Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học trường THCS Hải Nam, Nam Định năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học trường THCS Hải Nam, Nam Định năm học 2020 - 2021 được biên tập bám sát chương trình SGK Tin học 8. Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 có đáp án chi tiết đi kèm. Chúc các bạn ôn thi giữa học kì 2 tốt và có kết quả học tập cao.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

TRƯỜNG THCS HẢI NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KỲ II

Năm học 2020 – 2021

Môn: TIN HỌC 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra gồm: 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

j := 0;

For i := 1 to 5 do j := j + 2;

A. 0                       B. 2                     C. 5                      D. 10

Câu 2: Trong đoạn chương trình sau, có mấy câu lệnh được lặp lại?

S := 0; dem := 0; n := 10;

While dem > n do

Begin

dem := dem +1;

Write(‘ Nhap so X’,dem,’=’);Readln(X);

S := S + X ;

end;

A. 0                   B. 1                    C. 3                     D. 4

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:

A. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>

B. If <điều kiện> then <câu lệnh 1>; else <câu lệnh 2>;

C. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

D. If <điều kiện> ; then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:

A. If a=5 then a:=d+1; else a:=d+2;

B. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2;

C. If a=5 then a=d+1; else a=d+2;

D. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2

Câu 5: Trong lệnh lặp For…to…do của Pascal, trong mỗi vòng lặp biến đếm thay đổi như thế nào?

A. +1;                                                 B. -1;

C. Một giá trị bất kì;                            D. Một giá trị khác 0;

Câu 6: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?

A. if...then                 B. if...then...else          C. for...to…do         D. while...do

Câu 7. Trong Câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write(j); Khi kết thúc Câu lệnh lặp trên, Câu lệnh write(j); được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 10 lần;                 B. 5 lần;                         C. 1 lần;                  D. Không thực hiện.

Câu 8: Trong câu lệnh lặp for i :=1 to 20 do begin s:= s+i; end ; câu lệnh gán được thực hiện bao nhiêu lần?

a) Không lần nào.         b) 1 lần                  c) 2 lần                          d) 20 lần

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Trong lập trình cấu trúc lặp dựng để làm gì? Nêu cú pháp và hoạt động câu lệnh lặp While... do... trong ngôn ngữ lập trình Pascal ? (3 đ)

Câu 2: (2đ) Hãy tìm hiểu thuật toán sau, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu?

Bước 1: S ! 13, X ! 1

Bước 2: Nếu S > 5 chuyển tới bước 3 ngược lại chuyển sang bước 4

Bước 3: S ! S – X và quay lại bước 2

Bước 4: Thông báo S và kết thúc thuật toỏn.

Câu 3 (1đ). Cho đoạn chương trình: j:= 2;

For i:= 1 to 5 do j:= j + 2;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? Giải thích?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

C

B

A

C

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1:(3 đ) Trả lời :

- Trong lập trình, cấu trúc lặp dùng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. (1 đ)

- Cú pháp câu lệnh lặp While... do...là :

While <điều kiện> do <Câu lệnh>; (1 đ)

- Cách thực hiện lệnh của Câu lệnh lặp While... do... :

Bước 1: Kiểm tra <điều kiện>. (1 đ)

Bước 2: Nếu <điều kiện> sai, <Câu lệnh> sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu <điều kiện> đúng, máy sẽ thực hiện <Câu lệnh> và quay lại bước 1. (0,5 đ)

Câu 2: (2đ) Hãy tìm hiểu thuật toán sau, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu?

Bước 1: S ! 13, X ! 1

Bước 2: Nếu S > 5 chuyển tới bước 3 ngược lại chuyển sang bước 4

Bước 3: S ! S – X và quay lại bước 2

Bước 4: Thông báo S và kết thúc thuật toỏn.

Đáp án: Máy thực hiện 8 vòng lặp và kết quả S = 5

Câu 3 (1đ). Cho đoạn chương trình: j:= 2;

For i:= 1 to 5 do j:= j + 2;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiờu? Giải thớch?

Đáp án:

i:=1; 1<=5 đúng, thực hiện câu lệnh tức j:=2+2=4.

i:=2; 2<=5 đúng, thực hiện câu lệnh tức j:=4+2=6.

i:=3; 3<=5 đúng, thực hiện câu lệnh tức j:=6+2=8.

i:=4; 4<=5 đúng, thực hiện câu lệnh tức j:=8+2=10.

i:=5; 5=5 (bằng giá trị cuối), thực hiện câu lệnh tức j:=10+2=12.

Vậy sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của biến j = 12.

---------------------

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học trường THCS Hải Nam, Nam Định năm học 2020 - 2021, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
10 6.055
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2

Xem thêm