Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 06 trang
MÃ ĐỀ THI: 301
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh:...........................
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu
G
là trọng tâm tam giác
ABC
thì
0.GA GB GC
B. Nếu
ABCD
là hình bình hành thì
.CB CD CA
C. Nếu
M
là trung điểm đoạn thẳng
AB
thì
D. Nếu ba điểm phân biệt
, ,A B C
nằm tùy ý trên một đường thẳng thì
.AB BC AC
Câu 2: Cho hàm số:
2
1
2 3 1
x
x
y
x
. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:
A.
2
0; 1M
. B.
3
12; 12M
. C.
1
2;3M
. D.
4
1;0M
.
Câu 3: Hàm số
2 4y x x
bằng hàm số nào sau đây?
A.
3 2 2
5 2 2
x khi x
y
x khi x
. B.
3 2 2
5 2 2
x khi x
y
x khi x
.
C.
3 2 2
5 2 2
x khi x
y
x khi x
. D.
3 2 0
5 2 0
x khi x
y
x khi x
.
Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
.AB AC BC
B.
.MP NM NP
C.
.AA BB AB
D.
.CA BA CB
Câu 5: Với
DE
(khác vectơ không) thì độ dài đoạn
ED
được gọi là
A. Phương của
.ED
B. Hướng của
.ED
C. Giá của
.ED
D. Độ dài của
.ED
Câu 6: Xét tính chất chẵn lẻ của hàm số
3
2 3 1y x x
. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?
A.
y
là hàm số vừa chẵn vừa lẻ. B.
y
là hàm số không có tính chẵn lẻ.
C.
y
là hàm số lẻ. D.
y
là hàm số chẵn.
Câu 7: Cho tam giác
OAB
vuông cân tại
,O
cạnh
.OA a
Tính
2 .OA OB
A.
.a
B.
1 2 .a
C.
5.a
D.
2 2.a
Câu 8: Đồ thị hàm số
2
9 6 1y x x
có dạng là?
A. B.
C. D.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Một hàm số bậc nhất
y f x
, có
1 2f
2 3f
. Hàm số đó là
A.
2 3y x
. B.
5 1
3
x
y
C.
5 1
3
x
y
D.
2 3y x
.
Câu 10: Tập xác định của hàm số
2
1
3
x
x
y
x
A.
. B.
R\ 0;1
. C.
R\ 1
. D.
R
.
Câu 11: Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau?
A.
1
2
y x
2
1
2
y x
. B.
1
1
2
y x
2 3y x
.
C.
2 1y x
2 7y x
. D.
1
1
2
y x
2
1
2
y x
.
Câu 12: Hãy viết số quy tròn của số gần đúng
17658a
biết
17658 16.a
A. 17500. B. 17660. C. 17700. D. 17800.
Câu 13: Câu nào sau đây đúng?
A. Với mọi
b
, hàm số
2
y a x b
nghịch biến khi
0a
.
B. Hàm số
2
y a x b
đồng biến khi
0a
và nghịch biến khi
0b
.
C. Hàm số
2
y a x b
đồng biến khi
0b
và nghịch biến khi
0b
.
D. Hàm số
2
y a x b
đồng biến khi
0a
và nghịch biến khi
0a
.
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
B. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
C. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
D. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
Câu 15: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng
43m 0,5mx
và chiều dài
63m 0,5my
. Tính chu vi
P
của miếng đất đã cho.
A.
212m 4m.P
B.
212m 2m.P
C.
212m 0,5m.P
D.
212m 1m.P
Câu 16: Cho hàm số
2
4 12y f x x x
. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Hàm số tăng trên khoảng
;2
và giảm trên khoảng
2;
B. Hàm số giảm trên khoảng
;2
và tăng trên khoảng
2;
C. Hàm số luôn luôn giảm.
D. Hàm số luôn luôn tăng.
Câu 17: Cho hàm số
2
2
, ;0
1
1 , 0;2
1 , 2;5
x
x
y x x
x x

. Tính
4f
, ta được kết quả:
A.
5
. B.
2
3
. C.
7
. D.
15
.
Câu 18: Gọi
O
là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành
ABCD
. Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
.AB DC
B.
.OB DO
C.
.OA OC
D.
.CB DA
Câu 19: Tập xác định của hàm số
3 , ;0
1
, 0;
y
x x
x
x

là:
A.
R\ 0;3
. B.
R
. C.
R\ 0
. D.
R\ 0;3
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Cho ba điểm
, , A B C
phân biệt. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Điều kiện cần và đủ để
, , A B C
thẳng hàng là
AB
cùng phương với
.AC
B. Điều kiện đủ để
, , A B C
thẳng hàng là với mọi
,M
MA
cùng phương với
.AB
C. Điều kiện cần để
, , A B C
thẳng hàng là với mọi
,M
MA
cùng phương với
.AB
D. Điều kiện cần để
, , A B C
thẳng hàng là
.AB AC
Câu 21: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a) Cố lên, sắp đói rồi!
b) Số 15 là số nguyên tố.
c) Tổng các góc của một tam giác là
180 .
d)
x
là số nguyên dương.
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 22: Đồ thị của hàm số
2
2
x
y
là hình nào?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 23: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?
A. Có ít nhất một động vật di chuyển. B. Mọi động vật đều không di chuyển.
C. Mọi động vật đều đứng yên. D. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
Câu 24: Cho tam giác
ABC
đều cạnh
a
. Gọi
M
là trung điểm
BC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
.MB MC
B.
3
.
2
a
AM
C.
.AM a
D.
3
.
2
a
AM
Câu 25: Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
3, 4AB AC
. Tính
CA AB
.
A.
B.
2 13.CA AB
C.
D.
13.CA AB
Câu 26: Phương trình
2
0 0ax bx c a
có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi:
A.
0
.
0P
B.
0
0.
0
P
S
C.
0
0.
0
P
S
D.
0
.
0S
Câu 27: Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau:
A.
2
4 5 , 1
1 , 1
x x x
y
x x
B.
2
4 5 , 1
1 , 1
x x x
y
x x
C.
2
4 5 , 1
1 , 1
x x x
y
x x
D.
2
4 5 , 1
1 , 1
x x x
y
x x
Câu 28: Cho hàm số bậc nhất y=ax+b có đồ thị là đường thẳng d. Biết d đi qua M(1;2) cắt hai tia Ox, Oy tại
PQ sao cho diện tích tam giác OPQ nhỏ nhất. Khi đó a+b có giá trị bằng:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
x
y
O
2
4
x
y
O
–4
–2
x
y
O
4
–2
x
y
O
2
–4

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Lạc năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi HK I lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020. Đây là tài liệu hay giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập, đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án giúp các bạn rèn luyện chuẩn bị cho kì HK I thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm