Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phßng GD&§T QuËn Hai Trng
kiÓm tra ®Þnh gi÷a häc ii
N¨m häc 2018 - 2019
tªn:.........................................
Líp: 3A ......
M«n To¸n Líp 3
Thêi gian 40 phót
PhÇn I: ( 3 ®iÓm)
Mçi bµi to¸n díi ®©y ®Òu kÌm theo c¸c ý tr¶ lêi A, B, C, D.
H·y khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc ý tr¶ lêi ®óng
Bµi 1
(0,5 ®iÓm) liÒn tríc 2665 lµ:
A. 2662
B. 2663
C. 2664
D. 2665
Bµi 2
(0,5 ®iÓm) trßn tr¨m lín h¬n 9500 nhá h¬n 9700 lµ sè:
A. 9600
B. 9500
C. 9800
D.9400
Bµi 3 (0,5 ®iÓm)
Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AB t¬ng øng víi sè nµo?
A B
0 600
A. 100
C. 300
D. 400
§iÓm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 4 (0,5 ®iÓm): lín nhÊt 5 c lµ:
A. 10 000
B. 99 999
C. 90 000
D. 10 999
Bµi 5:
( 1 ®iÓm)
A. MN ®êng kÝnh. P M
B. OQ b¸n kÝnh.
B. OP ®êng kÝnh. Q
D. Q t©m cña h×nh trßn. N
PhÇn II: ( 7 ®iÓm)
Lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1
( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh:
2050 + 1099 8464 - 729
............................................................
............................................................
............................................................
1819 x 4 2763 9
..........................................................
............................................................
.............................................................
Bµi 2 (1®iÓm): §iÒn dÊu: >, <, = vµo chç trèng:
66 phót ............ 1 giê
7 hm 8dam ............... 780 m
999m .............1km
19 dm ............... 19 dam
O
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ( 1 ®iÓm)
( 8 732 - 5 917) 5
= ............................................................................................................
............................................................................................................
Bµi 4: T×m X ( 1 ®iÓm)
X 4 = 1823
.....................................................................................................................................
...................................................................................
Bµi 5 (2 ®iÓm): X©y mét bøc têng hÕt 1015 viªn g¹ch. Hái x©y 4 c têng nh
thÕ t bao nhiªu viªn g¹ch?
Tãm t¾t Bµi gi¶i
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................………………………

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và Tiếng Việt, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
1 3.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm