Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức được VnDoc đăng tải. Nội dung tài liệu gồm 11 bài tập nằm trong SGK Toán 9 bài 2 kèm theo đáp án tương ứng với từng câu hỏi để các em so sánh, đánh giá kết quả. Dưới đây là chi tiết nội dung, mời các em tham khảo

1. Giải Toán 9 Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 - tập 1

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)\sqrt{\frac{a}{3}}, b) \sqrt{-5a}; c) \sqrt{4 - a}; d)\sqrt{3a + 7}

a) Ta có: \sqrt{\frac{a}{3}} có nghĩa khi \frac{a}{3}\ge0\ \Leftrightarrow\ a\ge0

b) Ta có: \sqrt{-5a} có nghĩa khi -5a\ge0\ \Leftrightarrow\ a\ \le\frac{0}{-5}\Leftrightarrow\ a\le0

c) Ta có: \sqrt{4 - a} có nghĩa khi 4-a\geq 0 \Leftrightarrow -a\geq -4 \Leftrightarrow a\leq 4

d) Ta có: \sqrt{3a + 7} có nghĩa khi 3a+7\geq 0\Leftrightarrow 3a \geq -7 \Leftrightarrow a\geq \frac{-7}{3}

2. Giải Toán 9 Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Tính

a) \sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}} b) \sqrt {{{\left( { - 0,3} \right)}^2}}

c) - \sqrt {{{\left( { - 1,3} \right)}^2}} d) - 0,4\sqrt {{{\left( { - 0,4} \right)}^2}}

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}} = \left| {0,1} \right| = 0,1

b) Ta có: \sqrt {{{\left( { - 0,3} \right)}^2}} = \left| { - 0,3} \right| = 0,3

c) Ta có: - \sqrt {{{\left( { - 1,3} \right)}^2}} = - \left| { - 1,3} \right| = -1,3

d) Ta có:

- 0,4\sqrt {{{\left( { - 0,4} \right)}^2}} = - 0,4.\left| {-0,4} \right| = - 0,4.0,4

= - 0,16

3. Giải Toán 9 Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a)\sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}}; b)\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt {11} } \right)}^2}}

c)\ 2\sqrt{a^2} với a\ge0; d)\ 3\sqrt{\left(a-2\right)^2} với a < 2.

a)

\left\{ \matrix{{2^2} = 4 \hfill \cr {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} = 3 \hfill \cr} \right.

4>3 nên \sqrt{4} > \sqrt{3} \Leftrightarrow 2> \sqrt{3} \Leftrightarrow 2- \sqrt{3}>0.

\Leftrightarrow \left| {2 - \sqrt 3 } \right| =2- \sqrt{3}.

Do đó: \sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}} = \left| {2 - \sqrt 3 } \right|=2- \sqrt{3}

b)

\left\{ \matrix{{3^2} = 9 \hfill \cr {\left( {\sqrt {11} } \right)^2} = 11 \hfill \cr} \right.

9<11 nên \sqrt{9} < \sqrt{11} \Leftrightarrow 3< \sqrt{11} \Leftrightarrow 3- \sqrt{11} <0

\Leftrightarrow \left| {3 - \sqrt {11} } \right| =-(3- \sqrt{11})=-3+\sqrt{11}

=\sqrt{11}-3.

Do đó: \sqrt {{{\left( {3 - \sqrt {11} } \right)}^2}} = \left| {3 - \sqrt {11} } \right| =\sqrt{11}-3.

c) Ta có: 2\sqrt {{a^2}} = 2\left| a \right| = 2{\rm{a}} (vì a \ge 0 )

d) Vì a < 2 nên a - 2<0.

\Leftrightarrow \left| a-2 \right|=-(a-2)=-a+2=2-a

Do đó: 3\sqrt {{{\left( {a - 2} \right)}^2}} = 3\left| {a - 2} \right| = 3\left( {2 - a} \right)

= 6 - 3a.

4. Giải Toán 9 Bài 9 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x biết

a) \sqrt{x^2}=7

b) \sqrt{x^2}= \left | -8 \right |

c) \sqrt{4^2}=7

d) \sqrt{9x^2}= \left |-12 \right |

Hướng dẫn giải:

a)

\sqrt{7^2}=7

\Leftrightarrow \left |x \right | =7

\Leftrightarrow x=\pm 7

b)

\sqrt{x^2}= \left |-8 \right |

\Leftrightarrow \left | x \right | =8

x=\pm 8

c)

\sqrt{4x^2}=6

\Leftrightarrow\sqrt{2x^2}=6

\Leftrightarrow \left |2x \right | =6

\Leftrightarrow 2x=\pm 6

\Leftrightarrow =\pm 3

d)

\sqrt{9x^2} = \left |-12 \right |

\Leftrightarrow\sqrt{3x^2}=12

\Leftrightarrow \left |3x \right | =12

\Leftrightarrow3x=\pm12

\Leftrightarrow x=\pm 4

5. Giải Toán 9 Bài 10 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh

a) (\sqrt{3}- 1)^{2}= 4 - 2\sqrt{3};

b) \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}- \sqrt{3} = -1

Lời giải chi tiết

a) Ta có: VT={\left( {\sqrt 3 - 1} \right)^2} = {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} - 2. \sqrt 3 .1 + {1^2}

= 3 - 2\sqrt 3 + 1

=(3+1)-2\sqrt 3

= 4 - 2\sqrt 3 = VP

Vậy (\sqrt{3}-1)^2=4-2\sqrt{3}(đpcm)

b) Ta có:

VT = \sqrt {4 - 2\sqrt 3 } - \sqrt 3 = \sqrt {\left( {3 + 1} \right) - 2\sqrt 3 } - \sqrt 3

= \sqrt {3 - 2\sqrt 3 + 1} - \sqrt 3

= \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} - 2.\sqrt 3 .1 + {1^2}} - \sqrt 3

= \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 - 1} \right)}^2}} - \sqrt 3

= \left| {\sqrt 3 - 1} \right| - \sqrt 3.

Lại có:

\left\{ \matrix{
{\left( {\sqrt 3 } \right)^2} = 3 \hfill \cr 
{\left( {\sqrt 1 } \right)^2} = 1 \hfill \cr} \right.

3>1 \Leftrightarrow \sqrt 3 > \sqrt 1 \Leftrightarrow \sqrt 3 > 1 \Leftrightarrow \sqrt 3 -1 > 0.

\Rightarrow \left| \sqrt 3 -1 \right| = \sqrt 3 -1.

Do đó \left| {\sqrt 3 - 1} \right| - \sqrt 3 = \sqrt 3 -1 - \sqrt 3

= (\sqrt 3 - \sqrt 3) -1= -1 = VP.

Vậy \sqrt {4 - 2\sqrt 3 } - \sqrt 3 =-1 (đpcm)

6. Giải Toán 9 Bài 11 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tính

a) \sqrt{16}.\sqrt{25}+\sqrt{196}:\sqrt{49}

b) 36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}

c) \sqrt{\sqrt{81}}

d) \sqrt{3^2+4^2}

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \sqrt{16}.\sqrt{25}+\sqrt{196}:\sqrt{49}

=\sqrt{4^2}.\sqrt{5^2}+\sqrt{14^2}:\sqrt{7^2}

=\left|4\right|.\left|5\right|+\left|14\right|:\left|7\right|

=4.5+14:7

=20+2=22.

b) Ta có:

36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}=36:\sqrt{(2.3^2).18}-\sqrt{13^2}

=36:\sqrt{(2.9).18}-\left|13\right|

=36:\sqrt{18.18}-13

=36:\sqrt{18^2}-13

=36:\left|18\right|-13

=36:18−13

=2−13=−1

c) Ta có: \sqrt{81}=\sqrt{9^2}=\left|9\right|=9

\Rightarrow\sqrt{\sqrt{81}}=\sqrt{9}=\sqrt{3^2}=\left|3\right|=3

d) Ta có: \sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=\sqrt{5^2}=\left|5\right|=5

7. Giải Toán 9 Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) \sqrt{2x+7}; c) \sqrt{\frac{1}{-1+x}}

b) \sqrt{-3x+4}; d) \sqrt{1+x^2}

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\sqrt{2x+7} có nghĩa khi và chỉ khi: 2x+7\ge0

\Leftrightarrow2x\ge-7

\Leftrightarrow\ x\ \ge\ \frac{-7}{2}.

b) Ta có

\sqrt{-3x+4} có nghĩa khi và chỉ khi: −3x+4\ge0

\Leftrightarrow-3x\ge-4

\Leftrightarrow\ x\le\frac{-4}{-3}

\Leftrightarrow\ x\le\frac{4}{3}

c) Ta có:

\sqrt{\frac{1}{-1+x}} có nghĩa khi và chỉ khi:

\left\{ \matrix{{1 \over { - 1 + x}} \ge 0 \hfill \cr - 1 + x \ne 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{- 1 + x \ge 0 \hfill \cr - 1 + x \ne 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow - 1 + x > 0

\Leftrightarrow x > 1

d) \sqrt{1 + x^{2}}

Ta có:x^2\geq 0, với mọi số thực x

\Leftrightarrow x^2+1 \geq 0+ 1, (Cộng cả 2 vế của bất đẳng thức trên với 1)

\Leftrightarrow x^2+1 \geq 1, mà 1 >0

\Leftrightarrow x^2+1 >0

Vậy căn thức trên luôn có nghĩa với mọi số thực x

8. Giải Toán 9 Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) 2\sqrt {{a^2}} - 5a với (a<0).

b) \sqrt{25a^{2}}+ 3a với (a\ge0).

c) \sqrt {9{a^4}} + 3{a^2},

d) 5\sqrt{4a^{6}} - 3a^{3}với a<0

a) Ta có: 2\sqrt{a^2}-5a=2|a|-5a

=2.(-a)-5a (Vì a<0 nên \left| a \right| =-a)

=-2a-5a

=(-2-5)a

=-7a

Vậy 2 \sqrt{a^2}-5a=-7a.

b) Ta có: \sqrt{9a^{4}}+3a^2=\sqrt {9}. \sqrt{a^4}+ 3a^2

=\sqrt{3^2}.\sqrt{(a^2)^2}+3a^2

=\left| 3 \right| . \left|a^2\right| +3a^2

=3a^2 + 3a^2

=(3+3)a^2

=6a^2.

