Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra môn Hóa lớp 11 có đáp án đi kèm. Đây sẽ là tài liệu ôn tập môn Hóa lớp 11 hữu ích dành cho các bạn, giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi học kì II hiệu quả.

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

5 đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Hóa học

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

------------------

KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm 4 trang

Mã đề thi 132

Cho KLNT: H = 1, C= 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5; Fe = 56, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137

Câu 1: Hai chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaOH và H2SO4. B. K2S và HCl.

C. KNO3 và CuSO4. D. MgCl2 và Na2CO3.

Câu 2: Propin (CH3-C≡CH) tạo kết tủa vàng nhạt với chất nào sau đây?

A. Dung dịch brom. B. Dung dịch HBr.

C. Dung dịch KMnO4. D. Dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 3: Buta-1,3-đien dùng làm nguyên liệu để sản xuất cao su tổng hợp như: cao su buna, cao su buna-S,....Công thức cấu tạo của buta-1,3- đien là

A. CH2=CH-C2H5. B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2. D. CH2=C(CH3)CH=CH2.

Câu 4: Chất nào dưới đây không phải là chất điện li?

A. KOH B. BaCl2 C. CH3COOH. D. C2H5OH.

Câu 5: X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 20 gam. B. 30 gam. C. 15 gam. D. 25 gam.

Câu 6: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 3,78 gam so với ban đầu. Kim loại M là

A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Mg.

Câu 8: Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 117/7. Giá trị của m là

A. 9,28. B. 8,12. C. 8,70. D. 10,44.

Câu 9: Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4; (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4; (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch CaOCl2; (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3; (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 34: Hiện tượng gì xảy ra khi cho vụn đồng (Cu) và dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaNO3, đun nhẹ?

A. Cu tan, dung dịch có màu vàng, có khí màu nâu đỏ bay ra.

B. Cu tan, dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu đỏ bay ra.

C. Cu tan, dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra.

D. Cu tan, dung dịch không màu, có khí màu vàng bay ra.

Câu 35: Cho các chất sau: CO2, NO2, CO, SiO2, P2O5, Si, Cl2. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường?

A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 36: Công thức phân tử của ankan là

A. CnH2n-2( n≥2). B. CnH2n-2 ( n≥3). C. CnH2n (n≥2). D. CnH2n+2 (n≥1).

Câu 37: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon (không chứa but -1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 14,37. B. 15,18. C. 13,56. D. 28,71.

Câu 38: Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 bằng dung dịch HNO3 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 17,4 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa làm khô cân được a gam. Giá trị của m và a lần lượt là:

A. 4,16 và 4,28. B. 2,08 và 2,14. C. 4,644,85. D. 11,52 và 11,77.

Câu 39: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 18,27. B. 14,90. C. 14,86. D. 15,75.

Câu 40: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 11,7 gam nước. Giá trị của a là

A. 1,25. B. 0,80. C. 1,50. D. 1,00.

----------- HẾT ----------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

1

C

11

B

21

C

31

B

2

D

12

B

22

B

32

B

3

C

13

A

23

D

33

A

4

D

14

A

24

A

34

B

5

A

15

C

25

D

35

D

6

D

16

C

26

B

36

D

7

A

17

C

27

C

37

C

8

C

18

A

28

B

38

A

9

C

19

B

29

D

39

B

10

A

20

D

30

D

40

A

Đánh giá bài viết
1 2.110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm