Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 9

UNIT 9: MY FAVOURITE FOOD AND DRINK

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 9. Chúc các bạn học tốt cùng VnDoc.com.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 7

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 8

I. Read the passage and then choose the best answer:

Hi my name is Alan. These (1) my friends. They are LiLi, Linda, Mai and Peter. I (2) chicken, but I (3) like fish. LiLi (4) beef, but she doesn't (5) chicken. Linda (6) meat and beef, but she (7) like fish. Mai and Peter (8) fish, but they don't like meat. We all like hamburgers. And we like fruit very much. It's our favourite drink.

1.

A. am

B. is

C. are

D. be

2.

A. likes

B. like

C. to like

D. not like

3.

A. doesn’t

B. does not

C. don’t

D. not do

4.

A. likes

B. like

C. not like

D. don’t like

5.

A. likes

B. doesn’t like

C. like

D. don’t like

6.

A. don’t like

B. like

C. likes

D. to like

7.

A. does like

B. not

C. don’t

D. doesn’t

8.

A. like

B. likes

C. don’t

D. doesn’t

II. Circle the best answer A,B,C or D.

9. Alan____________________fish very much.

A. like B. likes C. goes D. works

10.LiLi likes orange juice. It’s her____________________drink.

A. favour B. big C. favourite D. small

11.____________________ is your favourite food? It’s beef.

A. Where B. Who C. When D. What

12.What is her favourite____________________. It’s coke.

A. food B. meat C. drink D. fish

13. What is your favourite____________________? It’s chicken.

A. drink B. coke C. juice D. food

14. Do you____________________ orange juice? Yes, I do.

A. likes B. like C. to like D. not like

15. Does Linda like meat? Yes, she____________________.

A. doesn’t B. don’t C. not D. does

16. Do they____________________ beef? Yes, they do.

A. likes B. to like C. like D. not like

17. Does Alan like coke? No, he____________________.

A. do B. don’t C. does D. doesn’t

18. Her favourite food is chicken. She likes____________________ .

A. beef B. fish C. chicken D. meat

19. Your favourite food is hamburgers. You like____________________.

A. cake B. hamburgers C. meat D. chicken

20.His favourite food is meat, beef and chicken. He doesn’t like____________________.

A. meat B. fish C. beef D. chicken

21. She doesn’t________________________________________hamburgers very mush.

A. like B. likes C. to like D. not

22. She is________________________________________ . She likes orange juice.

A. hungry B. thirsty C. fine D. happy

23. My father is____________________ . He likes beef and noodles.

A. happy B. fine C. thirsty D. hungry

24. She is thirsty. She likes____________________.

A. juice B. banana C. apple D. meat

25. He is hungry. He likes________________________________________.

A. coffee B. coke C. beef D. juice

26. You are hungry. You like____________________.

A. juice B. coffee C. coke D. noodles

III. Match a sentence in column A with a suitable sentence in column B.

A

B

Answer

27. Does your mother like hamburgers? a. His favourite food is beef

27 - ………

28. Does your father like milk? b. I like noodles.

28 - . ………

29. I am hungry. c. No, he doesn't.

29 - . ………

30. Mai is very thirsty. d. Yes, she does.

30 - . ………

31. Peter likes beef very much. e. She likes orange juice.

31 - . ………

32. What's your favourite food? ........................................................

IV. Circle the odd one out

33.

A. beef

B. meat

C. chicken

D. coffee

34.

A. coffee

B. milk

C. coke

D. fish

35.

A. noodle

B. cake

C. hamburger

D. drink

36.

A. factory

B. coke

C. noodle

D. milk

37. A. apple B. orange C. banana D. coffee

38. A. dinner B. lunch C. breakfast D. juice

39. A. engineer B. doctor C. food D. worker

40. A. Mai B. Linda C. Peter D. LiLi

-----------------THE END-----------------

Đánh giá bài viết
1 1.505
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm