Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 hóa học 10 năm 2020 - 2021 Có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 được VnDoc biên soạn là đề kiểm tra đánh giá năng lực giữa học kì 2 hóa học 10, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh ôn luyện học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2021

Môn học: Hóa học 10

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (0,25 điểm) 

Câu 1. Ở điều kiện thường, đơn chất halogen nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Cl2.B. F2.C. Br2.D. I2.

Câu 2. Công thức hoá học của natri clorua là

A. KCl.B. NaCl.C. NaI.D. NaBr.

Câu 3. Trong các halogen, clo là nguyên tố

A. có tính phi kim mạnh nhất

B. có độ âm điện lớn nhất

C. có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất

D. tồn tại trong vỏ trái đất (dưới dạng các hợp chất) với trữ lượng lớn nhất

Câu 4. Dãy axit nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần?

A. HI; HBr; HCl; HF

B. HBr; HCl; HI; HF

C. HF; HCl; HBr; HI

D. HCl; HF; HI; HBr

Câu 5. Cho các phản ứng sau:

4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 6. Có 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: HCl, NaCl và NaNO3. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?

A. Dụng dịch BaCl2

B. Quỳ tím và dung dịch NaOH

C. Quỳ tím và dung dịch AgNO3

D. Dung dịch AgNO3

Câu 7. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức hai muối là:

A. NaF và NaCl.

B. NaCl và NaBr.

C. NaBr và NaI.

D. NaI và NaF.

Câu 8. Cho 10 gam tác dụng với axit dư, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là

A. 5,2 lit

B. 2,57 lit

C. 3,75 lit

D. 1,53 lit

Câu 9. Trong công nghiệp, nước Gia-ven được sản xuất bằng phương pháp nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy NaOH có màng ngăn

B. Điện phân dung dịch NaOH không có màng ngăn

C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn

D. Điện phân nóng chảy NaCl không có màng ngăn

Câu 10. Cho các dung dịch sau: HF, FeCl2, KI, Na3PO4, Fe(NO3)2. Số dung dịch trong dãy tác dụng với dung dịch là

A. 4B. 5C. 3D. 2

Câu 11. Cho phương trình: 6FeSO4 + KClO3 → 3Fe2(SO4)3 + KCl + 3H2O

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. là chất oxi hóa

B. là chất oxi hóa

C. là chất khử

D. là chất oxi hóa

Câu 12. Cho mẩu đá vôi vào dung dịch HCl xảy ra hiện tượng gì?

A. Có kết tủa trắng

B. Có khí màu vàng thoát ra

C. Có khí mùi khai thoát ra

D. Có khí không màu thoát ra

Câu 13. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là bao nhiêu?

A. 21,6 gam

B. 14,35 gam

C. 27,05 gam

D. 10,8 gam

Câu 14. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HFB. HClC. HBrD. HI

Câu 15. Hòa tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô can dung dịch, thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

A. CaB. BaC. MgD. Be

Câu 16. Cho 1,03 gam muối natri halogenua (X) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa nà sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Công thức của muối X là

A. NaFB. NaBrC. NaID. NaCl

Câu 17. Nhỏ dung dịch HCl  vào dung dịch AgNO3 thấy có hiện tượng

A. có khí hiđro bay ra

B. thu được dung dịch đồng nhất trong suốt

C. xuất hiện kết tủa bạc

D. kết tủa trắng đục của bạc clorua

Câu 18. Đổ dung dịch chứa 40 gam KOH vào dung dịch chứa 40 gam HCl. Nhúng giấy quỳ vào dung dịch thu được thì quỳ tím chuyển sang màu gì?

A. XanhB. TímC. Mất màuD. Đỏ

Câu 19. Cho các mệnh đề dưới đây:

(a) Các halogen đều có số oxi hóa từ -1 đến +7

(b) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa

(c) Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch muối NaCl

(d) Tính axit của các dung dịch sau tăng theo thứ tự: HF, HCl, HBr, HI

Các mệnh đề đúng là

A. b,dB. b,cC. a,b,dD. a,b,c

Câu 20. Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2  (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 6,08B. 6,18C. 5,98D. 6,33

Câu 21. Dãy các kim loại nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Na, Mg, Al, Zn

B. Na, Al, Fe, Ni

C. Al, Mg, Zn, Cu

D. Zn, Cu, Al, Fe

Câu 22. Khi cho iot vào dung dịch hồ tinh bột thì dung dịch hồ tinh bột có màu

A. da camB. đỏC. xanh tímD. vàng

Câu 23. Hỗn hợp khí nào dưới đây tồn tại trong mọi điều kiện ?

A. H2, N2

B. O2, H2

C. H2, Cl2

D. O2, Cl2

Câu 24. Có 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: KI, HI, AgNO3, Na2CO3

Biết rằng:

Y tạo được kết tủa với 3 chất còn lại.

Z tạo được kết tủa trắng và một chất khí với các chất còn lại.

T tạo được một chất khí và kết tủa vàng với chất còn lại.

Vậy X, Y, Z, T lần lượt là:

A. KI, AgNO3, HI, Na2CO3.

B. KI, AgNO3, Na2CO3, HI.

C. KI, HI, AgNO3, Na2CO3.

D. KI, Na2CO3, HI, AgNO3.

Câu 25. Điện phân hoàn toàn 100 ml dung dịch NaCl 0,1M thu được bao nhiêu lit khí (đktc) ở anot?

A. 0,448B. 0,336C. 0,112D. 0,224

-----------Hết------------

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 hóa học 10 năm 2020 - 2021

1C2B3D4C5D
6C7C8B9C10A
11D12D13B14A15A
16B17D18D19A20C
21A22C23D24B25C

...............

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2020 - 2021 hy vọng giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt bài thi giữa học kì, đạt kết quả tốt nhất. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.929
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 10

    Xem thêm