Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút, 35 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận
đề thi 132
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Một người nông dân dự định trồng mía ngô trên diện tích 8 sào đất (1 sào bằng
2
360m
). Nếu
trồng mía thì trên mỗi sào cần 10 công thu lãi 1.500.000 đồng, nếu trồng ngô thì trên mỗi sào cần 15
công thu lãi 2.000.000 đồng. Biết tổng số công cần dùng không được vượt quá 90 công. Tính tổng số
tiền i cao nhất người nông dân thể thu được.
A. 14 (triệu đồng) B. 12 (triệu đồng) C. 16 (triệu đồng) D. 13 (triệu đồng)
Câu 2: Tam thức bậc hai
2
2 3 y x x
nhận giá trị dương khi chỉ khi
A.
–2x
hoặc
6.x
B.
1 3.x
C.
–1x
hoặc
3.x
D.
–3x
hoặc
Câu 3: Tìm số các giá trị nguyên của m để mọi
x
thuộc
1;2
đều nghiệm của bất phương trình
(2 1) 3 2 0.m x m
A.
6.
B.
4.
C.
5.
D.
3.
Câu 4: Cho hệ bất phương trình
2
0
24 1
x m
x x x
. Hệ đã cho nghiệm khi chỉ khi:
A.
5 5.m
B.
5.m
C.
5.m
D.
5.m
Câu 5: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A.
2
3 6 0. x x
B.
1
0. x
x
C.
0.x
D.
1 3 1 0. x x
Câu 6: Muốn đo khoảng cách từ người A trên bờ đến chiếc thuyền C neo đậu trên sông, người ta chọn
một điểm B trên bờ đo được
0 0
AB 160(m),CAB 45 ,CBA 70 .
Tính độ dài đoạn AC (xấp xỉ đến
hàng phần trăm).
A.
74,87 m .
B.
74,88 m .
C.
165,93 m .
D.
165,89 m .
Câu 7: Gọi M, m lần lượt nghiệm nguyên lớn nhất nhỏ nhất của bất phương trình
2
2
10
2.
2 3
x x
x x
Tính
.M m
A.
4.
B.
3.
C.
5.
D.
2.
Câu 8:
f x ax b 0, x ¡
khi chỉ khi
A.
B.
C.
D.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
2 8
0
1
x x
x
là:
A.
4; 1 1;2 .  
B.
4; 1 2; .
C.
4;2 .
D.
1;2 .
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
1 2 1x x
là:
A.
5
1;0 ; .
4

B.
5
1;0 ; .
4

C.
1 5
; .
2 4
D.
5
; .
4

Câu 11: Bất phương trình
2 2
4 4x x
tập nghiệm :
A.
; .S 
B.
2 .S
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
; 2 2; .S  
D.
2;2 .S
Câu 12: Cặp bất phương trình nào sau đây tương đương?
A.
2 1 0 x
1 1
2 1 .
2 2
x
x x
B.
2 1 0 x
1 1
2 1 .
2 2
x
x x
C.
2 1 0 x
2
2 1 3 0. x x
D.
2 1 0 x
2
2 1 0. x
Câu 13: Cho tam thức bậc hai
2
( ) ,( 0)f x ax bx c a= + + ¹
. Điều kiện cần đủ để
( ) 0,f x x£ " Î ¡
là:
A.
0
.
0
a
ì
ï
<
ï
í
ï
D £
ï
î
B.
0
.
0
a
ì
ï
<
ï
í
ï
D <
ï
î
C.
0
.
0
a
ì
ï
<
ï
í
ï
D ³
ï
î
D.
0
.
0
a
ì
ï
£
ï
í
ï
D £
ï
î
Câu 14: Hệ bất phương trình
2
2
6 8 0
4 3 0
x x
x x
tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?
A.
5.
B.
1.
C.
2
D.
0.
Câu 15: Cho tam thức bậc hai
2
( ) 2 ( 2) 4f x x m x m
. Tìm
m
để
( )f x
luôn âm với mọi
.x¡
A.
14 2.m
B.
14 2.m
C.
2 14.m
D.
14m
hoặc
2.m
Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình
3 6 0 x
là:
A.
; 2 .
B.
2; .
C.
;2 .
D.
2; . 
Câu 17: Bất phương trình
12
0
4 3
x
x x x
tập nghiệm là:
A.
12; 4 3;0 .
B.
; 12 4; 3 0; .   
C.
12; 4 .
D.
3;0 .
Câu 18: Cho một tam giác độ dài ba cạnh lần lượt 13, 14, 15. nh bán kính đường tròn nội tiếp tam
giác đó.
A.
2.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 19: Cho
ABC
BC a
, góc A bằng
hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau.
Diện tích
ABC
là:
A.
2
2 sina
B.
2
sina
C.
2
2 tana
D.
2
tana
Câu 20: Miền nghiệm của bất phương trình
27 532 x x y
không chứa điểm nào trong các
điểm sau?
A.
2;3 .
B.
2; 1 .
C.
0;0 .
D.
Câu 21: Hệ bất phương trình sau
3 3 2 1
1
10
2
3 4
x x
x
x
x
tập nghiệm là:
A.
.
B.
[7; ).
C.
7;8 .
D.
7;8 .
Câu 22: Phần không gạch chéo hình sau đây biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào
trong bốn hệ sau?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
O
2
3
y
x
A.
0
.
3 2 6
x
x y
B.
0
.
3 2 6
y
x y
C.
0
.
3 2 6
x
x y
D.
0
.
3 2 6
y
x y
Câu 23: Cho tam thức bậc hai
2
( ) 3f x x mx
. Với giá trị nào của
m
thì
( )f x
hai nghiệm phân
biệt?
A.
( ; 2 3) (2 3; ).m  
B.
2 3; .m
C.
( 2 3;2 3).m
D.
( ; 2 3] [2 3; ).m 
Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình
2
6 0x x
là:
A.
2;3 .
B.
3; 2 .
C.
; 2 3; .
D.
; 3 2; .
Câu 25: Cho tam giác ABC
AB c,BC a,AC b.
Gọi M trung điểm
.BC
Mệnh đề nào sau đây
đúng?
A.
2 2 2
.
2 4
b c a
AM
B.
2 2 2
2
.
4
b c a
AM
C.
.
2
a
AM
D.
2 2 2
.
2 4
b c a
AM
Câu 26: Tam giác ABC góc
0
120 .A
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2 2 2
3 .a b c bc
B.
2 2 2
.a b c bc
C.
2 2 2
3 .a b c bc
D.
2 2 2
.a b c bc
Câu 27: Cho hệ bất phương trình
3
2 1 1
2
4 3 2 2
x y
x y
tập nghiệm
.S
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Biểu diễn hình học của
S
nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ kể c bờ
d
, với
d
đường thẳng
4 3 2.x y
B. Biểu diễn hình học của
S
nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ kể cả bờ
d
, với
d
đường
thẳng
4 3 2.x y
C.
; | 4 3 2 .S x y x y
D.
1
; 1 .
4
S
Câu 28: Hình bình hành ABCD
AB ,BC 2aa
góc
0
45 .BAD
Khi đó hình nh hành diện
tích bằng:
A.
2
2 .a
B.
2
2.a
C.
2
3.a
D.
2
2 2.a
Câu 29: Bất phương trình
2 2 2
2 2 1 0x x x mx m
nghiệm khi ch khi
; ; .m a b 
Tính
2
.a b
A.
5.
B.
1.
C.
2.
D.
0.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 828
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm