Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Đào Duy Từ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT ỢNG GIỮA II
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: Toán học - Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I. (2,0 điểm). Cho bất phương trình:
045
2
mxmx
(1)
1. Giải bất phương trình (1) với m = 1
2. Tìm m để bất phương trình (1) nghiệm đúng
Rx
Câu II. (3,0 điểm). Giải các phương trình bất phương trình sau:
1.
282
2
xxx
2.
2
1 2 3 4x x x x
3.
xxx 712
2
Câu III. (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau:
Câu IV. (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm M(2; -3) hai đường
thẳng
d
1
:
ty
tx
1
21
d
2
: x+y+1 = 0
1. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M vuông góc với d
2
2. Tìm tọa độ điểm I thuộc đường thẳng d
1
sao cho khoảng cách từ I đến đường thẳng
d
2
bằng
2
1
Câu V. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M
2
3
;
2
3
đường thẳng
(d):
033 yx
. Tìm tọa độ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB
vuông tại M góc
0
60MAB
, biết rằng hoành độ của điểm A nhỏ hơn điểm B.
Câu VI. (1,0 điểm). Cho a, b, c ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:
1
1
1
1
1
1
1
333333
accbba
---Hết---
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh:………………...........…………. Số báo danh……………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ( Đáp án gồm 02 trang)
CÂU, Ý NỘI DUNG ĐIỂM
I
(2,0đ)
1
2
Với m= 1, (1): x
2
5x +4
4,10 xx
1.0
* m= 0, (1)
)(04 Rx
*m
0, (1) nghiệm đúng
Rx
25
16
0
25
16
0
0
01625
0
2
m
m
m
mm
m
Vậy
25
16
0 m
0.5
0.5
II
(3,0đ)
1
2
5;3;2
0)3)(5()2(
2
)2()82(
02
282
2222
2
x
xxx
x
xxx
x
xxx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặt
0,)2)(1( ttxx
, PT trở thành t
2
- t 6 = 0
)(2
3
loait
t
Với t=3 suy ra:
2
373
2
373
0739233)2)(1(
22
x
x
xxxxxx
1.0
1.0
3
13
61
4
3
13
61
34
7
)7(12
012
07
712
22
22
x
x
x
xhoăox
x
xxx
xx
x
xxx
1.0
III
(1.0đ)
Đk:
1
1
y
x
, Đặt
)0,(
1
1
vu
vy
ux
Hệ trở thành
5
3
2
2
8)4(
4
8
4
2222
y
x
v
u
uu
uv
vu
vu
1.0
1
)1;1(
)3;2(
:
2
nvtpt
Mquađi
d
phương trình là: 1(x-2) -1(y+3) = 0
Hay x y 5 = 0
0,5
0,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IVb
(2,0đ)
2
3
2
0
113
2
1
2
1121
),()1;21(
21
t
t
t
tt
dIdttIdI
)
3
5
;
3
1
(
)1;1(
I
I
0.5
0.5
V
(1,0đ)
MH = d(M;d) =
1
sin2
3
MAH
MH
MA
,
364);33(
22
aaMAaaAdA
Ta đưa về phương trình 2a
2
- 3a + 1 = 0
2
1
1
a
a
Với a = 1
);33(),1;0( bbBdBA
,
)
2
3
;3
2
3
(),
2
1
;
2
3
( bbMBMA
Từ đó tìm được b = 0
)0,3(B
Với a =
2
1
);33(),
2
1
;
2
3
( bbBdBA
,
)
2
3
;3
2
3
(),1;0( bbMBMA
Từ đó tìm được b =
2
3
)
2
3
;
2
3
( B
( loại).
Vậy A(0; 1), B(
3
; 0)
0,5
0,5
VI
(1,0đ)
Ta có: a
3
+b
3
+ 1 = a
3
+ b
3
+abc
= (a+b)(a
2
- ab + b
2
) + abc
(a + b)ab + abc = ab(a + b + c) > 0 (1)
Từ (1), ta :
cba
c
cbaabc
c
cbaab
ba
)()(
1
1
1
33
Tương tự:
cba
a
cb
33
1
1
,
cba
b
ac
33
1
1
Suy ra:
1
1
1
1
1
1
1
333333
accbba
0,5
0,5
Chú ý:
+ Nếu thí sinh giải bằng cách khác đúng thi vẫn cho điểm tối đa.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án) được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 và có kèm lời giải chi tiết cho các bạn đánh giá so sánh và trau dồi nội dung kiến thức học tập, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Toán lớp 10 này. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Trường THPT Đào Duy Từ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn thi: Toán học - Khối: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2,0 điểm). Cho bất phương trình: mx2 - 5mx + 4 ≥ 0 (1)

 1. Giải bất phương trình (1) với m = 1
 2. Tìm m để bất phương trình (1) nghiệm đúng ∀x ∈ R.

Câu II. (3,0 điểm). Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu III. (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu IV. (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm M(2; -3) và hai đường thẳng

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

 1. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M và vuông góc với d2
 2. Tìm tọa độ điểm I thuộc đường thẳng d1 sao cho khoảng cách từ I đến đường thẳng d2 bằng 1/√2.

Câu V. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(\frac{\sqrt{3} }{2}; \frac{3}{2} ) và đường thẳng (d): x + √3y - √3 = 0. Tìm tọa độ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB vuông tại M và góc MAB = 60o, biết rằng hoành độ của điểm A nhỏ hơn điểm B.

Câu VI. (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10

Năm học 2014-2015

Môn: Toán

--------š&›---------

(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (6,0 điểm).

Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (2,0 điểm).

Cho f(x) = 4x2 + 2(1 - m)x + m2 - 3m + 1

a. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm trái dấu.

b. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y= √f(x) có tập xác định là D = R.

Câu 3: (2,0 điểm).

a. Giải bất phương trình sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án.

b. Cho a, b > 0 và a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

KIỂM TRA: 60 PHÚT
MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN)
Đề 1:

Câu 1 (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) = (-3x + 1) (x2 + x - 6)

Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Câu 3 (2.0 điểm): Cho phương trình -3x2 + 2(m - 1)x + 4m2 - 5m - 6 = 0 (1).

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

KIỂM TRA 60 PHÚT
MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN)
Đề 2

Câu 1 (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) = (4x - 3) (-x2 + 3x + 10)

Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Câu 3 (2.0 điểm): Cho phương trình 3x2 - 2(m - 1)x - 4m2 + 5m + 6 = 0 (1).

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG KHỐI 10 NÂNG CAO
Thời gian: 60 phút
ĐỀ 1

Câu 1/(5đ) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Câu 2/ (2,5đ) Cho phương trình x2 - 6mx + 2 - 2m + 9m2 = 0 (1)

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 3/ (2,5đ) Tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG KHỐI 10 NÂNG CAO
Thời gian: 60 phút
ĐỀ 2

Câu 1/ (5đ) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Câu 2/ (2,5đ) Cho phương trình x2 - 6mx + 2 - 2m + 9m2 = 0 (1)

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.

Câu 3/ (2,5đ) Tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN TOÁN – KHỐI 10

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (4điểm ): Giải các bất phương trình sau:

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 2 (1 điểm): Giải hệ bất phương trình sau:

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 3 (1 điểm): Cho phương trình: x2 - 4mx + m + 3 = 0

Định m để phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt

Bài 4 (1 điểm): Cho tam giác ABC biết cạch BC = a = 7, CA = b = 6, C^ = 60o

Tính độ dài cạch AB và diện tích của tam giác ABC.

Bài 5 (2 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A (-2;3), B (1;-1), C (2;1).

a. Viết phương trình tham số đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC.

b. Viết phương trình tổng quát đường thẳng d đi qua A và vuông góc với d': 3x - 2y + 1 =0.

Bài 6 (1 điểm): Cho f(x) = (-1 + m2)x2 - (1 + m)x - m - m2

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để f(x) ≤ 0, ∀x ∈ R

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Bài 1.a

 Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.b

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.c

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.d

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 2

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 3

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bài 5.a

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bài 5.b

Đường thẳng (d') có vtpt là (3;-2) suy ra vtcp của đường thẳng (d') là (2;3)

Đường thẳng (d) đia qua A(-2;3) có vtpt là (2;3)

Vậy phương trình tổng quát của (d) là 2x + 3y - 5=0

Bài 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

.........................................

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp các đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 giúp bạn đọc có thể trau dồi luyện tập được nội dung kiến thức về cách giải phương trình và bất phương trình, cách lập phuong trình tổng quát, cách tính tọa độ hai điểm, cách tính giá trị của tham số.... Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập, VnDoc.com mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Đề thi giữa kì 2 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

Đánh giá bài viết
146 130.041
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • huynh ly
  huynh ly

  😍


  Thích Phản hồi 30/01/21
  Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm