - 2023

Mời các bạn tham khảo Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Tản Hồng, Hà Nội năm 2022 - 2023 do VnDoc đăng tải sau đây. Đây là tài liệu hay cho các bạn ôn luyện, khái quát lại kiến thức môn Toán lớp 9, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Tản Hồng, Hà Nội năm 2022 - 2023 được biên soạn theo cấu trúc tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi có đáp án kèm theo cho các em học sinh so sánh và đối chiếu sau khi làm xong. Đây là tài liệu kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 9, giúp các em nắm được năng lực và kiến thức của mình, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, các em học sinh thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Thi vào lớp 10 trên VnDoc sẽ là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Mời các em ôn tập nâng cao kỹ năng giải đề thi.

Đánh giá bài viết
1 69
Sắp xếp theo

    Toán lớp 9

    Xem thêm