(Vì a^2\geq 0,\ \forall\,\, a\,\,\epsilon \,\,\mathbb{R}\Rightarrow |a^2|=a^2).

c) Ta có: \sqrt{25a^{2}} + 3a=\sqrt{25}. \sqrt{a^2}+3a

=\sqrt{5^2}. \left| a \right| +3a

=\left| 5 \right| .a+3a , (Vì a\geq 0\Rightarrow |a|=a)

=5a+3a

=(5+3)a

=8a.

d) Ta có:

5\sqrt{4a^{6}} - 3a^3=5.\sqrt{4}.\sqrt{a^6} -3a^3

=5.\sqrt{2^2}.\sqrt{(a^3)^2}-3a^3

=5.\left| 2 \right| .\left| a^3\right|-3a^3

=5.2.(-a^3)-3a^3 , (vì a<0 |a^3|=-a^3)

=10.(-a^3) - 3a^3

=-10a^3-3a^3

=(-10-3)a^3

=-13a^3.

9. Giải Toán 9 Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a) x^{2}- 3. b) x^{2}- 6;

c) x^{2} + 2\sqrt{3}x + 3; d) x^{2} - 2\sqrt{5}x + 5.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

x^{2} - 3=x^2-(\sqrt{3})^2

=(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) (Áp dụng hằng đẳng thức số 3)

b) Ta có:

x^{2}- 6=x^2-(\sqrt{6})^2

=(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6}) (Áp dụng hằng đẳng thức số 3)

c) Ta có:

x^2+2\sqrt{3}x + 3=x^2+2.x.\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2

=(x+\sqrt{3})^2 (Áp dụng hằng đẳng thức số 1)

d) Ta có:

x^2-2\sqrt{5}x+5=x^2-2.x.\sqrt{5}+(\sqrt{5})^2

=(x-\sqrt{5})^2 (Áp dụng hằng đẳng thức số 2).

10. Giải Toán 9 Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Giải các phương trình sau:

a) {x^2} - 5 = 0; b) {x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0

Lời giải chi tiết

a) Ta có: {x^2} - 5 = 0

\Leftrightarrow {x^2} - {\left( {\sqrt 5 } \right)^2} = 0 (AD hằng đẳng thức số 3)

\Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right).\left( {x - \sqrt 5 } \right) = 0

\Leftrightarrow \left[ \matrix{
x + \sqrt 5 = 0 \hfill \cr 
x - \sqrt 5 = 0 \hfill \cr} \right.

 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = - \sqrt 5 \hfill \cr 
x = \sqrt 5 \hfill \cr} \right.

Vậy S = \left\{ { - \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\}.

b) Ta có:

{x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0
\Leftrightarrow {x^2} - 2.x.\sqrt {11} + {\left( {\sqrt {11} } \right)^2} = 0
\Leftrightarrow {\left( {x - \sqrt {11} } \right)^2} = 0
\Leftrightarrow x - \sqrt {11} =0

\Leftrightarrow x = \sqrt {11}

Vậy S = \left\{ {\sqrt {11} } \right\}

11. Giải Toán 9 Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 - tập 1

Đố Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng con voi" dưới đây.

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giả sử con muỗi nặng m (gam), còn con voi nặng V (gam). Ta có

m^2+V^2=V^2+m^2

Cộng hai về với -2mV. Ta có

m^2-2mV+V^2=V^2-2mV+m^2,

hay \left(m-V\right)^2=\left(V-m\right)^2

Lấy căn bậc hai mỗi vế của bất đẳng thức trên, ta được:

\sqrt{\left(m-V\right)^2}=\sqrt{\left(V-m\right)^2}

Do đó m-V=V-m

Từ đó ta có 2m=2V, suy ra m=V. Vậy con muỗi nặng bằng con voi (!).

Hướng dẫn giải:

Phép chứng minh sai ở chỗ: Sau khi lấy căn bậc hai mỗi vế của đẳng thức

(m−V)^2=(V−m)^2

Ta được kết quả │m-V│=│V-m│ chứ không thể có m-V=V-m.

Như vậy là VnDoc đã hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức. Với lời giải chi tiết tương ứng các câu hỏi cuối bài bài 2 môn Toán lớp 9 sẽ giúp các em có hướng giải toán một cách ngắn gọn và nhanh nhất. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ cho bạn bè mình cũng biết nha

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
34 46.001
Sắp xếp theo
  Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm