Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 Tiểu học Hải An, Tĩnh Gia năm 2020 - 2021

Kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn tiếng Anh sắp diễn ra, nhằm giúp thầy cô và các em có thêm nguồn tài liệu hữu ích để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra này, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Hải An, Tĩnh Gia năm 2020 - 2021 kèm đáp án dưới đây. Đề luyện thi môn tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới của bộ GD&DDT giúp các em học sinh củng cố kiến thức hiệu quả.

* Xem thêm: Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 NEW

Đề kiểm tra tiếng Anh 4 có cấu trúc giống với đề thi chính thức với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 thường gặp như: Chọn từ khác loại; Chọn đáp án đúng; Nối; Đọc đoạn văn tiếng Anh điền đúng sai; ... giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

1. Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

I. Choose the odd one out. 

1. A. lunch B. morning C. afternoon D. evening
2. A. Vietnam B. Japanese C. England D. America
3. A.night B.evening C.noon D.later
4. A.meet B. see C.pupil D. look
5. A. play B. stay C. go D. on

II. Arrange the words.

1. to/ you/ see/ Nice/ again.

____________________________

2. morning/ Good/ teacher.

____________________________

3. you/ tomorrow/ See.

____________________________

4. later/ See/ you.

____________________________

5. to/ too/ Nice/ you/ see.

____________________________

III. Find the mistake. And fix it.

1. This is my brother. She is 16 years old.

2. I’m from American.

3. My nationality is Australia.

4. It’s 9 p.m. I have to go home. Good evening.

5. What are you from? – I’m from England.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - D;

II. Arrange the words.

1 - Nice to see you again.

2 - Good morning, teacher.

3 - See you tomorrow.

4 - See you later.

5 - Nice to see you, too.

III. Find the mistake. And fix it.

1 - She thành He;

2 - American thành America;

3 - Australia thành Australian;

4 - evening thành bye;

5 - What thành Where;

2. Đề tiếng Anh thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020

I. Look and complete these words. (Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

la

ir

if

mi

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. table tennis B. badminton C. guitar D. volleyball

2. A. Vietnamese B. England C. Japan D. America

3. A. swim B. book C. cook D. skate

4. A. August B. Sunday C. July D. September

5. A. first B. third C. four D. second

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

1. Tony is from Australia. He is . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Australia

B. Australias

C. Autralian

D. Autralia

2. Hakim is from Malaysia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nationality is Malaysian.

A. your

B. our

C. her

D. his

3. What do you do .......... . Fridays? - I go to school in the morning.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. We have English on ...............................

A. Mondays and Wednesdays

B. July and August

C. Mondays and September

D. November and December

5. My birthday is on the.......... of October.

A. seven

B. fifth

C. eight

D. five

IV. Read and match (Đọc và nối) (2 marks)

A

B

Answer

1.What nationality is your mother?

a.It’s the twenty-first of October.

1 =>

2.What can Akiko do ?

b.No, he can’t.

2 =>

3.What is the date today ?

c.It’s on the first of November.

3 =>

4.When’s your birthday ?

d.She can play chess.

4 =>

5.Can he play the piano ?

e.She is Vietnamese.

5 =>

V. Read and tick True / False (Đọc và đánh dấu đúng/ sai) (2 marks)

Dear penfriend,

My name's Nam. I'm from Thanh Hoa, Viet Nam. My school is Hai An Primary School. Today is the sixth of October. It's my birthday. I'm happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide - and - seek and sing a lot of Vietnamese songs together. What about you? When's your birthday?

Write to me soon,

Nam.

 

T

1.Nam’s birthday is on the sixth of October.

 

 

2. His school is International School.

 

 

3. Nam is from Ha Noi.

 

 

4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together.

 

 

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What day is it today?

...........................................................................................................................

2. What can you do ?

............................................................................................................................

3. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

I. Look and complete these words. (Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

1. fifteenth; 2. birthday cake; 3. badminton; 4. England;

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - B

IV. Read and match (Đọc và nối) (2 marks)

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

Gợi ý Đáp án:

1- It is Monday.

2 - I can play badminton, draw a picture.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
51 29.537
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm