Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ SỐ 1
Cho biết ngun tử khối: H (1); He(4); Li(7); C(12); N(14); O(16); Na(23); Mg(24); Al(27), P(31);
S(32); Cl(35,5); K(39); Ca(40); Cr(52); Fe(56); Cu(64); Zn(65); Ag(108); Br(80).
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron B. electron nơtron C. proton nơtron. D. proton electron
Câu 2: Một nguyên tử được đặc trưng bản bằng
A. S khối A số nơtron B. Số proton số electron
C. S proton điện tích hạt nhân D. Số khối A và điện tích hạt nhân
Câu 3: a tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dung dịch HNO
3
loãng, thu được x lít khí NO (là sản
phẩm khử duy nhất của N
+5
). Biết khí NO đo ĐKTC. Giá trị của x
A. 2,24. B. 6,72. C. 4,48. D. 13,44.
Câu 4: Cho 2 nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 16). Công thức hợp chất tạo thành giữa X Y
A. XY B. XY
2
C. X
2
Y
2
D. X
2
Y
Câu 5: Liên kết trong phân tử KCl liên kết
A. cho nhận. B. cộng a trị không phân cực.
C. cộng hóa trị phân cực. D. ion.
Câu 6: Trong các hidroxit sau, chất nào tính bazơ mạnh nhất?
A. KOH B. NaOH C. Mg(OH)
2
D. Al(OH)
3
Câu 7: Nguyên tử của một nguyên tố R tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của R
A. 56 B. 30 C. 26+ D. 26
Câu 8: Biết đ âm điện của các nguyên tố: O (3,44); H (2,2); N (3,04); Cl (3,16); C (2,55)
.
. Liên
kết trong phân tử nào phân cực nhất?
A. HCl B. NH
3
C. H
2
O D. CH
4
Câu 9: Phản ứng nào sau đây không phải phản ng oxi hóa khử?
A. Cu(NO
3
)
2
0
t

CuO + 2NO
2
+ ½ O
2
B. 2H
2
S + 3O
2
0
t

2SO
2
+ 2H
2
O.
C. 2NaOH + Cl
2
NaCl + NaClO + H
2
O. D. CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
.
Câu 10: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)
2
, FeSO
4
, Fe
3
O
4
, FeS, Fe
2
O
3
. Số chất trong dãy bị oxi
hóa khi c dụng với dung dịch HNO
3
đặc, nóng là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6.
u 11: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng
giữa Cu với dung dịch HNO
3
loãng (khí NO sản phẩm khử duy nhất)
A. 11. B. 14. C. 8. D. 20.
Câu 12: Cấu nh e nào sau đây của nguyên tố kim loại?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
Câu 13: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R 79,91; R 2 đồng vị. Biết
R
Z
79
chiếm
54,5%. Nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 giá trị bằng bao nhiêu?
A. 80 B. 82 C. 81 D. 85
Câu 14: a tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO
3
, thấy tạo ra 4,48 t khí NO là san
phẩm khử duy nhất. Gía trị của m là?
A. 10,08. B. 0,54. C. 5,4. D. 1,008.
Câu 15: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na
2
O BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu
được 1,12 t khí H
2
(đktc) dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)
2
. Hấp thụ hoàn toàn
6,72 lít khí CO
2
(đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 15,76 B. 23,64 C. 21,92 D. 39,40
Câu 16: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS
2
,S bằng dung dịch HNO
3
đặc nóng thu
được 53,76 lít NO
2
(sản phẩm khử duy nhất, đkc dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng
với dung dịch NaOH , lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối ợng không đổi
thì khối lượng chất rắn thu được là:A. 8,2 gam. B. 16 gam. C. 10,7
gam. D. 9 gam.
Câu 17: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na
2
O BaO. Hòa tan hoàn toàn 131,4 gam X vào nước, thu
được 6,72 lít khí H
2
(đktc) dung dịch Y, trong đó 123,12 gam Ba(OH)
2
. Hấp thụ hoàn
toàn 40,32 lít khí CO
2
(đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 141,84. B. 94,56. C. 131,52. D. 236,40.
Câu 18 : Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, CuO Cu (trong đó oxi chiếm
18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO
3
nồng độ a mol/l, thu được
0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Giá trị của a
A. 3,0. B. 1,5. C. 2,0. D. 1,0.
Câu 19. Hoà tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí
H
2
. Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phảm kh duy nhất
của
5
N
) và m gam kết tủa. Biết c phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá tr của m .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 9,15 B. 7,36 C. 10,23 D. 8,61
Câu 20: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO
3
(dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được 0,28 lít khí N
2
O (ở đktc) dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm
bay hơi dung dịch X
A. 13,92 gam. B. 14,12 gam. C. 13,32 gam. D. 8,88 gam.
Phần II: T luận (6,0 điểm)
Câu 1: Viết cấu hình electron của các nguyên tố
8
O,
20
Ca xác định vị trí của chúng trong bảng
hệ thống tuần hoàn? Giải thích? Dự đoán tính chất của chúng? Viết 5 ptpư minh họa cho mỗi chất
(nếu có)?
Câu 2: Viết công thức electron, công thức cấu tạo các chất sau? F
2
, Cl
2
, CH
4
O, CH
2
O
2
, HNO
3
,
H
2
SO
4
, HBr, C
2
H
6
, N
2
, H
2
S, HCl, C
2
H
4
, CO
2
Câu 3:
Cân bằng các phản ứng ôxy hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron.
a. FeS + H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
b. Al + H
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ S + H
2
O
c. Mg + HNO
3
Mg(NO
3
)
2
+ N
2
O + H
2
O
Câu 4: Ôxít cao nhất của nguyên t nguyên tố R RO
3
. Trong hợp chất khí với hiđro, H chiếm
5,882% về khối lượng.
a. Xác định nguyên tố R.
b. Hợp chất X (RO
3
), Y (H
2
RO
4
loãng). Viết pt pứ xảy ra (nếu có)
* Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
; H
2
O, K
2
O
* Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(NO
3
)
2
; Fe; Fe
3
O
4
; dung dịch chứa đồng thời hai chất
tan FeSO
4
KMnO
4
.
Câu 5: Cho 20,55 gam một kim loại R hóa trị 2 tác dụng với nước vừa đủ thu được 3,36 lít khí
H
2
(ĐKTC) dung dịch A.
a. Xác định tên kim loại R.
b. Cho 40 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
nồng độ 0,3M dung dịch A thu được m gam kết tủa.
Tính m?
chú ý: Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn!

Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm học 2019

Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Hóa lớp 10, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tải về tham khảo

ĐỀ SỐ 1

Cho biết nguyên tử khối: H (1); He(4); Li(7); C(12); N(14); O(16); Na(23); Mg(24); Al(27), P(31); S(32); Cl(35,5); K(39); Ca(40); Cr(52); Fe(56); Cu(64); Zn(65); Ag(108); Br(80).

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là

A. electron B. electron và nơtron

C. proton và nơtron. D. proton và electron

Câu 2: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng

A. Số khối A và số nơtron

B. Số proton và số electron

C. Số proton và điện tích hạt nhân

D. Số khối A và điện tích hạt nhân

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được x lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết khí NO đo ở ĐKTC. Giá trị của x là

A. 2,24. B. 6,72. C. 4,48. D. 13,44.

Câu 4: Cho 2 nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 16). Công thức hợp chất tạo thành giữa X và Y là

A. XY B. XY2 C. X2Y2 D. X2Y

Câu 5: Liên kết trong phân tử KCl là liên kết

A. cho – nhận.

B. cộng hóa trị không phân cực.

C. cộng hóa trị phân cực.

D. ion.

Câu 6: Trong các hidroxit sau, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

A. KOH B. NaOH

C. Mg(OH)2 D. Al(OH)3

Câu 7: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của R là

A. 56 B. 30 C. 26+ D. 26

Câu 8: Biết độ âm điện của các nguyên tố: O (3,44); H (2,2); N (3,04); Cl (3,16); C (2,55). Liên kết trong phân tử nào phân cực nhất?

Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm học 2019 - 2020. Đây là tài liệu hay giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 10, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo, chúc các bạn ôn thi tốt

-----------------------------

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
3 3.617
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm